Mẫu 05-TT, C42-BB - Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2024

Thông thường, trong quá trình giao kết hợp đồng với nhau, các chủ thể luôn quan tâm đến vấn đề thanh toán. Bởi lẽ, đó chính là lợi ích thực tế nhất mà chủ thể nhận được nhằm đáp ứng cho việc thực hiện công việc. Vậy, mẫu 05 TT giấy đề nghị thanh toán là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được giải đáp thắc mắc và biết thêm thông tin chi tiết về mẫu 05 TT.

Mau Giay De Nghi Thanh Toan

1.Mẫu 05 TT là gì?

Trước hết, cần tìm hiểu về mẫu 05 TT.

Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05 TT dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

2.Trách nhiệm viết mẫu 05 TT.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Phải có giấy đề nghị thanh toán và kèm các hóa đơn, tài liệu chứng cứ cho việc chi tiêu thì mới duyệt đơn đề nghị thanh toán đó.

Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05 TT được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Tìm hiểu thêm về các mẫu công văn đề nghị tại bài viết mẫu công văn đề nghị phổ biến.

3.Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tham khảo mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu 05 TT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mẫu giấy này vẫn được sử dụng trong nội bộ công ty, cụ thể:

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:..................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:........................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Nội dung thanh toán:.................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):...............................................................

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

4.Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Khi tìm hiểu về mẫu 05 TT, chủ thể cần biết thêm về giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là mẫu giấy được thực hiện khi một người đã thanh toán các khoản chi trước đó cho công việc của Công ty. Người đó phải làm giấy đề nghị thanh toán để được thanh toán lại các khoản tiền đã chi, chỉ khi có giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm các hóa đơn chứng từ thì kế toán mới có căn cứ để hoàn trả lại số tiền bạn đã tạm ứng.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

- Họ và tên người thanh toán:....................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):..............................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

Tìm hiểu thêm về thanh toán công nợ tại bài viết Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ

5.Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu 05 TT giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cụ thể như sau:

Đơn vị: …….....................

Bộ phận: …….....................

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..................................................................................................

Nội dung thanh toán:.....................................................................................................

Số tiền:.............................................................. (Viết bằng chữ):..................................

....................................................................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

6.Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

Mẫu 05 TT giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC cụ thể là:

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

- Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm thông tin về mẫu công văn tại bài viết Mẫu công văn đề nghị hoàn trả tiền.

6.Các câu hỏi thường gặp.

6.1. Những nội dung của Giấy đề nghị thanh toán cần có là gì?

- Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu.

- Họ tên của bạn cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho bạn.

- Nội dung chính của mẫu tài liệu này cần rõ ràng, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản pháp luật thông thường.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc hợp lệ) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

6.2. Cách viết giấy đề nghị thanh toán như thế nào?

- Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Những vấn đề có liên quan đến mẫu 05 TT giấy đề nghị thanh toán đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến mẫu 05 TT cũng như các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Công ty luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tư vấn chi tiết.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo