Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công đoàn

Công việc của kế toán công đoàn trong công tác kế toán được quy định và hướng dẫn chi tiết tại hướng dẫn số 270/HD-TLĐ. Khi làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp, đoàn thể phải thực hiện theo Hướng dẫn số 270 để thực hiện. Luật ACC sẽ hướng dẫn chi tiết mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công đoàn.
mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-cong-doan

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công đoàn

I. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Công đoàn Việt Nam 2019
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công đoàn
 • Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

2. Nguyên tắc:

 • Công khai, minh bạch: Mọi hoạt động thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở phải được công khai, minh bạch, đảm bảo đoàn viên, người lao động được biết, được giám sát.
 • Tiết kiệm, hiệu quả: Sử dụng nguồn thu đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.
 • Dân chủ: Thực hiện dân chủ trong việc quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo đoàn viên, người lao động được tham gia vào quá trình xây dựng dự toán, quyết toán thu, chi; giám sát việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản.

3. Phân cấp quản lý:

 • Công đoàn cấp trên: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở.
 • Công đoàn cơ sở: Tự chủ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

4. Các nội dung quản lý:

 • Thu: Bao gồm kinh phí công đoàn, các khoản thu khác theo quy định.
 • Chi: Bao gồm chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, người lao động; chi tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; chi quản lý hành chính; chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương; chi khác.
 • Quản lý tài sản: Bao gồm tài sản cố định, tài sản lưu động, quỹ công đoàn cơ sở.
 • Kiểm tra, giám sát: Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản theo quy định.

5. Một số lưu ý:

 • Phải có sổ sách kế toán, chứng từ đầy đủ, hợp lệ.
 • Phải công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính, tài sản.
 • Phải tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản.

II. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán Công đoàn

LĐLĐ QUẬN ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   

                Số:          /QĐ-CĐCS

 

Thủ Đức, ngày …. tháng …..năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kế toán Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ……………………………………..

Căn cứ  vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn ……………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí ……………………………….. – phụ trách Kế toán Công đoàn ………………………………………. trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

Điều 2. Đồng chí ………………………………………. có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………. Và đồng chí …………………………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH

– Như điều 3;                                                                                     CHỦ TỊCH

– Lưu.   

III. Quyết định cách chức kế toán trưởng công đoàn khi nào?

và nhà quản trị có quyền quyết định công đoàn? Như chúng ta đã biết, công đoàn là một tổ chức do các đoàn viên thành lập trên cơ sở tự nguyện. Bộ máy tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn phải được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phải tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nước ta. Công đoàn có hệ thống tổ chức gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và dưới đây là công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Do đó, việc ra các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh liên quan như chế độ keto, đoàn viên công đoàn cũng như đoàn viên công đoàn, v.v. sẽ dựa trên điều lệ mà nghiệp đoàn đã đề ra và phải bằng văn bản. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1445/QĐ-TLĐ năm 2010 quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ, công chức công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức. công nhân. Như vậy, quyết định sa thải được quy định cụ thể tại Chương IV của quyết định và cụ thể hơn là tại Điều 13.

IV. Mối quan hệ giữa người quản lý công ty với các chức danh gắn với công đoàn cơ sở trong công ty.

Công đoàn là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nói chung trong một công ty cụ thể nói riêng. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm không căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp mà phải căn cứ vào Điều lệ công đoàn. Việc đại diện lãnh đạo doanh nghiệp và các công đoàn cơ sở có mối quan hệ thân thiết, gắn bó sẽ là tiền đề giúp công ty này phát triển một cách bền vững.

V. Mọi người có thể hỏi

1. Ai là người chịu trách nhiệm chính cho việc quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở?
Chủ tịch công đoàn cơ sở là người chịu trách nhiệm chính cho việc quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở. Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở và Kế toán công đoàn cũng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện tốt công tác này.
2. Ai là người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán công đoàn?

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán công đoàn phụ thuộc vào quy mô và loại hình công đoàn:

1. Đối với công đoàn cơ sở:

 • Chủ tịch công đoàn cơ sở có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán công đoàn.
 • Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho Chủ tịch công đoàn cơ sở quyết định việc bổ nhiệm kế toán.

2. Đối với công đoàn cấp trên:

 • Ban Chấp hành công đoàn cấp trên có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng.
 • Chủ tịch công đoàn cấp trên có thể ủy quyền cho Ban Thường vụ công đoàn cấp trên quyết định việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1160 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo