CÔNG TY LUẬT ACC

Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)

Lê Anh

Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)

Lê Anh

27/03/2022

Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu Pháp luật thừa kế (Cập nhật mới nhất 2022). Mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)
Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)

Pháp luật thừa kế 

Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự 2015

Quyền thừa kế và quyền hưởng di sản của cá nhân:

Theo quy định tại Điều 609 và 610 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Quyền này của mọi cá nhân đều bình đẳng như nhau.

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế: 

 • Thời điểm mở thừa kế: Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.
  Trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế được xác định như sau:
  – Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Toà án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
  – Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
  – Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau một năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  – Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.
  Theo các quy định trên thì căn cứ để chứng minh thời điểm chết của một người là giấy chứng tử, quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết. Việc xác định thời điểm chết (hay thời điểm mở thừa kế) có ý nghĩa quan trọng vì đây cũng là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.
 • Về địa điểm mở thừa kế: là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Di sản

Di sản là một trong những cơ sở để lập di chúc và xác định các vấn đề liên quan đến thừa kế. Điều 612 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”.

Người thừa kế 

Người thừa kế theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự năm 2015, đó là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu là cá nhân thì phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)
Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)

Theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi người chết để lại di sản mà có các nghĩa vụ về tài sản chưa được thực hiện thì những người có liên quan phải thực hiện nghĩa vụ này, cụ thể:
– Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

-Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

-Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

-Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.


Người quản lý di sản

Quy định về người quản lý di sản được ghi nhận từ Điều 616 đến điều 618 Bộ luật dân sự 2015

 • Người quản lý di sản:
  Điều 616 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra.
  Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.
  Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

  Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)
  Pháp luật thừa kế (Cập nhất mới nhất 2022)
 •  Nghĩa vụ của người quản lý di sản:
  Điều 617 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của người quản lý di sản trong hai trường hợp, đó là trường hợp người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc, được cử theo thỏa thuận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý và trường hợp những người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản (do những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản). 
  Đối với trường hợp thứ nhất, nghĩa là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc, được cử theo thỏa thuận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, có các nghĩa vụ sau đây:
  – Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  – Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;
  – Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
  – Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
  – Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.
  Đối với trường hợp thứ hai, nghĩa là người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản có các nghĩa vụ sau đây:
  – Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác;
  – Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
  – Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
  – Giao lại di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.
 • Quyền của người quản lý di sản:
  Tương tự như quy định về nghĩa vụ của người quản lý di sản, Điều 618 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của người lý di sản trong hai trường hợp cụ thể như sau:
  Nếu người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc, được cử theo thỏa thuận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thì có các quyền: Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế.
  Nếu người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản thì có các quyền: Được tiếp tục sử dụng di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế; được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế.


Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm 

Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 của Bộ luật dân sự 2015.


Từ chối nhận di sản 

Pháp luật thừa kế
Pháp luật thừa kế

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Người không được quyền hưởng di sản 

Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
Mặc dù quy định những trường hợp trên không được hưởng di sản, nhưng nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, mà vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc thì những người không được hưởng di sản nêu trên vẫn được hưởng di sản. Quy định này nhằm tôn trọng quyền và ý chí của người lập di chúc trong việc chỉ định người thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế 

Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong hai trường hợp như sau:
– Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
– Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thừa kế theo di chúc

Quy định về thừa kế theo di chúc được quy định từ điều 624 đến điều 648 Bộ luật dân sự 2015.

Thừa kế theo pháp luật

Quy định về thừa kế theo pháp luật được quy định từ điều 649 đến điều 655 Bộ luật dân sự 2015

Trên đây toàn bộ nội dung bài viết Pháp luật thừa kế (Cập nhật mới nhất 2022). Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về thừa kế theo di chúc. Xem thêm bài viết về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: info@accgroup.vn

Cảm ơn Quý đọc giả đã tham khảo bài Pháp luật thừa kế (Cập nhật mới nhất 2022). Trân trọng cảm ơn !

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ