messenger whatsapp viber zalo phone mail

Nội dung hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2023

Để tăng giá trị hàng hoá hoặc tìm nơi tiêu thụ phù hợp, việc di chuyển, vận chuyển hàng hoá là tất yếu, dịch vụ vận chuyển hàng hoá cũng đã ra đời từ rất xa xưa với khởi đầu là những chiếc thuyền buôn xuyên đại dương hay các phương tiện di chuyển cá nhân nhỏ lẻ. Sau này khi các phương tiện cơ giới ra đời, chúng cũng đã ngay lập tức đưa vào mục đích vận chuyển để nâng cao hiệu quả như tàu hoả, xe hơi, tàu thu… Mời bạn tham khảo bài viết: Nội dung hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2023 để biết thêm chi tiết.

y8pZsOKJl9j8z7YDptegOetL00ZqzHUdfOecyq34XR 2jAPMebgzSFGSk3XCGBMu2Z3gGRT0zNvOx1U337VK1uJDgFEmgJicubhBWyLwfWPd3kNADIV4bzxsHjFmq70Ax 0adC1ra4yrPCVM3g

Nội dung hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2023

1. Định nghĩa Hợp đồng giao nhận hàng hoá

Hợp đồng giao nhận hàng hoá là sự thoả thuận, cam kết của hai hay nhiều bên nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng hoá được diễn ra thuận lợi. Hợp đồng quy định các vấn đề liên quan đến việc giao nhận hàng hoá, quyền và nghĩa vụ của các bên đồng thời là cơ sở để các bên giải quyết khi có vi phạm, khiếu nại, bồi thường xảy ra.

2. Lưu ý khi sử dụng Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá

Hợp đồng giao nhận hàng hoá có rất nhiều rủi ro, khi tham gia vào hợp đồng này, các bên cần lường trước được những khả năng tiềm ẩn của cung đường vận chuyển, đặc tính phương tiện vận chuyển, hạn chế của các bên cũng như những quy định pháp luật của các nước có liên quan trong trường hợp vận chuyển xuyên quốc gia.

Điển hình có thể nói đến một số điều khoản như sau: Bảo hiểm hàng hoá, trách nhiệm bảo quản, lưu kho, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm với hàng hoá, nguồn gốc, xuất xứ, giá phí, thuế, các chi phí có liên quan, điều kiện vận chuyển, trả hoàn, …

3. Mẫu Hợp đồng giao nhận hàng hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

…., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

Số: …. /….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ thoả thuận của các bên.

A/ BÊN GIAO – BÊN A

– Công ty……………………………………………………………………………..

– Đại diện: Ông/Bà………………………………            Chức vụ:………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………………………………………………….

– Số tài khoản:………………………………….  Chi nhánh:…………………….

B/ BÊN NHẬN – BÊN B

– Đại diện: Ông/Bà………………………………            Chức vụ:…………………

– Số CMTND:…………………..    Nơi cấp:…………    Ngày cấp:………………

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………………………………………………

– Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất và đồng ý ký bản Hợp đồng giao nhận hàng hoá với các điều khoản được quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO NHẬN

– Bên A tiến hành vận chuyển lô hàng số ……/… cho bên B theo phương thức đường bộ nội địa với tuyến đường vận chuyển là………………………………

– Bên B tiến hành nhận hàng hoá với số lượng và chủng loại như sau:

STT Tên hàng hoá Chủng loại Xuất xứ Số lượng Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC GIAO NHẬN

– Thời gian giao nhận: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm giao nhận:………………………………………………………………

– Bên A giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cùng thời gian và địa điểm giao hàng.

– Bên A vận chuyển lô hàng bằng phương tiện:………………………………… với những điều kiện yêu cầu:

+ Tốc độ tối thiểu:……………………..

+ Có mái che: Chất liệu………………..

+ Số lượng phương tiện:……………….

– Hai bên thoả thuận nhận hàng theo phương thức:………………. (Nguyên đai, nguyên bao; trọng lượng, thể tích; nguyên hầm/ container,..)

– Bên B thực hiện nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cho bên A theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng giao nhận hàng hoá này.

ĐIỀU 3. CHI PHÍ THANH TOÁN

3.1 Các khoản chi phí

– Tổng giá trị hàng hoá:……………………………………………………….

– Cước phí giao nhận………………………………………………………….

– Chi phí bốc, dỡ hàng,……………………………………………………….

– Chi phí lưu xe, lưu container, lưu bãi,……

3.2 Thanh toán

– Tổng giá trị đơn hàng được bên B thanh toán cho bên A theo hai đợt:

+ Đợt 1: số tiền ………………… vào……………………. Tại…………………….

+ Đợt 2: phần còn lại…………… vào……………………. Tại…………………….

– Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A toàn bộ cước phí và phí giao hàng theo nguyên tắc:

+ Thời điểm thanh toán:……………………………………………………………..

+ Trường hợp bên B chậm thanh toán so với thời gian thoả thuận, bên B sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh do việc bên B chậm thanh toán gây ra.

+ Hình thức thanh toán:……………………………………………………………

+ Địa điểm thanh toán:…………………………………………………………….

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hoá và tính phù hợp của của hàng đúng theo Hợp đồng giao nhận hàng hoá;

– Cung cấp cho bên B các thông tin có liên quan đến lô hàng, có chỉ dẫn đầy đủ cho bên B về tên hàng hoá, người gửi hàng, phương thức vận tải, điều kiện cơ sở giao hàng,…

– Chịu trách nhiệm giao hàng đến đúng nơi quy định, giao đúng người nhận hàng và chuyển toàn bộ chứng từ có liên quan cho bên B sau khi giao nhận hàng hoá;

– Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với mất mát, hư hỏng hàng hoá nếu sự việc đó xảy ra trong thời hạn, trong phạm vi trách nhiệm và do lỗi của bên A.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chuẩn bị kho bãi đảm bảo cho việc chuyên chở ra vào; chịu mọi chi phí phát sinh nếu thay đổi địa điểm, thời gian mà không báo trước cho bên giao;

– Nhận hàng theo thoả thuận của hai bên và đảm nhiệm kiểm tra giám định hàng hoá;

– Thanh toán chi phí đầy đủ, đúng hạn;

– Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá.

ĐIỀU 5. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

5.1 Trường hợp một trong các bên vi phạm Hợp đồng giao nhận hàng hoá do sự kiện bất khả kháng, bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nếu bên vi phạm đã:

– Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đã ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

– Thông báo sự kiện bất khả kháng và gửi kèm theo các bằng chứng xác nhận về sự kiện bất khả kháng ngay cho Bên kia trong vòng 07 ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc từ ngày biết được sự kiện bất khả kháng.

5.2 Trong trường hợp một trong các bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng giao nhận hàng hoá do sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng giao nhận hàng hoá sẽ được kéo dài tối thiểu bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

5.3 Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, Bên vi phạm phải thông báo ngay cho Bên bị vi phạm biết. Nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Trường hợp bên A giao hàng hoá trước thời hạn thoả thuận thì bên B có quyền nhận hoặc không nhận hàng, nếu bên B nhận hàng thì bên A phải chịu chi phí bảo quản cho tới đúng thời hạn hoặc thời điểm giao hàng.

– Trường hợp bên B giao hàng muộn thì sẽ bị chịu bồi thường những thiệt hại do hành vi chậm trễ giao hàng trực tiếp gây ra.
– Trường hợp một trong các bên vi phạm một trong các nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại do hành vi đó trực tiếp gây ra.

ĐIỀU 7. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng giao nhận hàng hoá.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng vận chuyển này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng giao nhận hàng hoá này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hoạt động giao nhận và quá trình thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua hoà giải, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng giao nhận hàng hoá này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng giao nhận hàng hoá này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng

Hợp đồng giao nhận hàng hoá này được lập thành…. bản, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên thuê dịch vụ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

B. Bên B (Bên cung cấp dịch vụ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giao và thực hiện yêu cầu của Bên A theo từng lô hàng cụ thể;

2. Thông tin hàng hóa giao nhận được Bên A thông báo cho Bên B theo từng lô hàng.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Bên A gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B trước ngày giao nhận hàng ít nhất 05 ngày với đầy đủ các nội dung về thông tin hàng hóa, thời gian và địa điểm giao nhận hàng;

2. Bên B chuẩn bị phương tiện, thiết bị, nhân lực sẵn sàng theo yêu cầu của Bên A để thực hiện dịch vụ;

3. Nếu Người nhận hàng không đến nhận hàng hóa hoặc trì hoãn việc nhận hàng hóa hoặc từ chối nhận hàng hóa thì Bên B thông báo ngay cho Bên A để Bên A có phương án xử lý kịp thời và thực hiện theo yêu cầu tại thời điểm đó của Bên A;

4. Trong trường hợp lưu kho, ký gửi hàng hóa, Bên B thay mặt Bên A để làm thủ tục lưu kho, ký gửi, chi phí do Bên A thanh toán;

5. Hai bên phải chủ động cập nhật tiến độ thực hiện với đồng cho nhau.

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Chi phí giao nhận cho mỗi lô hàng sẽ được Bên B gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A tùy thuộc vào số lượng yêu cầu của Bên A theo từng lô hàng;

2. Phí chi hộ: Nếu không có thỏa thuận khác, Bên A phải thanh toán thêm cho Bên B tất cả chi phí đáng lẽ Bên A phải chịu mà Bên B đã trả trước cho Bên A trong qúa trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa;

3. Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B 50% phí giao nhận trước khi Bên B tiến hành giao nhận hàng và thanh toán nốt số chi phí giao nhận còn lại cùng với phí chi hộ sau khi việc giao nhận kết thúc;

4. Phương thức thanh toán’

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên A

1. Được đảm bảo bí mật thông tinh và tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển;

2. Có quyền đòi bồi thường trong trường hợp có thiệt hại xảy ra do lỗi của Bên B;

Cung cấp cho Bên B thông tin về hàng hóa một cách đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, thiệt hại xảy ra nếu cugn cấp thông tin không đầy đủ, chính xác;

3. Gửi kèm hàng hóa các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu mọi rủi ro, thiệt hại và chi phí phát sinh nếu hàng hóa vi phạm pháp luật, bị tạm giữ, hoặc các rủi ro khác liên quan đến việc cung cấp không đầy đủ chứng từ;

4. Chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa đúng quy cách, chủng loại, , quy định pháp luật, đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn trong quá trình giao nhận và chịu trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra khi đóng gói hàng hóa không đảm bảo;

5. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B;

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Bên B

1. Có quyền từ chối thực hiện hợp đồng với các loại hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn: không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng cấm, hàng dễ cháy nổ, hàng khó bảo quản;

2. Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa khi Bên B vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp này, Bên A phải thông báo cho Bên B nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng ít nhất trước … ngày;

3. Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung, yêu cầu của Bên A;

4. Đảm bảo tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển;

5. Chịu trách nhiệm về tổn thất, thiệt hại, rủi ro của hàng hóa xảy ra trong phạm vi trách nhiệm và do lỗi của Bên B.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phụ được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng giao nhận thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức:…

2. Bất kỳ bên nào vi phạm Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là một số thông tin về Nội dung hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2023 – Công ty Luật ACC, mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.717

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.838

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.587

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Định nghĩa Hợp đồng giao nhận hàng hoá2. Lưu ý khi sử dụng Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá3. Mẫu Hợp đồng giao nhận hàng hoáA/ BÊN GIAO – BÊN AB/ BÊN NHẬN – BÊN BĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO NHẬNĐIỀU 2. CÁCH THỨC GIAO NHẬNĐIỀU 3. CHI PHÍ [...]

  Lượt xem: 2.281

  Nội dung hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2023

  Để tăng giá trị hàng hoá hoặc tìm nơi tiêu thụ phù hợp, việc di chuyển, vận chuyển hàng hoá là tất yếu, dịch vụ vận chuyển hàng hoá cũng đã ra đời từ rất xa xưa với khởi đầu là những chiếc thuyền buôn xuyên đại dương hay các phương tiện di chuyển cá [...]

  Lượt xem: 1.866

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Định nghĩa Hợp đồng giao nhận hàng hoá2. Lưu ý khi sử dụng Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá3. Mẫu Hợp đồng giao nhận hàng hoáA/ BÊN GIAO – BÊN AB/ BÊN NHẬN – BÊN BĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO NHẬNĐIỀU 2. CÁCH THỨC GIAO NHẬNĐIỀU 3. CHI PHÍ [...]

  Lượt xem: 1.819

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.271

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *