Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án là văn bản pháp lý dùng để phân công trách nhiệm cho giám đốc dự án. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc dự án mới nhất và hướng dẫn cách điền. Xin vui lòng tham khảo.
Viết lách là gì? Kiếm bộn tiền với việc làm CTV viết bài

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm dự án là gì?

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc dự án là biểu mẫu dùng để bổ nhiệm nhân sự thực hiện nhiệm vụ của vị trí Giám đốc dự án theo nghị định của chính phủ. Thông qua mẫu quyết định này, tất cả nhân viên của tổ chức hoặc công ty sẽ biết ai được bổ nhiệm làm giám đốc dự án và phải hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình theo mô tả công việc của người quản lý dự án.
Người được bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trình phải thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về hoạt động chỉ huy của mình. Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Chỉ huy trưởng hoặc Chỉ huy trưởng công trình của Nhà thầu (sau đây gọi tắt là Chỉ huy trưởng) được hiểu là chức danh do tổ chức thi công bổ nhiệm để giao nhiệm vụ điều hành, quản lý hoạt động xây dựng đối với công trình hoặc điều hành, quản lý một hồ sơ mời thầu cụ thể.

2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Trưởng dự án cuối cùng:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

******o0o******

………., ngày tháng năm…

PHÁN QUYẾT

V/v bổ nhiệm chủ nhiệm dự án- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty.
- Theo hợp đồng số……. ngày... tháng... năm... của công ty …………. – Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại công trường, công trình sửa chữa, nâng cấp…….
- Tùy theo yêu cầu của chức năng và năng lực của nhân sự. Xét đề nghị của Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm ông ………… làm giám đốc dự án.
PHÁN QUYẾT

Điều 1. Bổ nhiệm ông …………. – Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường là cán bộ của công ty ………… thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng phụ trách các công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp……


Điều 2. Ông ………… chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp và trước pháp luật trong việc quản lý, điều hành thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã ban hành kèm theo Nghị định số ………… ngày…….. của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Kế hoạch, Hành chính - Tổng hợp và các ông (bà) có tên trên căn cứ Quyết định này thi hành./.

……….., ngày tháng năm...

GIÁM ĐỐC

3. Điều kiện được bổ nhiệm làm giám đốc dự án?

Chức danh chủ nhiệm dự án chỉ được phong cho người đáp ứng các điều kiện hành nghề quy định tại Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cụ thể, để được giữ chức vụ chỉ huy trưởng công trường, người phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với cấp bậc sau đây:

– Hạng I: Người phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng lĩnh vực trở lên.
– Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần thời gian hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên cùng lĩnh vực.
– Hạng III: Người phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng lĩnh vực trở lên.

Về phạm vi hoạt động: Mỗi chức danh chỉ huy công trường được chia thành ba hạng: hạng I, hạng II và hạng III. Đối với mỗi lớp, phạm vi yêu cầu là khác nhau.
Đối với Hạng I, chỉ những người đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc đã làm công việc giám sát thi công xây dựng đúng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ mới được đảm nhận vai trò giám sát thi công mọi công việc thuộc lĩnh vực này. Với Hạng II, các cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như Hạng I, nhưng chỉ có thể đảm nhận vai trò Chỉ huy trưởng đối với công việc từ Hạng II trở xuống.
Đối với hạng III phải đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình của lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ và chỉ được đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng công trường đối với công trình hạng III và hạng IV.
Tóm lại, để đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng thi công xây dựng công trình, người phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, trong đó có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình tương ứng với từng cấp công trình.

4. Cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm dự án:

Cũng giống như nhiều mẫu quyết định bổ nhiệm khác, mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án sẽ bao gồm rất nhiều thông tin khác nhau và mỗi phần thông tin sẽ được chia thành 3 phần chính: phần mở đầu, phần nội dung và phần cuối của mẫu quyết định:

Nội dung mở đầu biểu mẫu

– Phần đầu tiên của mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án thường bao gồm những thông tin cơ bản và quen thuộc sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa của mẫu quyết định. Quốc hiệu sẽ được viết hoa và in đậm, còn tiêu ngữ là chữ cái đầu tiên được viết hoa và có gạch nối. Phần này không có gì đặc biệt so với các văn bản thông thường khác.

– Sau đó đến phần tên biểu mẫu, thường có tên là “ QUYẾT ĐỊNH” và nội dung bên dưới ghi “ V/v bổ nhiệm chủ nhiệm dự án”.
– Phần tiếp theo của mẫu quyết định sẽ liệt kê lý do bổ nhiệm và ra quyết định bao gồm chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty, tình hình xây dựng của công ty, đề nghị của chủ sở hữu công ty,…

Tóm lại, phần đầu tiên của quyết định bổ nhiệm người quản lý dự án thường bao gồm các thông tin cơ bản giống nhau và không khác với các mẫu quyết định khác.
Phần thân và phần cuối của biểu mẫu

Trong nội dung chính của mẫu quyết định chỉ định lãnh đạo dự án, các điều khoản được đưa ra để xác định vai trò của người được chỉ định. Thông tin phải được chỉ định bao gồm:

– Điều 1: Tên, chức vụ hiện tại trong công ty và chi tiết nhiệm vụ trưởng phòng dự án mà người này sẽ được giao.
– Điều 2: Trách nhiệm của người được chỉ định, trong đó có trách nhiệm pháp lý về quản lý, vận hành, thi công công trình theo quy chế quản lý chất lượng.
– Điều 3: Thời điểm có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm, bao gồm ngày, giờ cụ thể và danh sách những người có liên quan theo quyết định thi hành. Cuối cùng, phần cuối cùng của mẫu quyết định bổ nhiệm người quản lý dự án bao gồm ngày và thời gian mẫu được chuẩn bị, chữ ký của người quản lý đã ban hành quyết định và thông tin về nơi nhận được quyết định. Nếu cần, bạn có thể tải về và sử dụng lại biểu mẫu này để tham khảo. 5. Lưu ý về Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc dự án:
Trong quá trình soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án, có một số điều quan trọng bạn cần lưu ý để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của quyết định.
Trước hết, mẫu quyết định này phải do người có thẩm quyền trong công ty soạn thảo và phải được công khai. Để thể hiện tính chuyên nghiệp, biểu mẫu phải được đánh máy trên giấy A4 và khi hoàn thành, nên đưa cho người được chỉ định là giám đốc dự án cùng với các bộ phận khác của công ty xây dựng.
Sau khi nhận được mẫu quyết định bổ nhiệm, người được giao nhiệm vụ chủ nhiệm công trình cần đảm nhận trách nhiệm của mình, đồng thời những người khác trong công ty cũng cần thực hiện đúng nhiệm vụ được chỉ huy trưởng phân công để đảm bảo đúng chức năng của mình. quyết định bổ nhiệm đã ban hành. Nội dung của mẫu quyết định phải rõ ràng, chính xác. Để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, mẫu quyết định phải được Giám đốc công ty ký, đóng dấu và ghi rõ ràng.
Điều quan trọng cuối cùng bạn cần lưu ý khi quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án là tính công khai. Các quyết định cần được thực hiện minh bạch và công khai để đảm bảo minh bạch trong việc bổ nhiệm các giám đốc dự án.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo