Bổ nhiệm có thể hiểu là việc giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ quan doanh nghiệp bằng quyết định về việc bổ nhiệm. Khi bổ nhiệm thì cần đến mẫu quyết định bổ nhiệm. Dưới đây Luật ACC sẽ gửi tới khách hàng mẫu quyết định bổ nhiệm cho mọi chức vụ.

 Viết lách là gì? 8 Cách viết lách kiếm tiền online, 1 cách cho người mới

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm là gì?

 - Bổ nhiệm là việc giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cá nhân hay của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bổ nhiệm là việc mang tính chất quyền lực của nhà nước của người giữ chức vụ nhất định để góp phần kiện toàn  và củng cố bộ máy nhà nước, đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt đông có hiệu quả và có hiệu lực thực tế.

- Quyết định bổ nhiệm là văn bản ghi nhận mà trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn. Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

- Mẫu quyết đinh bổ nhiệm là mẫu với các nội dung và thông tin để bổ nhiệm chức vụ với các điều khoản liên quan đến chức danh của cá nhân đó.

 

2. Một số mẫu quyết định thường gặp

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức: Mẫu bổ nhiệm này được lập để bổ nhiệm một cá nhân là cán bộ côn chức giữ chức vụ nào đó khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trong mẫu này cần có.

Dưới đây Luật ACC có mẫu quyết định để khách hàng tham khảo qua:

 

2.1 Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức

UỶ BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 08/QĐ-BN Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh T giữ chức Hiệu trưởng trường THPT X , thời hạn giữ chức vụ là 05 kể từ ngày .... tháng .... năm 20.....

Bà Nguyễn Thị Thanh T được hưởng phụ cấp hệ số 1.5 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng nội vụ, Trưởng phòng TÀi chính- Kế toán và Bà Nguyễn Thị Thanh T chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

-Nơi nhận;                                                                                                           

- Như điều 3;

- Thường trực quận úy;

- UBND quận;

-Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

2.2 Mẫu đơn quyết định bổ nhiệm trong công ty cổ phần 

CÔNG TY CỔ PHẦN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tư do- Hạnh phúc
Số: ..../20..../QĐ-GĐ Hà NỘi, ngày .... thán.. năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần X;

- Căn cứ vào Bien bản họp Hội đồng Công ty X; 

- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm 

Ông: NGuyễn Trần V                Giới tính : Nam

Sinh ngày: 01/01/1965               Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Viêt Nam 

CMNS/CCCD/ Hộ chiếu:             Cấp ngày:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  12 Phố T, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại: 12 Phố T, Phường Trung LIệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Giữ chức vụ: Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn V  có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và  và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của cá nhân theo quy định của công ty.

Điều 3: Các phòng, ban và ông Nguyễn Văn V chịu trách nhiệm thi hành quyết định này 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký  

Nơi nhận:

- Như trên, Giám đốc 

- Lưu VP

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN X

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(ký tên và đóng dấu)