Kê khai bổ sung quyết toán thuế tncn theo tt 80 hướng dẫn nộp

1. Kê khai bổ sung quyết toán thuế tncn theo tt 80 là gì

Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN theo TT 80 là việc cung cấp thông tin cần thiết để điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, theo Thông tư số 80 của Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định thuế.

2. Cách kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN 2023 theo Thông tư 80 như thế nào?

Hiện tại, người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung, quyết toán thuế TNCN 2023 theo Mẫu 01/KHBS (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).
Theo đó, người nộp thuế khi kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN 2023 thực hiện theo hướng dẫn sau:

[1] Điền ký hiệu tờ khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
[2] Điền mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu còn sai sót, thiếu sót cần bổ sung, sửa chữa. [3] Hoàn thành kỳ tính thuế của tờ khai thuế thu nhập đầu tiên có sai sót hoặc thiếu sót cần phải hoàn thành hoặc sửa chữa.
[4] Ghi số lần người nộp thuế khai bổ sung so với lần khai đầu tiên được cơ quan thuế chấp nhận.
[5] Nhập mã số thuế của người nộp thuế.
[6] Điền mã số thuế của đại lý thuế (nếu có).
[7] Xác định số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp (nếu có), số thuế được khấu trừ hoặc số thuế đề nghị hoàn, số thuế tăng/giảm giữa lần khai bổ sung so với lần khai cùng kỳ trước đó và được cơ quan thuế chấp nhận, Ví dụ:

- Lần khai bổ sung thứ nhất: Số chênh lệch giữa lần khai bổ sung thứ nhất với lần khai đầu tiên của kỳ tính thuế;

- Tờ khai bổ sung lần 2: Là phần chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần thứ hai với tờ khai bổ sung lần thứ nhất của kỳ tính thuế. Tại mục A này, người nộp thuế khai bổ sung phải đảm bảo:

- Tổng số thuế phải nộp đã điều chỉnh tăng/giảm tại chỉ tiêu [10] và chỉ tiêu [11] mục A của Tờ khai này bằng tổng số thuế phải nộp đã điều chỉnh tăng/giảm tại chỉ tiêu [07] mục A của Tờ trình này, Bản giải trình Tờ khai bổ sung (Mẫu 01-1/KHBS). Cụ thể: Chỉ tiêu [10][11] của tờ khai này = Chỉ tiêu [07] của Mẫu 01-1/KHBS.
- Số thuế khấu trừ tăng/giảm tại chỉ tiêu [12] của tờ khai này bằng chỉ tiêu [08] của Mẫu 01-1/KHBS.
- Số thuế đề nghị hoàn tăng/giảm tại chỉ tiêu [13] của tờ khai này bằng với chỉ tiêu [09] của mẫu 01-1/KHBS.
[8] Các thông tin trong ngoặc và lt;…> trong bảng này chỉ là ví dụ, người nộp thuế điền thông tin theo tờ khai bổ sung. [9] Người nộp thuế tự kê khai khi phát hiện số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định thì phải nộp lại ngân sách Nhà nước.
[10] Điền phần chênh lệch giữa tờ khai bổ sung và tờ khai trước đó cùng kỳ, ví dụ:

- Lần khai bổ sung thứ nhất: Phần chênh lệch giữa lần khai bổ sung thứ nhất với lần khai đầu tiên của kỳ tính thuế.
- Tờ khai bổ sung lần 2: Là phần chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần thứ hai với tờ khai bổ sung lần thứ nhất của kỳ tính thuế.
[11] Điền quyết định hoàn thuế căn cứ vào số tiền thuế đã hoàn. trường hợp có nhiều quyết định thì ghi nhiều dòng tương ứng với từng khoản tiền thu hồi, hoàn trả.

[12] Điền thông tin lệnh hoàn thuế theo số tiền được hoàn. Nếu có nhiều lệnh hoàn thuế thì khai nhiều dòng tương ứng với từng số tiền hoàn.

3. Hồ sơ khai bổ sung cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023?

Theo hướng dẫn tại Mục 47 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ bổ sung tờ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Tờ khai bổ sung;

- Bản giải trình bổ sung và các tài liệu liên quan.

4. Khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023 có phải nộp tiền chậm nộp không?

Theo quy định tại Mục 59 Luật quản lý thuế 2019, người nộp thuế khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp sau:

- Người nộp thuế khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp số tiền khai bổ sung. nộp thuế kể từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của kỳ nộp thuế của kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;

- Người nộp thuế khai bổ sung vào tờ khai thuế làm giảm số tiền thuế được hoàn hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện số tiền thuế được hoàn thấp hơn số tiền thuế đã hoàn. Số tiền thuế đã hoàn phải nộp, tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn được thu hồi kể từ ngày ngân sách nhà nước nhận được tiền hoàn trả;

Ngoài ra, người nộp thuế khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện số thuế phải nộp đã giảm thì được ủy quyền điều chỉnh số thuế phải nộp. được thanh toán. số tiền tương ứng với số tiền chênh lệch được giảm.

5. Câu hỏi thường gặp

Các nguyên tắc đánh thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân là gì?

Nguyên tắc đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong thuế TNCN

Nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và người nộp thuế
Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của pháp luật thuế TNCN
Nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau?

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau thì câu trả lời rất đơn giản đó là vì các loại thuế đó có đối tượng và chủ thể phải nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế khác nhau.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo