messenger whatsapp viber zalo phone mail

Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là trách nhiệm quan trọng và hàng đầu của toàn dân, trong đó đặc biệt đề cao vai trò quan trọng trong các bộ ban ngành.  Ngày 07/5/2020, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 đó là Kế hoạch số 2319/KH-BNV. Vậy Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ có những điểm nổi bật nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Luật ACC nhé!

Kế hoạch số 2319-KH-BNV ngày 07-5-2020 của Bộ Nội vụ
Kế hoạch số 2319-KH-BNV ngày 07-5-2020 của Bộ Nội vụ

1. Yêu cầu của Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tại địa phương nơi đặt trụ sở, vai trò tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại cơ sở giáo dục của Bộ Nội vụ trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phối hợp xử lý 100% các tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại cơ sở giáo dục của Bộ Nội vụ.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được đưa ra trong kế hoạch 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật”.

Đồng thời, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; chủ động lựa chọn, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của Bộ Nội vụ trong việc: tham mưu Chính phủ ban hành quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm và tội phạm.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại cơ sở giáo dục của Bộ Nội vụ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Tăng cường kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại cơ sở giáo dục của Bộ Nội vụ; phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn nơi có trụ sở của Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời phát hiện những vấn đề có liên quan đến vi phạm, tội phạm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Cũng theo Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm…

Và mới đây nhất, Ngày 22/02/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 659/KH-BNV thực hiện công tác phòng, chống tội phạm  và phòng, chống mua bán người năm 2023.

3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2319-KH-BNV ngày 07-5-2020 của Bộ Nội vụ

 1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ:

– Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình hình phức tạp về  tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

– Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật (lồng ghép với báo cáo định kỳ công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm), gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện cụ thể như sau:

+ Báo cáo tuần và báo cáo vụ việc: Báo cáo sớm nhất (có thể) khi phát sinh vụ việc.

+ Báo cáo tháng: Trước ngày 10 của tháng báo cáo.

+ Báo cáo sơ kết 06 tháng: Trước ngày 10/6/2020. 

+ Báo cáo quý III: Trước ngày 10/9/2020.

+ Báo cáo tổng kết năm: Trước ngày 10/12/2020. 

+ Báo cáo chuyên đề, đột xuất: Theo đề nghị, yêu cầu.

 1. Thanh tra Bộ làm đầu mối tham mưu xây dựng các báo cáo về:

– Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trình người có thẩm quyền xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP theo quy định. Thời gian thực hiện cụ thể như sau:

+ Báo cáo tuần: Báo cáo của Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP (Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Huy) gửi Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) trước 14 giờ ngày thứ Tư của tuần báo cáo; thời kỳ báo cáo từ thứ Năm của tuần trước đến hết thứ Tư của tuần báo cáo.

+ Báo cáo tháng: Báo cáo của Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP (Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Huy) gửi Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) trước 14 giờ ngày 14 của tháng báo cáo.

+ Báo cáo quý: Báo cáo của Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP (Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng) gửi Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) trước ngày 20/3/2020 (Quý I), 20/9/2020 (Quý III).

+ Báo cáo sơ kết 06 tháng: Báo cáo của Bộ Nội vụ gửi Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) trước ngày 20/6/2020. 

+ Báo cáo tổng kết năm: Báo cáo của Bộ Nội vụ gửi Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) trước ngày 20/12/2020. 

+ Báo cáo vụ việc: Báo cáo sớm nhất (có thể) khi phát sinh vụ việc.

+ Báo cáo chuyên đề, đột xuất: Khi nhận được văn bản đề nghị hoặc theo 

yêu cầu về thời gian của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP (Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình).

– Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW và tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Bộ Nội vụ.

 1. Vụ Công chức – Viên chức chủ trì việc tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đánh giá sâu “việc triển khai thực hiện quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến hành vi phạm tội hoặc theo mức độ liên đới đến vợ (hoặc chồng), con bị xử lý hình sự. Báo cáo đánh giá đề nghị gửi Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ (để theo dõi) và Thanh tra Bộ (để tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ; tiến hành tổng kết, báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP theo quy định).

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/6/2020.

 1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến ở cấp Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình về Quyết định số 199/QĐ-TTg và nội dung Kế hoạch của Bộ Nội vụ.
 2. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước.
 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; chủ động, tích cực phòng, chống các hành vi tiêu cực, tội phạm; kịp thời báo cáo khi phát hiện vi phạm, tội phạm.

Trên đây là Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ mà Luật ACC muốn cung cấp đến quý bạn đọc. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết cũng như các dịch vụ pháp lý của Luật ACC bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn của chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ kịp thời 

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.025

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.792

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.213

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Yêu cầu của Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được đưa ra trong kế hoạch 3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2319-KH-BNV ngày 07-5-2020 của Bộ Nội vụ1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán [...]

  Lượt xem: 2.152

  Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ

  Đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là trách nhiệm quan trọng và hàng đầu của toàn dân, trong đó đặc biệt đề cao vai trò quan trọng trong các bộ ban ngành.  Ngày 07/5/2020, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 đó là Kế [...]

  Lượt xem: 2.229

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Yêu cầu của Kế hoạch số 2319/KH-BNV ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được đưa ra trong kế hoạch 3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2319-KH-BNV ngày 07-5-2020 của Bộ Nội vụ1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó [...]

  Lượt xem: 2.355

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.698

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *