messenger whatsapp viber zalo phone mail

Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án (2023)

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án được sử dụng khi các nhà đầu tư giao kết với nhau những thỏa thuận cơ bản trong quan hệ chuyển nhượng dự án đầu tư đã hoặc đang đưa vào sử dụng. Trong một số bổi cảnh nhất định, các dự án chưa hay chuẩn bị đưa vào triển khai cũng có thể là đối tượng của Hợp đồng này.

1. Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án là biểu mẫu hợp đồng ghi nhận những nguyên tắc cơ bản các bên cam kết với nhau khi thực hiện chuyển nhượng dự án từ chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác. Hợp đồng nguyên tắc cần có những thông tin cơ bản như:

 • Thông tin các bên chuyển nhượng;
 • Thông tị dự án chuyển nhượng;
 • Thỏa thuận, cam kết về giá;
 • Thỏa thuận về việc chuyển giao quyền thực hiện dự án;
 • Các thỏa thuận khác về việc vi phạm thực hiện các nguyên tắc đã cam kết,…

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Số ……/ HĐKT

Căn cứ …………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

Hôm nay tại…………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:………………………………………………………………………………………….

Bên chuyển nhượng dự án (Bên A): Công ty………………….

Mã số thuế: ……………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………..

Số điện thoại: …………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………….

Số CMND (Hộ chiếu): …………………………… Cấp ngày ……./……../…….., tại:……………….

Bên nhận chuyển nhượng dự án (Bên B): Công ty………………….

Mã số thuế: ……………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………..

Số điện thoại: …………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………….

Số CMND (Hộ chiếu): …………………………… Cấp ngày ……./……../…….., tại:……………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án ……………….với các nội dung sau:

I. Nội dung thỏa thuận dự án được chuyển nhượng:

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.

Kết quả hoạt động tính đến thời điểm chuyển nhượng dự án.

VD:

Bên A là công ty có dự án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án. Bên B có khả năng thực hiện dự án và có nhu cầu nhận chuyển nhượng dự án từ Bên A. Vì vậy, hai bên ký kết hợp đồng này trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt gồm:

 • Tên dự án: ……………..
 • Diện tích đất: ……………..
 • Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ……………..
 • Nội dung về quy hoạch xây dựng: ……………..

Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà:………)

 • Tổng mức đầu tư: ……………..
 • Tiến độ dự án: ……………..
 • Nguồn vốn: ……………..
 • Nội dung khác: ……………..

Kết quả hoạt động tính đến thời điểm chuyển nhượng dự án:

 • Về giải phóng mặt bằng: ……………..
 • Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: ……………..
 • Về công trình xây dựng: ……………..
 • Nội dung khác: ……………..

II. Giá chuyển nhượng:

Bằng số:………………………………(bằng chữ…………………….)

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản khác. Bên A có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

III. Phương thức thanh toán:

Bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)………… , trong đó:

– Trả lần đầu là:…………………………đồng trong thời hạn ….. ngày kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực;

– Trả tiếp là: ……………………………đồng trong thời hạn ….. ngày kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực;

Các quy định khác do hai bên thoả thuận:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. Bàn giao và nhận dự án :

*Cách thức bàn giao:

Bàn giao trên hồ sơ: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Bàn giao trên thực địa:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian bàn giao ………………………………………

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

1) Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đủ số tiền đúng hạn đã ghi trong Hợp đồng này;

2) Có quyền yêu cầu Bên B bàn giao toàn bộ công trình theo đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng;

3) Chịu trách nhiệm bàn giao công trình trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho Bên B, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh;

4) Bảo vệ, quản lý toàn bộ công trình trong thời gian chưa bàn giao toàn bộ công trình cả về hồ sơ và thực địa;

5) Thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về việc chuyển nhượng dự án;

6) Giải quyết dứt điểm các cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án; trong trường hợp cần thiết, cùng với Bên B thống nhất với từng khách hàng những vấn đề mà chủ đầu tư mới có trách nhiệm giải quyết mà không làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng;

7) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1) Nhận bàn giao toàn bộ công trình trên thực địa và toàn bộ hồ sơ công trình theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;

2) Yêu cầu Bên A tạo điều kiện cung cấp các tài liệu liên quan đến việc tiếp tục triển khai dự án;

3) Cùng với Bên B thỏa thuận với khách hàng giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi nhận chuyển nhượng;

4) Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền chuyển nhượng dự án cho Bên A;

5) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ các quyền lợi của Bên A và khách hàng theo thỏa thuận của các bên;

6) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại hiện trường và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận;

7) Tiếp tục thực hiện dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình;

8) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VII. Các thoả thuận khác (nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

VIII. Cam kết của hai bên

Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng chuyển nhượng dự án đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng thì hai bên cùng nhau thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện những vấn đề cần thỏa thuận, hai bên có thể lập phụ lục hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng mà hai bên ký kết sẽ có giá trị như hợp đồng chính.

Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được Công chứng nhà nước công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. /.

BÊN A

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

BÊN B

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

3. Tại sao phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng dự án bắt buộc?

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Điều này giúp các nhà đầu tư chủ động trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với hiện trạng của tổ chức mình. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng khi muốn tham gia thị trường bất động sản. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan

Thực tế cho thấy, việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng trên thị trường bất động sản nhìn chung rất phức tạp, việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng là phải thực hiện chuyển nhượng dự án nhưng mới tiến hành ký hợp đồng. Chuyển nhượng hai bên có thể lựa chọn hợp đồng nguyên tắc để ký kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên trước khi ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc các bên thường chỉ quy định những vấn đề. Vì vậy, hợp đồng nguyên tắc thường được xem là một loại hợp đồng khung hoặc biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.726

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.458

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.502

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.786

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.792

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.777

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *