Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo uỷ quyền trong doanh nghiệp có hai loại: Người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện theo quỷ quyền phần vốn góp của thành viên/ cổ đông là tổ chức góp vốn/mua cổ phần doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp được có nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi văn bản uỷ quyền mà người đại diện theo pháp luật cho phép.

Xem thêm: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi công ty bị thiệt hại

Người đại diện theo uỷ quyền phần vốn góp của thành viên/cổ đông là tổ chức

Nếu thành viên, cổ đông góp vốn là tổ chức khi góp vốn thành lập công ty hoặc mua lại cổ phần công ty khác, thì phải cử người đại diện phần vốn góp. Do đó phải có văn bản uỷ quyền quản lý phần vốn góp.

Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền, là người nhân danh và vì lợi ích của  người được đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch nhất định. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nội dung của văn bản ủy quyền 

Tuỳ mỗi loại uỷ quyền tương ứng, nội dung uỷ quyền có những thông tin cần phải có như sau:

Văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật

Văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp phải chỉ rõ phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan.

Văn bản uỷ quyền của người đại diện phần vốn góp 

Nội dung của văn bản uỷ quyền quản lý vốn góp như sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

+ Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

+ Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

=> Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

vp-8

 

Quy định về số lượng người ủy quyền

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

+ Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

+ Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

– Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức có những trách nhiệm sau:

– Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

– Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ nêu trên. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Mọi người cũng hỏi

Câu hỏi 1: Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Trả lời: Người đại diện theo ủy quyền là người được ủy quyền bởi một cá nhân hoặc tổ chức khác (người ủy quyền) để thực hiện một số quyền và nhiệm vụ thay mặt cho họ. Người đại diện thường có quyền hành và trách nhiệm tương đương với người ủy quyền đã ủy quyền cho họ.

Câu hỏi 2: Người đại diện theo ủy quyền hoạt động trong các trường hợp nào?

Trả lời: Người đại diện theo ủy quyền có thể hoạt động trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm:

 • Kinh doanh: Người đại diện có thể được ủy quyền để quản lý hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch mua bán và đại diện trong các vấn đề pháp lý.

 • Tài chính: Người đại diện có thể được ủy quyền quản lý tài chính, thực hiện giao dịch tài chính như đầu tư, mua bán tài sản, và thực hiện các giao dịch ngân hàng.

 • Hành chính: Người đại diện có thể được ủy quyền để đại diện trong các vấn đề hành chính như đại diện trước cơ quan chính phủ, lập và nộp các tài liệu quan trọng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để ủy quyền cho người đại diện?

Trả lời: Để ủy quyền cho người đại diện, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định quyền hạn: Xác định rõ quyền hạn và nhiệm vụ mà bạn muốn ủy quyền cho người đại diện.

 2. Lập văn bản ủy quyền: Lập một văn bản ủy quyền chính thức, ghi rõ thông tin về bạn (người ủy quyền), người đại diện, quyền hạn, thời hạn ủy quyền, và các điều khoản khác liên quan.

 3. Ký kết văn bản: Ký kết văn bản ủy quyền tại cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

 4. Cung cấp thông tin cần thiết: Cung cấp cho người đại diện tất cả thông tin cần thiết để họ có thể thực hiện quyền hạn được ủy quyền.

Câu hỏi 4: Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm gì?

Trả lời: Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm:

 • Thực hiện quyền hạn: Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn đã được ủy quyền một cách trung thực và tận tâm.
 • Bảo vệ lợi ích của người ủy quyền: Đảm bảo rằng các quyết định và hành động của mình là để bảo vệ lợi ích và mong muốn của người ủy quyền.
 • Báo cáo và thông tin: Liên tục báo cáo cho người ủy quyền về các hoạt động và quyết định đã được thực hiện.
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các quy định pháp luật và luật lệ của ngành về việc đại diện và thực hiện các quyền hạn.
 
 
 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.982 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  q22-1

  Máy kiểm tra an toàn thực phẩm là gì? [Mới nhất 2023]

  Máy kiểm tra thực phẩm sạch an toàn, hiệu quả, giá rẻ tại Visitech   Thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng và phong phú, nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về độ an toàn và chất lượng của thực phẩm ...

  Lượt xem: 1.762

  q21-1

  Kiểm tra an toàn thực phẩm tiếng anh là gì? [Mới nhất 2023]

  Kiểm tra an toàn thực phẩm tiếng anh là gì? Trong thời đại ngày nay, khi mà chất lượng thực phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, việc kiểm tra an toàn thực phẩm đóng vai trò vô ...

  Lượt xem: 2.988

  q20-1

  Tìm hiểu về chỉ thị số 17 về an toàn thực phẩm [Mới nhất 2023]

  Tăng Cường Bảo Đảm An Ninh, An Toàn Thực Phẩm - Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư 1. Giới Thiệu Chỉ thị số 17-CT/TW, ban hành ngày 21/10/2022 bởi Ban Bí thư, đã định hướng quan trọng ...

  Lượt xem: 2.577

  q19-1

  Tìm hiểu về chỉ thị 13 về an toàn thực phẩm [Mới nhất 2023]

  Tăng Cường Trách Nhiệm Quản Lý An Toàn Thực Phẩm: Sự Quan Trọng Của Chỉ Thị Số 13/CT-TTg I. Giới Thiệu Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một bước quan trọng trong việc tăng cường trách ...

  Lượt xem: 3.914

  q18-1

  Chỉ thị về an toàn thực phẩm là gì? [Mới nhất 2023]

  Tăng Cường Bảo Đảm An Ninh, An Toàn Thực Phẩm: Chỉ Thị Số 17-CT/TW 1. Giới Thiệu về Chỉ Thị Số 17-CT/TW Chào mọi người! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Chỉ thị số 17-CT/TW ngày ...

  Lượt xem: 3.259

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo