Quy định hoãn thi hành án hình sự

hoãn thi hành án hình sự

hoãn thi hành án hình sự

 

1. Thế nào là thi hành án phạt tù? 

Thi hành án phạt tù có thời hạn là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân phải chịu biện pháp quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo. 

  (Khoản 4 mục 3 Luật Thi hành án hình sự 2019) 

 

 2. Các trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù 

 Theo Điều 67 BLHS 2015 sửa đổi 2017 quy định, người bị kết án phạt tù  được hoãn chấp hành án phạt tù trong các trường hợp sau đây: 

 

 - Bị bệnh nặng  được tạm hoãn cho đến khi sức khỏe bình phục; 

 

 - Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang cho con bú được hoãn  đến khi con đủ 36 tháng tuổi; 

 

 - Là người lao động duy nhất của gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, có thể được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người này bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. hoặc  tội phạm khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

 

 - Bị kết án về tội  ít nghiêm trọng do  công vụ thì được ân xá tối đa là 01 năm.  

 Lưu ý: Trong thời gian hưởng án treo, nếu người được hoãn chấp hành án lại  phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó  chấp hành hình phạt trước và kết hợp với hình phạt của lần xét xử mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

3. Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù 

 Tại Mục 24 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thủ tục hoãn thi hành án phạt tù như sau: 

 

 Bước 1: Gửi đơn yêu cầu hoãn chấp hành án phạt tù 

 Đối với người bị kết án phạt tù  được tại ngoại thì Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án  tự mình hoặc theo yêu cầu của người bị kết án có văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát cùng cấp, Cơ quan bản án hình sự của Công an cấp huyện nơi người bị kết án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người bị kết án làm việc, cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 

 

 Đơn yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải được gửi cho Toà án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các tài liệu chứng minh. 

 Mẫu đơn đề nghị tạm trú chấp hành án phạt tù 

 Bước 2: Xem xét quyết định chấp hành án phạt tù 

 Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, ra quyết định. 

 

 Trong trường hợp không đồng ý với việc hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải trả lời bằng văn bản cho đương sự hoặc tổ chức đã có văn bản đề nghị và thông báo cho Cơ quan công tố cùng cấp, trong đó nêu rõ. giải thích lý do từ chối. . 

 Bước 3: Gửi quyết định 

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây: 

 

 - Người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi; 

 

 - Viện kiểm sát cùng cấp; 

 

 - Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, làm việc; 

 

 - Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở; 

 

 - Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài.  

 4. Quy trình thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù 

 Căn cứ Điều 25 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù như sau: 

 

 Giai đoạn 1: Ngừng thực hiện thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù chấp hành án 

 Khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án, sao gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn chấp hành án cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.  

 Giai đoạn 2: Triệu tập người được hoãn chấp hành án phạt tù 

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 

 

 Người được hoãn chấp hành án phạt tù phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 

 

 - Trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù không cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù để xử lý theo thẩm quyền. 

  - Trường hợp người được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.  

 - Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và bệnh viện nơi điều trị, gia đình người được hoãn để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật. 

  Giai đoạn 3: Lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù 

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù. 

  Hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý người được hoãn chấp hành án.  Người được hưởng án treo không được ra khỏi nơi ở trong thời gian được hưởng án treo nếu không được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và phải có mặt khi được Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội triệu tập. Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội  quản lý người được hoãn thi hành án.  

 Việc thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc của người được hoãn chấp hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Thi hành án hình sự 2019. 

  Trường hợp người được hoãn thi hành án mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì Uỷ ban nhân dân hoặc đơn vị quân đội cấp xã phối hợp với gia đình  người đó nhận cất bốc người này. 

 Ghi chú: 

 

 Trong thời gian  hoãn chấp hành án, nếu người được hoãn chấp hành án  phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật, xâm phạm an toàn xã hội, an ninh trật tự thì Uỷ ban nhân dân đơn vị quân đội chủ trì giải quyết người được hoãn chấp hành án báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện. của quân khu  đề nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét, ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (227 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo