Quy định đình chỉ thi hành án dân sự

đình chỉ thi hành án dân sự

đình chỉ thi hành án dân sự

 

1. Quy định về hoãn thi hành án dân sự 

 Việc hoãn thi hành án dân sự theo Điều 48 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) như sau: 

 

 (1) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây: 

 

 - Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án; 

 

 - Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định; 

 

 - Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác; 

 

 - Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Thi hành án dân sự 2008; tài sản được kê biên theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự 2008 nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; 

 

 - Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 Luật Thi hành án dân sự 2008: 

 

 Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị; 

 

 Có văn bản giải thích những nội dung mà bản án, quyết định tuyên chưa rõ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự hoặc của cơ quan thi hành án dân sự. 

  Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.  

 - Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận; 

 

 - Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 2008 chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; 

 

 - Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự 2008: 

 

 Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. 

 

 Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng.  Người phải thi hành án chỉ được đưa tài sản đó vào giao dịch dân sự sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án. 

  (2) Cán bộ cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được đơn yêu cầu hoãn thi hành án của người có  quyền kháng nghị chậm nhất là 24 giờ trước khi công bố thời điểm  thi hành bản án  được xác định trong biên bản cưỡng chế. phán quyết. 

 Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được đơn yêu cầu hoãn thi hành án của người có  quyền kháng nghị chưa quá 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế ghi trong quyết định  thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án phải có văn bản của Tòa án dân sự. quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết. 

  Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Cơ quan thi hành án dân sự phải  thông báo ngay bằng văn bản cho người khởi kiện biết về việc hoãn thi hành án. 

  Người có  quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  bản án, quyết định của Toà án chỉ có quyền một lần yêu cầu hoãn việc thi hành án  để kiểm tra, kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.  Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng cáo bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày có văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; Trong thời gian hoãn thi hành án, người phải thi hành án không phải chịu lãi  chậm thi hành án.  

 (3) Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại (1) mục này. Trong trường hợp quy định tại khoản (2) Điều này thì  quyết định đình chỉ thi hành án phải được ra ngay sau khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền. 

  (4) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày không còn lý do hoãn thi hành án quy định tại (1) mục này, thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại (b) ) sẽ hết hạn. 2) mặt hàng này 

 

 Hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị là không có lý do để kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án. 

  2. Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự 

 Tạm đình chỉ  thi hành án dân sự theo Điều 49 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định như sau: 

 

 - Trưởng phòng thi hành án dân sự thông báo  việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ việc thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc  thẩm. 

 Trong trường hợp bản án, quyết định phải thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị biết. 

 Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị, người phải thi hành án không phải chịu lãi  chậm thi hành án.  

 - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định  đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của Tòa án về việc chấp nhận yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với con nợ. 

 Thời hạn ra quyết định  đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của Tòa án.  

 - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau đây: 

 

 Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền; 

 

 Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị; 

 

 Quyết định của Toà án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.  

 3. Quy định về đình chỉ thi hành án dân sự 

 Theo Điều 50 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) quy định về đình chỉ thi hành án dân sự như sau: 

 

 (1) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp sau đây: 

 

 - Người phải thi hành án chết không để lại di sản hoặc theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế; 

 

 - Người được thi hành án chết mà theo quy định của pháp luật quyền và lợi ích của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế hoặc không có người thừa kế; 

 

 - Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba; 

 

 - Bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014): 

 

 Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá; 

 

 Trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác. 

  - Người phải thi hành án là tổ chức đã bị giải thể, không còn tài sản mà theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của họ không được chuyển giao cho tổ chức khác; 

 

 - Có quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án; 

 

 - Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án; 

 

 - Người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định đã chết hoặc đã thành niên. 

  (2) Thời hạn ra quyết định đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thi hành án theo quy định tại (1) mục này.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (996 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo