Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay được sử dụng mới nhất 2024

Giấy biên nhận tiền là văn bản xác lập việc giao nhận tiền trong giao dịch dân sự, thương mại. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có. Vậy Mẫu giấy nhận tiền viết tay (Cập nhật 2023) là gì? Bài viết dưới đây của ACC hi vọng đem lại nhiều thông tin cụ thể và chi tiết đến Quý bạn đọc.

Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mới Nhất

Mẫu giấy nhận tiền viết tay (Cập nhật 2022)

1. Mẫu giấy nhận tiền viết tay

giay-bien-nhan-tien

 

1.1 Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…...tháng…...năm......... tại…….......................……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………...

Số CMND: …….............……..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………......

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………........

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):………………………………………..........

Số CCCD/CMND: .............................Ngày cấp:........................Nơi cấp: ..............

Địa chỉ:.................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm .......tại…............…. Ông/Bà:………........................................ đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:…….............….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  .................., ngày…...tháng....….năm.......
BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:..................................................................................

Số CCCD/CMND: ..............................Ngày cấp:..........................Nơi cấp: ....................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:........................ (Viết bằng chữ: ...........................................) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

 

1.2 Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: ....................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................

Có nhận của ông bà:....................................................................

Số CCCD/CMND: .........................................................................

Số tiền: ........................................................................................

Bằng chữ: ....................................................................................

Về việc: .......................................................................................

 

..........., ngày...tháng...năm...

Người nhận tiền

 

1.3 Mẫu số3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o-----

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN MẶT

Hôm nay ngày .... tháng .... năm 20..... tại Số ......, phường.................., quận.................., thành phố........... chúng tôi gồm có:

I. BÊN GIAO TIỀN: (BÊN A)

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

Số CCCD/CMTND:............ Ngày cấp ..............Nơi cấp...................

HKTT: Số ........., phường .........., quận ............, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số ........., phường .........., quận .........., thành phố Hà Nội

II. BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B)

Họ và tên: TRẦN VĂN B

Số CCCD/CMTND:............ Ngày cấp ..............Nơi cấp...................

HKTT: xã .........., huyện ........., thành phố .................

Chỗ ở hiện tại: xã ........, huyện ........, thành phố Hà Nội

1. Bên B xác nhận nhận số tiền của Bên A số tiền: ........................ VND (............đồng Việt Nam).

2. Mục đích giao nhận tiền: Tạm ứng tiền hàng/ Tiền đặt cọc mua hàng/ Tiền cho vay theo giấy vay tiền

3. Cam kết của các bên: Các bên cam kết việc xác nhận việc giao tiền đúng thực tế, đúng số tiền và hoàn toàn là tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời đồng ý với thỏa thuận đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mọi người cũng hỏi

2.1 Định nghĩa mẫu giấy biên nhận tiền mặt là gì?

Giấy biên nhận tiền có thể hiểu đơn giản là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy.

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn… Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, người ta sử dụng Giấy biên nhận tiền để đảm bảo với nhau về mặt pháp lý. Mẫu giấy biên nhận tiền thường bao gồm những thông tin như sau: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên 02 bên nhận tiền và giao tiền, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy biên nhận tiền, một bên giao tiền, bên nhận tiền kiểm đếm đầy đủ thì bên nhận tiền có trách nhiệm ký vào Giấy biên nhận tiền. Giấy biên nhận tiền phải được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch tài chính thành công và làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có). Việc có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư. Người này phải là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của 02 bên và nội dung làm chứng phải khẳng định giao dịch hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

2.2 Đặc điểm của Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn… Giấy biên nhận tiền mặt là cơ sở để đảm bảo về mặt pháp lý tránh những tranh chấp say này.

Mẫu giấy biên nhận tiền thường bao gồm những thông tin như sau: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên 02 bên nhận tiền và giao tiền, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền. Việc có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Người này phải là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của 02 bên và nội dung làm chứng phải khẳng định giao dịch hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

2.3 Hiệu lực của giấy biên nhận tiền viết tay

Giấy biên nhận tiền có thể được soạn thảo đánh máy hoặc cũng có thể được viết tay, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện tình hình, các bên sử dụng một trong hai hình thức đó. Vậy giấy biên nhận tiền viết tay có hiệu lực như thế nào. Giấy biên nhận tiền là văn bản xác nhận việc nhận tiền trong một giao dịch dân sự, kinh doanh do đó:
 • Giấy biên nhận tiền được phép thể hiện theo hình thức văn bản xác nhận của một bên về việc xác nhận đã nhận tiền, mục đích nhận tiền và thời gian nhận tiền.
 • Giấy biên nhận tiền còn có thể thể hiện theo hình thức văn bản giao nhận tiền giữa hai bên với một bên nhận tiền và một bên giao tiền.

Hiện nay, pháp luật không quy định giấy biên nhận bắt buộc phải công chứng, chứng thực nên giấy biên nhận tiền viết tay hoàn toàn có giá trị pháp lý trong việc chứng minh sự thật khách quan về việc giao nhận tiền trong thực tế.

Trên đây là bài viết mà chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc về Mẫu giấy nhận tiền viết tay (Cập nhật 2023) dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm đến Mẫu giấy nhận tiền viết tay (Cập nhật 2023)quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (513 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo