messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hợp đồng uỷ quyền chuyển nhượng [Cập nhật 2023]

Giấy ủy quyền chuyển nhượng cổ phần dùng trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ủy quyền cho ai đó thay mình thực hiện các công việc chuyển nhượng cổ phần. Nội dung chính bao gồm thông tin về người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng, các nội dung, phạm vi, thời gian chuyển nhượng….

1. Quy định về chuyển nhượng cổ phần

Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông

2. Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chuyển nhượng cổ phần, trong đó ghi nhận:

Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

Ngoài ra, đối với trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng

Đc lp  T do  Hnh Phúc

=====o0o=====

….…….. ngày………tháng……năm……

GIQUYN CHUYN NHƯNG CỔ PHN

Kính gửi:………………………….

Tên cổ đông:…………………………………………………………Mã cổ đông…………

Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày………………Tại…………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………………..

(bằng chữ:……………………………………………….………………………..)

Nay Tôi ủy quyền cho:………………………………………………………………………………..

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………..Cấp ngày………………………..Tại…………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Được quyền thay thế Tôi/Công ty thực hiện việc thủ tục chuyển nhượng cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cụ thể như sau:

Tên Cổ đông chuyển nhượng:………………………………Mã cổ đông…………………….

Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Giấy CNĐKKD…………………Ngày cấp… /… /…..…..Nơi cấp………………..

Đại diện (nếu là pháp nhân):……………… …………………………Chức vụ:……………….

Điện thoại:……………………………………Email……………………………………………………

Tên Bên nhận chuyển nhượng:……………………………………… Mã cổ đông………….

Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Giấy CNĐKKD…………………Ngày cấp…/…/………….Nơi cấp……………….

Đại diện (nếu là pháp nhân):…………………………………………Chức vụ:……………….

Điện thoại:……………………………………Email………………………………………………….

Thông tin chuyn nhưng:

Số cổ phần chuyển nhượng:…………………………. Tổng mệnh giá:………………………

(Bằng chữ:…………………………………………………………………….)

Giá chuyển nhượng: ………/1 cổ phần Tổng giá trị chuyển nhượng:

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………..)

Số cổ phần còn lại trong Sổ CNSH cổ phần sau khi chuyển nhượng:…….…………..CP

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty……………….

NGƯI ĐƯC ỦY QUYN NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHN CA CHÍNH QUYN ĐA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

Lưu ý: Ngưi được y quyn ch thực hin th tc chuyn nhượng vì vy trong Giy yêu cu chuyn nhượng c phn (BM.04), Ni y quyn cho người khác thc hin thủ tc chuyn nhưng vn phi ký tên vào Bên chuyn nhượng

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.896

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.652

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.158

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Quy định về chuyển nhượng cổ phầnĐiều 126. Chuyển nhượng cổ phần2. Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?3. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượngGIẤY ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói [...]

  Lượt xem: 2.668

  Hợp đồng uỷ quyền chuyển nhượng [Cập nhật 2023]

  Giấy ủy quyền chuyển nhượng cổ phần dùng trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ủy quyền cho ai đó thay mình thực hiện các công việc chuyển nhượng cổ phần. Nội dung chính bao gồm thông tin về người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng, các nội dung, phạm vi, thời gian chuyển [...]

  Lượt xem: 1.512

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Quy định về chuyển nhượng cổ phầnĐiều 126. Chuyển nhượng cổ phần2. Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?3. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượngGIẤY ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình [...]

  Lượt xem: 1.760

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.696

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *