messenger whatsapp viber zalo phone mail

Nhượng bán tài sản cố định tiếng Anh là gì?

Nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời, hoặc doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi lại vốn. Vậy quy định về nhượng tài sản cố định như thế nào? Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của ACC.

Vay The Chap La Gi

Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì?

1. Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định là gì?

Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời, hoặc doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi lại vốn.

Phân biệt TSCĐ nhượng bán và TSCĐ thanh lý như sau:

TSCĐ nhượng bán

TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc sử dụng không còn hiệu quả.

Ví dụ về nhượng bán tài sản cố định: Doanh nghiệp trước đây dùng máy nhồi lông vũ để phục vụ hoạt động sản xuất nhưng hiện nay không còn sản xuất những quần áo bằng lông vũ nên không cần sử dụng tới, doanh nghiệp quyết định nhượng bán TSCĐ trên.

TSCĐ thanh lý

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ đã hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng được nữa hoặc những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật, không còn đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ về thanh lý tài sản cố định: Xe cẩu dùng lâu ngày đã bị hư hỏng nặng, không còn sử dụng được; máy may cũ không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp ra quyết định thanh lý TSCĐ trên.

2. Một số quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Về kế toán, hạch toán giảm tài sản cố định

Khoản 1 Điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 32 Thông tư 133/2016/TT- BTC quy định:

 • Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (tức chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng, cần thanh lý thì phải tìm ra được nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để tìm cách bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thể thu hồi, không thể được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo của doanh nghiệp quyết định;
 • Nếu số thu để thanh lý và số thu để bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa được thu hồi hoặc phần giá trị TSCĐ bị mất thì phần giá trị chênh lệch còn lại được xem là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác.

Như vậy, các chi phí và doanh thu từ hoạt động thanh lý, bồi thường tài sản được hạch toán vào chi phí và doanh thu khác.

Về thủ tục thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.

Theo đó, khi thanh lý nhượng bán tài sản, doanh nghiệp cần thành lập hội đồng thanh lý, ra quyết định thanh lý và hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo quy định.

Về chi phí khấu hao trong thời gian chờ thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp vẫn cần trích khấu hao và quản lý tài sản cố định theo quy định trong thời gian chờ thanh lý, nhượng bán.

3. Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì?

Nhượng bán tài sán tiếng Anh là Sale of property. Còn nhượng bán tài sản cố định tiếng Anh là Sale of fixed assets.

4. Hồ sơ thanh lý và nhượng bán tài sản cố định

Trường hợp thanh lý TSCĐ

Hồ sơ thanh lý tài sản cố định bao gồm:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về thanh lý TSCĐ;
 • Quyết định thanh lý TSCĐ;
 • Biên bản kiểm kê TSCĐ;
 • Biên bản đánh giá lại TSCĐ;
 • Biên bản thanh lý TSCĐ;
 • Hợp đồng kinh tế về bán TSCĐ được thanh lý;
 • Hóa đơn bán TSCĐ;
 • Biên bản giao nhận TSCĐ;
 • Biên bản hủy TSCĐ;
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế về bán TSCĐ.

Trường hợp nhượng bán TSCĐ

Chi tiết bộ hồ sơ cần chuẩn bị cho hoạt động nhượng bán TSCĐ:

 • Lập hội đồng xác định giá của TSCĐ;
 • Quyết định nhượng bán TSCĐ;
 • Thông báo 1 cách công khai và tổ chức đấu giá;
 • Biên bản đánh giá lại TSCĐ;
 • Hợp đồng mua bán TSCĐ;
 • Biên bản giao nhận TSCĐ;
 • Lập hóa đơn GTGT nhượng bán TSCĐ;
 • Các chứng từ liên quan đến nhượng bán.

5. Kế toán giảm tài sản cố định

5.1. Trường hợp cần để thanh lý và nhượng bán TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ (căn cứ vào sổ khấu hao đến ngày bán tài sản, biên bản thanh lý TSCĐ):

Nợ TK 214: Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ;

Nợ TK 811: Giá trị còn lại (lấy Nguyên giá – Giá trị khấu hao lũy kế);

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ.

Hạch toán chi phí thanh lý (căn cứ vào chứng từ phản ánh chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ):

Nợ TK 811: Chi phí thanh lý, nhượng bán;

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ;

Có TK 111; 112; 331; 334; 338.

Căn cứ vào hóa đơn bán thanh lý, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111; 112; 131;

Có TK 711: Giá bán thỏa thuận;

Có TK 3331: Thuế giá trị gia tăng của đầu ra (nếu có).

Ví dụ: Công ty X nhượng bán 1 chiếc xe ô tô, giá bán ghi trên hóa đơn là 220.000.000 đồng (bao gồm 10% VAT). Biết TSCĐ này có nguyên giá là 300.000.000 đồng, khấu hao hết 100.000.000 đồng. Chi phí phát sinh của hoạt động nhượng bán đã thanh toán bằng tiền mặt là 10.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%).

Kế toán sẽ hạch toán như sau:

– Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: 100.000.000 (giá trị hao mòn lũy kế);

Nợ TK 811: 200.000.000 (lấy Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế);

Có TK 211: 300.000.000 (nguyên giá TSCĐ);

– Chi phí phát sinh của hoạt động nhượng bán:

Nợ TK 811: 10.000.000;

Nợ TK 1331: 1.000.000;

Có TK 111: 11.000.000.

– Thu nhập từ việc nhượng bán TSCĐ:

Nợ 111, 112, 131: 220.000.000;

Có TK 711: 200.000.000;

Có TK 3331: 20.000.000.

5.2. Trường hợp tiêu hủy, tháo dỡ, phá bỏ TSCĐ

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp doanh nghiệp sau khi mua sắm TSCĐ hữu hình là nhà cửa và vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc hủy bỏ nhằm mục đích xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là nguyên giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo đúng quy định hiện hành đối với thanh lý TSCĐ.

Như vậy:

Căn cứ vào biên bản ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ;

Nợ TK 811: Giá trị còn lại của TSCĐ (lấy Nguyên giá – Giá trị khấu hao lũy kế);

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ.

Căn cứ vào chứng từ phản ánh chi phí tháo dỡ, phá bỏ TSCĐ:

Nợ TK 811: Chi phí tháo dỡ, phá bỏ TSCĐ (dựa theo chứng từ ghi nhận);

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (dựa theo chứng từ ghi nhận);

Có TK 111; 112; 331; 334; 338.

6. Xuất hóa đơn thanh lý tài sản, nhượng bán tài sản cố định

Căn cứ tại Điều 3 Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau: Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) ➞ Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ phải xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

Thuế suất thanh lý TSCĐ:

 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ: Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất 10%;
 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp: Doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng và nộp thuế GTGT với tỷ lệ là 1% trên doanh thu.

Trên đây là những thông tin ACC muốn chia sẻ đến độc giả về Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì?. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.181

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.456

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.494

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định là gì?2. Một số quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định3. Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì?4. Hồ sơ thanh lý và nhượng bán tài sản cố định5. Kế toán giảm tài sản cố định5.1. [...]

  Lượt xem: 1.655

  Nhượng bán tài sản cố định tiếng Anh là gì?

  Nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời, hoặc doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý [...]

  Lượt xem: 2.729

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói, uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định là gì?2. Một số quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định3. Nhượng bán tài sản cố định tiếng anh là gì?4. Hồ sơ thanh lý và nhượng bán tài sản cố định5. Kế toán giảm tài sản cố định5.1. [...]

  Lượt xem: 1.842

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.430

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *