messenger whatsapp viber zalo phone mail

Những liên hệ thực tế về văn hóa công sở hiện nay

Những liên hệ thực tế về văn hóa công sở hiện nay
Những liên hệ thực tế về văn hóa công sở hiện nay

1. Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa công sở 

 Môi trường văn hóa công sở là môi trường văn hóa đặc thù trong cơ quan công quyền do đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện và tạo nên dựa trên những chuẩn mực, đạo đức xã hội và hệ thống chính sách, pháp luật; được biểu hiện qua mối quan hệ, giao tiếp ứng xử, bầu không khí làm việc khoa học, nhân văn, tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, củng cố, lan tỏa hình ảnh, uy tín của đơn vị, tạo sự thân thiện, gần gũi với các đối tác và Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.  

 Những năm qua các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan hành chính cả nước đã quyết liệt thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính; hình thành phong cách, lề lối làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo gắn với đạo đức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCCVC; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật ngày càng đồng bộ, đầy đủ; ứng dụng có hiệu quả thành tựu của công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; hình thành các bộ quy tắc về giao tiếp, ứng xử văn hóa cũng như không ngừng quan tâm, đầu tư xây dựng cảnh quan, không gian công sở ngày càng xanh, sạch, đẹp, thân thiện, tạo được niềm tin trong Nhân dân. 

  Bên cạnh những tín hiệu tích cực, khả quan nêu trên, thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy việc xây dựng môi trường văn hóa trong một số cơ quan hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cũng như sự kỳ vọng, mong đợi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

 Do những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, lợi ích vật chất; sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, một số CBCCVC có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sa vào chủ nghĩa cá nhân, đề cao lợi ích nhóm… đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bộ máy hành chính nhà nước. Nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền bị phát hiện, khởi tố, trong đó có những cá nhân từng giữ những vị trí, chức vụ quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang đã gây bức xúc dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Những hành vi, biểu hiện lệch chuẩn đó không chỉ gây tổn hại về vật chất mà cả về tinh thần cho xã hội, cho cơ quan, đơn vị; ảnh hưởng không tốt đến môi trường làm việc của cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính; ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, tác động xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ quan, tổ chức. 

  Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã có những chuyển biến tích cực, đã giảm bớt một số đầu mối, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; từng bước tinh giản biên chế; cải cách tiền lương, tạo cơ chế, môi trường làm việc minh bạch, liêm chính, khách quan, công bằng, phát huy được năng lực, sở trường của những cán bộ tài năng, tâm huyết. Tuy nhiên, số lượng CBCCVC dôi dư sau giải thể, sáp nhập các đơn vị vẫn còn lớn, việc xác định vị trí việc làm còn bất cập, công tác đánh giá cán bộ còn hạn chế.v.v. những vấn đề đó cũng ảnh hưởng đến môi trường văn hóa công sở. 

  Môi trường văn hóa công sở thể hiện qua tinh thần, thái độ làm việc; qua chuẩn mực, đạo đức, lối sống; qua phương thức ứng xử, giao tiếp của đội ngũ CBCCVC; song việc một số CBCCVC nhận thức phiến diện về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, chỉ vun vén cho lợi ích và sở thích cá nhân gây ảnh hưởng không tốt đến việc thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp trong cơ quan, đơn vị. Môi trường văn hóa công sở chỉ thực sự lành mạnh, trong sạch khi có sự đồng thuận, trên dưới một lòng của mọi cán bộ, viên chức với những chuẩn mực, quy tắc được áp dụng, thể hiện qua cách ứng xử chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử với nhân dân, đồng nghiệp. Hành vi lệch chuẩn làm tổn hại đến môi trường văn hóa  công sở,  uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền, cản trở việc thi hành công vụ. Phải nhận diện rõ những hạn chế này để có giải pháp khắc phục, nhất là khi cả hệ thống chính trị  quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 nói chung; cải cách hệ thống công vụ, công chức nói riêng.  

 2. Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa công sở

 Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

  Môi trường văn hóa chịu sự tác động của nhiều yếu tố (thể chế, chính sách; điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội; truyền thống lịch sử, văn hóa vùng miền), nhưng yếu tố quyết định tạo nên diện mạo, bản sắc văn hóa công sở vẫn là nhận thức và hành động của người cán bộ. . Để xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh, tiến bộ thì vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng và mang tính quyết định. Ngoài năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, khả năng  truyền cảm hứng, người cán bộ quản lý, lãnh đạo phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiên phong, gương mẫu  trong mọi công việc.  

 Trong truyền thống văn hóa chính trị phương Đông, trong đó có Việt Nam, bên cạnh yếu tố hiền tài  thì đạo đức, nhân cách và tấm gương sáng của người lãnh đạo luôn được đề cao và hướng tới. Vì vậy, xây dựng thành công môi trường văn hóa công sở, mang dấu ấn  đời sống chính trị, phần lớn phụ thuộc  vào quyết tâm, tầm nhìn và sự liêm chính, trách nhiệm của người đứng đầu và sự đồng thuận, nhất trí, ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức. 

 Trong môi trường hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức phải không ngừng đổi mới tư duy, ra sức học tập tấm gương, đạo đức, phong cách cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Hồ Chí Minh, phục vụ Tổ quốc. Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân, lợi ích của  dân tộc làm mục tiêu phấn đấu; xây dựng thành công xã hội dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực kiến ​​tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Đồng thời, không ngừng học tập, tiếp thu kinh nghiệm trong quản trị, điều hành; cũng như những giá trị tiến bộ trong văn hóa công sở của các quốc gia tiên tiến điển hình để vận dụng phù hợp thực tiễn môi trường nền hành chính Việt Nam. 

  Hai là, tiếp tục hoàn thiện Quy chế văn hóa công vụ, công sở.  

 Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế văn hóa công vụ, công sở nói chung; quy định về văn hóa công sở nói riêng theo hướng bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đầy đủ, hiện đại, nhất là các đạo luật quy định về nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm của CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời căn cứ vào tính chất ngành nghề, công việc, để xây dựng nội quy, quy chế làm việc phù hợp; xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa công sở, trong đó quy định rõ trách nhiệm, tinh thần, thái độ, phong cách, lề lối làm việc của mỗi phòng ban, mỗi CBCCVC. Các tiêu chí, tiêu chuẩn về văn hóa công sở phải dễ thuộc, dễ nhớ, dễ vận hành và thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá. 

  Trước mắt, cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ; tích cực, chủ động tham gia phong trào CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở với ba trụ cột chính, đó là: xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở; kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của CBCCVC chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo vì người dân phục vụ. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Chỉ thị số 26/CT-TTg và Quyết định số 1847/QĐ-TTg cho phù hợp với tình hình mới. 

 Thứ ba, tạo bầu không khí làm việc dân chủ, sáng tạo và hiệu quả. 

  Để tạo dựng và duy trì môi trường văn hóa công sở lành mạnh, cần  có cơ chế, chính sách cụ thể để tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ và bảo vệ những công chức có tài, có đức, “vừa hồng vừa chuyên”. Để thực hiện đúng đắn dân chủ trong hoạt động công vụ, mỗi cán bộ công chức phải luôn ưu tiên cho công việc chung, lợi ích của tập thể và của nhân dân, không tính toán, vụ lợi cá nhân. Cán bộ công chức phải nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực hiểu biết và thực hiện công việc theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Có thói quen giao tiếp, ứng xử có chuẩn mực, có văn hóa, quen với vai trò, vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần nhân rộng, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về đạo đức công vụ và những biểu hiện lệch lạc của một số cán bộ, công chức để cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa, đồng thời tạo  môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh.  

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, rút ​​ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực công việc, xử lý hồ sơ  cho cán bộ, nhân dân, tiết kiệm thời gian, chi phí, hướng tới xây dựng nền hành chính số, chính quyền số, xã hội số góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm sự liêm chính, minh bạch, năng động, hiện đại của nền hành chính, cơ quan công quyền, tạo niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân. 

 Thứ tư, quan tâm, đầu tư xây dựng công sở ngày càng hiện đại, văn minh. 

  Đầu tư xây dựng hạ tầng khoa học, liên thông, bố cục công sở gọn gàng, sáng, xanh, sạch, đẹp, có  điểm nhấn về thẩm mỹ, kiến ​​trúc, biểu tượng văn hóa vùng và quốc gia. Tính dân tộc sẽ mang lại cảm giác đoàn kết, gần gũi, gắn bó và tôn trọng, trang nghiêm cho nơi làm việc. Ngoài ra, việc sắp xếp, bố trí cảnh quan khuôn viên công sở một cách khoa học, đúng chủ trương, quy định chung của Chính phủ, Bộ, ngành cũng như cách làm sáng tạo của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức sẽ tạo ra sự mới mẻ. động lực, niềm tin, tình cảm  để mỗi cán bộ không chỉ gắn bó, yêu mến cơ quan mà sẵn sàng cống hiến vì sự  phát triển chung của đất nước, của quê hương. 

 Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh sẽ giúp kiềm chế, đẩy lùi những mâu thuẫn, hiểu lầm, hành vi lệch lạc, tạo động lực, sức hấp dẫn mới để cùng nhau phát huy sức mạnh, trí tuệ, sức sáng tạo của tập thể, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ”, Công bằng, Văn minh”, hiện thực hóa thành công khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.698

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.060

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.155

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.030

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.798

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.926

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *