Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn là mẫu quyết định của cơ quan cấp trên về việc bổ nhiệm một cá nhân giữ chức vị tổ trưởng chuyên môn của cơ quan, doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây là Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn mới nhất. Cùng tham khảo nhé.

Nghề viết bài PR - Xây dựng nội dung cho website

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản ghi nhận việc bổ nhiệm Giám đốc công ty; doanh nghiệp hoặc chức danh trong cơ quan nhà nước đối với cá nhân đạt thành tích cao trong công việc để giữ chức vụ khác cao hơn.

Thông thường, việc bổ sung nhiệm vụ sẽ do người có thẩm quyền thực hiện và căn cứ nhiệm vụ, thời hạn được giao; như yêu cầu công việc, năng lực của người được bổ nhiệm thì người đó ra quyết định bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm được tiến hành thường xuyên ở nhiều cơ quan, đơn vị, không chỉ ở cơ quan nhà nước mà còn ở doanh nghiệp.

Đối với một số đơn vị trong cơ quan nhà nước như công chức; cán bộ, công chức khi cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… thì cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào nội dung; và nhiệm vụ công việc sẽ tiến hành bổ nhiệm người đó giữ chức vụ nhất định bằng quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể, đối với người được bổ nhiệm làm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập; và đáp ứng các tiêu chuẩn như đạt tiêu chuẩn của chức danh quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; có bản kê khai tài sản theo quy định, trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, v.v

Ngoài ra, việc bổ nhiệm còn được tiến hành ở các công ty; doanh nghiệp phản đối các chức danh như bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc… phản đối những cá nhân đạt thành tích cao trong công việc; luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chức danh được bổ nhiệm.

Từ đó có thể thấy, việc bổ nhiệm không chỉ ở cơ quan nhà nước mà còn ở các công ty; doanh nghiệp,…

 

2.Những nội dung cần có trong mẫu quyết định bổ nhiệm:

Tùy theo từng chức năng, chức danh bổ sung cũng như cơ quan, đơn vị thực hiện mà nội dung của các mẫu quyết định sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn cần có một số nội dung cơ bản như sau:

Quốc hiệu, khẩu hiệu là một phần không thể thiếu trên mọi văn bản hành chính. Cộng với tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm.

Tên quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa, có dấu; trung tâm và chỉ định bổ sung cán bộ, công chức, v.v.

Cần phải xác định quyết định ngoài quyết định của quyết định. Chẳng hạn, theo quy định của pháp luật, căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Cần phải có chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ghi rõ họ tên, chức danh người cần bổ sung theo quy định

Trách nhiệm thi hành đối với cả người ra quyết định và chủ thể có liên quan. Cuối cùng; người có thẩm quyền ghi tên vào quyết định và gửi cho cá nhân; các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, khi soạn thảo quyết định này; cần phản hồi các yêu cầu về thể thức văn bản quy định; cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo đủ lề trang; font chữ, khổ giấy, phong cách trình bày, v.v.

Bên cạnh đó; quyết định phải gồm ba phần; về cơ bản đó là phần mở đầu; nội dung và kết thúc có đầy đủ các thành tố là tên nước; tên cơ quan ban hành; số, ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày ban hành văn bản.

Vì vậy, khi soạn thảo và ban hành quyết định này, không chỉ cần trả lời đơn yêu cầu về mặt hình thức; mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mặt nội dung; phụ thuộc vào nội dung của quyết định đó.

 

Quyết định bổ nhiệm là văn bản ràng buộc; phải được thực hiện, tùy theo tính chất và nội dung của văn bản sẽ phản ánh và thể hiện mức độ khác nhau; đảm bảo cơ sở pháp lý cho cá nhân; cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình để chủ sở hữu thực hiện quyết định đó.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn mới nhất:

3.1. Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn mới nhất – mẫu 1:

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/QĐ-THDPB

……….., ngày …..tháng ….năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ chuyên môn

Năm học ………..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ………………..

Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập”;

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét nhu cầu công tác và năng lực của giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm các Tổ trưởng tổ chuyên môn năm học …………

(có danh sách kèm theo).

Thời gian kể từ ngày ………tháng ………năm ………

Điều 2. Tổ trưởng tổ chuyên môn có nhiệm vụ: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn, lên chương trình, theo dõi thi đua, nề nếp và các hoạt động khác của tổ chuyên môn được phân công phụ trách. Mức phụ cấp chức vụ được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) trong Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng Nội vụ ( b/c);

– Phòng GD&ĐT ( b/c);

– Như điều 3(t/h);

– Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Nhàn

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học……….

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………..ngày …….tháng ….năm ….của

Hiệu trưởng trường…………)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

1        
2        
3        

(Ấn định danh sách này có 03 người)

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1019 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo