Mẫu giấy biên nhận hồ sơ (Cập nhật 2024)

Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu giấy được lập ra để biên nhận hồ sơ. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi. Vậy Mẫu giấy biên nhận hồ sơ (Cập nhật 2022) là gì? Bài viết dưới đây của ACC hi vọng đem lại nhiều thông tin cụ thể và chi tiết đến Quý bạn đọc.Mẫu giấy biên nhận hồ sơ - Biểu mẫu phiếu nhận hồ sơ, tài liệu

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ (Cập nhật 2022)

1. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ 

1.1 Mẫu số 1

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
Số: ............/GBN- …(3)…. ...... (4). , ngày ..... tháng ..... năm 20…

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Họ và tên: (5).......................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:....................................................................................................

Đã tiếp nhận hồ sơ của:

Ông (bà): (6)........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bao gồm:

(7).........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi nhận:
- (8)........;
- Lưu: Hồ sơ ..
NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hồ sơ.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người gửi hồ sơ.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các hàng hóa, tài liệu có khi gửi hồ sơ.

(8) Tên người hoặc cơ quan sẽ nhận hồ sơ.

1.2 Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày      tháng      năm 20……

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

 

BÊN A     :         ………………………………………….
CMND số :

 

 

Chức vụ:

………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………

Nơi cấp:………………………………….

…………………………………………..

 

BÊN B:                ………………………………………….
CMND số:

 

 

Chức vụ:

………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………

Nơi cấp:………………………………….

…………………………………………..

I. HỒ SƠ BÀN GIAO

Bên A đã tiến hành bàn giao cho Bên B hồ sơ sau:

NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

II. BÀN GIAO TIỀN

Bên B đã nhận từ Bên A số tiền…………………….. (Bằng chữ:……………………………………..)

III. THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

Bên B đã nhận đủ hồ sơ từ Bên A và Bên A đã nhận đủ số tiền nói trên từ Bên B vào ngày ghi tại phần đầu của Biên bản này.

Các Bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại thắc mắc nào kể từ thời điểm nhận bàn giao.

Biên bản giao nhận này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

……………………………………

 

 

          ……………………………………

1.3 Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1/ Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …

2/ Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …

3/ Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …

4/ Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …

II. NGƯỜI BÀN GIAO:

1/ Ông/ Bà :……………………………..  Chức vụ:………………  Phòng: …………………….

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

III. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

STT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

IV. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

STT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận

 

 

Người nhận bàn giao

 

 

Người bàn giao

 

 

2. Các câu hỏi liên quan thường gặp

2.1 Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ là gì?

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ hay biên bản bàn giao hồ sơ, là mẫu văn bản ghi nhận lại việc giao nhận hồ sơ (giấy tờ, tài liệu,…) một cách cụ thể, rõ ràng

Biên bản giao nhận hồ sơ sẽ ghi lại cụ thể những thông tin như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì,… Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

2.2 Khi nào soạn biên bản giao nhận hồ sơ?

Hồ sơ là cách gọi chung của tập giấy tờ, tài liệu nào đó. Hồ sơ là cơ sở để thực hiện các thủ tục, là kết quả của giao dịch,… nên có vai trò quan trọng đối với cá nhân, tổ chức. Để ghi nhận lại thời điểm, các loại giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ, bên giao và bên nhận, người ta dùng biên bản giao nhận hồ sơ.

Biên bản giao nhận hồ sơ nên soạn thảo trước khi nhận hoặc giao giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ và hoàn thành ngay sau khi tiến hành giao nhận hồ sơ.

Nếu công việc của Quý bạn đọc thường xuyên gắn với hồ sơ, để quản lý hồ sơ nên lập Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ để dùng chung cho các giao dịch khi cần thiết.

2.3 Ví dụ biên bản giao nhận hồ sơ

Một số ví dụ về biên bản giao nhận hồ sơ như sau:

– Biên bản giao nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp và bên sử dụng dịch vụ này;

– Biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức giữa các cá nhân hay phòng ban;

– Biên bản giao nhận hồ sơ lao động giữa người quản lý lao động cũ và người quản lý lao động mới;

– Biên bản bàn giao chứng từ kế toán;

– Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách giáo viên;

– Biên bản bàn giao hồ sơ học sinh;…

2.4 Nội dung Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Biên bản giao nhận hồ sơ không có mẫu theo quy định pháp luật, nhưng thường có các nội dung dưới đây:

– Phần mở đầu:

+ Tên cơ quan, đơn vị ban hành

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Số biên bản giao nhận

+ Ngày tháng năm lập biên bản

+ Tên biên bản: BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

– Phần nội dung:

+ Thông tin bên giao

+ Thông tin bên nhận

+ Thời gian, địa điểm cụ thể giao nhận hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ giao nhận, đặc điểm, số lượng mỗi giấy tờ, tài liệu

– Phần kết thúc:

Bên giao và bên nhận ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là bài viết mà chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc về Mẫu giấy biên nhận hồ sơ (Cập nhật 2022) dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm đến Mẫu giấy biên nhận hồ sơ (Cập nhật 2022), quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo