messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu đơn xin trích lục khai sinh [Mới nhất 2022]

MẪu ĐƠn Xin TrÍch LỤc Khai Sinh

Đơn xin trích lục khai sinh là một loại giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có trong Hồ sơ xin cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính vì lý do đó, trong bài viết này, Công ty luật ACC sẽ thông tin đến quý bạn đọc về mẫu đơn xin trích lục khai sinh.

1. Trích lục khai sinh là gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều Luật Hộ tịch năm 2014 thì có thể hiểu Khai sinh là một trong những sự kiện hộ tịch được ghi vào sổ hộ tịch nhằm chứng minh sự kiện sinh của một cá nhân đã đăng ký khai sinh. Mà khoản 9 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về trích lục hộ tịch như sau: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.”

– Có hai loại bản sao trích lục Giấy khai sinh, bao gồm:

 • Bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
 • Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Để được cấp bản sao từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch thì cá nhân phải nộp Đơn xin trích lục khai sinh (hay trong Luật Hộ tịch năm 2014 gọi là tờ khai yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch) đến cơ quan có thẩm quyền. Còn bản sao được chứng thực từ bản chính thì cá nhân có thể cầm bản chính đến Phòng/Văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để xin cấp.

– Nội dung của bản sao trích lục giấy khai sinh bao gồm đầy đủ những thông tin từ quốc hiệu, tiêu ngữ. Trong bản sao trích lục giấy khai sinh còn có thông tin cá nhân của người cần trích lục khai sinh, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán và thông tin của mẹ, thông tin của cha cùng với những nội dung khác được sao lưu từ Sổ hộ tịch.

2. Mẫu đơn xin trích lục Giấy khai sinh 

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hanh các biểu mẫu hộ tịch kèm theo thông tư 04/2020/TT-BTP đáp ứng được yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân, trong đó có mẫu đơn trích lục khai sinh dưới đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú (2)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân (3)…………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ………………………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………………………
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………Dân tộc: ……………………………..  Quốc tịch: …………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) ……………………………………………………………………………………………………

ngày  ………. tháng ……….. năm ………….. số………….. Quyển số:………………………………………

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: …………………….. , ngày …………….  tháng ……………. năm …………….

                                                                            Người yêu cầu

                                                                 (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Bấm vào đây để tải Mẫu đơn xin trích lục Giấy khai sinh.

 

3. Hướng dẫn điền Đơn xin trích lục khai sinh

Mặc dù đã có mẫu sẵn, tuy nhiên khi viết Đơn xin trích lục khai sinh, quý bạn đọc cần lưu ý một số điều sau đây để không bị sai, thiếu thông tin:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích khai sinh. Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây là Giấy khai sinh, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục khai sinh.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.

4. Thủ tục xin trích lục Giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy khai sinh theo Điều 64 Luật Hộ tịch năm 2014 gồm các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ xin cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh. 
– Một trong các giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.
– Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch.
– Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
– Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
Bước 2: Yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền
Cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bằng một trong hai hình thức dưới đây:
– Nộp trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch (xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân)
– Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (gửi kèm bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân và nộp lệ phí đăng ký hộ tịch, lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch nếu không thuộc diện được miễn lệ phí và chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính. Người tiếp nhận hồ sơ ghi rõ phương thức trả kết quả trong giấy tiếp nhận.

Bước 3: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

Bước 4: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

5. Những câu hỏi thường gặp.

Trích lục khai sinh ở đâu?

Các cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bao gồm:

 • Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã);
 • Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện);
 • Cơ quan đại diện ngoại giao;
 • Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
 • Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.

Như vậy; có thể đến một trong các cơ quan đăng ký hộ tịch đã nêu ở trên; tuy nhiên trên thực tế thường đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh để xin trích lục; do cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật đồng bộ trên hệ thống.

Lệ phí trích lục khai sinh bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 281/2016/TT-BTC quy định mức phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thì lệ phí cấp trích lục khai sinh là 8.000 đồng/bản. Ngay tại thời điểm cấp lại trích giấy khai sinh, người có yêu cầu phải nộp khoản lệ phí này cho cơ quan cấp trích lục đó.

Trích lục khai sinh với cải chính hộ tịch có giống nhau không?

Trích lục đăng ký cải chính hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện cải chính hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.
Còn trích lục hộ tịch (trích lục khai sinh) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.
Chính vì vậy; trích lục khai sinh và trích lại cải chính hộ tịch là hoàn toàn không giống nhau. Bạn cần hiểu rõ để tránh nhầm lẫn; gây mất thời gian trong khi thực hiện các giao dịch; các thủ tục hành chính.

Ủy quyền cho người thân làm hộ trích lục lại giấy khai sinh không?

Có thể ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục này. Khoản 2 Điều 6 Luật Hộ tịch quy định:
Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

Trên đây là toàn bộ thông tin giải đáp của chúng tôi về Mẫu đơn xin trích lục khai sinh. Trong quá trình cần tìm hiểu và áp dụng các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, nếu như quý khách hàng còn có thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý thì vui lòng liên hệ với Công ty luật ACC qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 0846967979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
✅ Mẫu đơn: Trích lục khai sinh
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.