Mức giá đền bù đất làm đường, mở đường là bao nhiêu tiền?

Giá yêu cầu đối với đất đường là gì? Giá đền bù khi thu hồi đất mở đường? Quyền của người bị thu hồi đất?

Trong thời gian qua, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn là một trong những chủ đề nóng và được nhiều người dân quan tâm, khiếu kiện nhất. Khi thu hồi đất, quyền lợi của các đối tượng bị thu hồi đất sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, việc ban hành các chính sách cụ thể cũng như các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong quá trình các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện công tác thu hồi đất.
Giá đền bù đất làm đường cao tốc là bao nhiêu tiền?

 

1. Giá yêu cầu đối với đất đường là gì?

1.1. Cơ sở tính giá đất:

Giá đất cụ thể được dùng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Thứ nhất: giá đất cụ thể làm căn cứ tính thuế đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp, từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
– Thứ hai: giá đất cụ thể làm căn cứ tính thuế đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền thuế đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất.
– Chữ thứ ba: Giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thứ tư: Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
– Thứ tư: Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Như vậy, việc tính tiền giá đất có những vai trò và ý nghĩa quan trọng, được xác định để làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của các cá nhân hay tổ chức có đất bị thu hồi theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Quy định về giá đền bù đất làm đường, mở đường:

Theo quy định cụ thể tại khoản 2 điều 74, khoản 3 và khoản 4 điều 114 Luật Đất đai năm 2013 có nội dung như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường, tiền bồi thường cho phần đất bị thu hồi sẽ xác định theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất mà không áp dụng bảng giá đất.
Như vậy, ta nhận thấy, theo quy định của pháp luật thì cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để tư vấn định giá các loại đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể còn phải trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng các phương pháp định giá đất phù hợp.
Căn cứ kết quả lấy ý kiến ​​xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể.
Bảng thẩm định giá đất bao gồm các nội dung sau:

- Thứ nhất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tọa và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.
– Thứ hai: Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi nhà nước thu hồi đất để làm đường thì việc bồi thường về đất bị thu hồi sẽ được xác định theo giá đất cụ thể của loại đất do ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi. Cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất mà không áp dụng bảng giá đất.
Cũng trên cơ sở điểm đ, khoản 4, điều 114 luật đất đai năm 2013: Tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được tính theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định với thị trường. giá, giá đất cụ thể thấp hơn nhiều. Do tiền bồi thường được tính theo giá đất cụ thể nên người dân không được thương lượng.
Cũng cần lưu ý: Đối tượng bị thu hồi đất có quyền thỏa thuận với chủ đầu tư về giá chuyển nhượng, tiền thuê đất nếu chủ đầu tư thực hiện dự án bằng hình thức nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức thuê sử dụng đất của người dân quyền theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi của người bị thu hồi đất:

2.1. Quyền được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà các trường hợp này đủ điều kiện theo quy định thì khi thu hồi hết đất ở (hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn) sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Trong trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở nhưng còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp cần phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì sẽ được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Trong trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cũng cần lưu ý, đối với các dự án tái định cư được lập và phê duyệt phải độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng phải đảm bảo có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. đất. sự mua lại. Không chỉ vậy, khu tái định cư cần được bố trí theo các cấp nhà, diện tích khác nhau để phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người dân trong khu tái định cư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất:

Ngoài việc tái định cư, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ còn quy định hỗ trợ ổn định đời sống người dân khi nhà nước thu hồi đất. Cụ thể như sau, thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang hoạt động được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không có nhu cầu di chuyển và trong thời gian 12 tháng nếu có nhu cầu di chuyển. . trường hợp di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là hai mươi bốn tháng. Việc thu hồi hơn 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng sẽ được kèm theo trong thời gian mười hai tháng nếu họ không phải di chuyển và trong thời hạn hai mươi bốn tháng nếu họ phải di chuyển. trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là ba mươi sáu tháng. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu cụ thể quy định trên được tính bằng tiền tương đương ba mươi kilôgam gạo/tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Ngoài ra, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trực tiếp của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào hướng dẫn cơ sở, cơ chế, chính sách giải quyết việc làm, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo chuyển đổi nghề, chuyển đổi nghề của người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Đặc biệt, phương án này phải được lập, phê duyệt đồng thời với phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư và phải lấy ý kiến ​​của người bị thu hồi đất trong quá trình lập.
Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn phải có chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề và điều kiện làm việc tại địa phương để quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp . đến từng đối tượng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật và chính sách cụ thể của từng địa phương nơi có đất thu hồi.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (834 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo