Công văn 1717/BXD-KTXD 2021 đính chính Quyết định 65

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1717/BXD-KTXD
V/v Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng nhận thấy một số li kỹ thuật tại Bảng 1, Bảng 6, Bảng 12, Bảng 14 của Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020. Bộ Xây dựng đính chính như sau:

- Đính chính lại giá trị các cột Suất vốn đầu tư, Suất Chi phí xây dựng, Suất chi phí thiết bị tại các Bảng 1 “Suất vốn đầu tư công trình nhà ở”, Bảng 6 “Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương”, Bảng 12 “Suất vốn đầu tư công trình đa năng”, Bảng 14 “Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc”; Đính chính phần “ghi chú” của Bảng 1.

- Bổ sung thêm đầy đủ số lượng các tầng hầm (từ 1 tầng - đến 5 tầng hầm) cho tất cả các cấp công trình được công bố tại các Bảng 1, Bảng 12, Bảng 14.

Nội dung chi tiết các Bảng tại Phụ lục kèm theo.

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu VT, Cục KTXD
, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/QĐ-BXD NGÀY 20/01/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)

Bảng 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

 

 

0

1

2

 

Nhà chung cư:

 

 

 

 

Công trình cấp III

 

 

 

11110.01

Số tầng ≤ 5 không  tầng hầm

6.773

5.713

348

 

 1 tầng hầm

7.918

6.679

407

 

Có 2 tầng hầm

8.933

7.535

459

 

 3 tầng hầm

9.985

8.423

514

 

 4 tầng hầm

11.028

9.302

567

 

 5 tầng hầm

12.063

10.174

620

11110.02

5 < số tầng ≤ 7 không  tầng hầm

8.755

6.805

627

 

 1 tng hầm

9.364

7.278

671

 

 2 tầng hầm

9.991

7.766

716

 

Có 3 tầng hầm

10.725

8.337

768

 

 4 tng hầm

11.509

8.945

824

 

 5 tầng hầm

12.329

9.583

883

 

Công trình cấp II

 

 

 

11110.03

7 < số tầng ≤ 10 không  tầng hầm

9.016

7.122

657

 

 1 tầng hầm

9.435

7.453

687

 

Có 2 tầng hm

9.900

7.819

721

 

 3 tầng hầm

10.471

8.271

763

 

 4 tầng hm

11.105

8.772

809

 

Có 5 tầng hầm

11.788

9.311

859

11110.04

10 < số tầng ≤ 15 không  tầng hầm

9.437

7.614

657

 

Có 1 tầng hầm

9.707

7.832

676

 

 2 tầng hầm

10.028

8.090

698

 

Có 3 tầng hầm

10.444

8.426

727

 

Có tầng hm

10.922

8.812

760

 

Có 5 tầng hầm

11.455

9.241

797

11110.05

15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm

10.538

8.018

896

 

 1 tầng hầm

10.691

8.134

909

 

Có 2 tầng hầm

10.894

8.289

926

 

Có 3 tầng hầm

11.181

8.507

950

 

 4 tầng hầm

11.528

8.771

980

 

 5 tầng hầm

11.929

9.076

1.014

11110.07

20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm

11.731

8.935

1.184

 

 1 tng hầm

11.820

9.002

1.193

 

 2 tầng hầm

11.956

9.106

1.207

 

 3 tầng hầm

12.170

9.269

1.229

 

Có 4 tầng hầm

12.442

9.477

1.256

 

Có tầng hầm

12.766

9.724

1.289

 

Công trình cấp I

 

 

 

11110.08

24 < số tầng ≤ 30 không  tầng hầm

12.317

9.384

1.244

 

 1 tng hầm

12.369

9.423

1.249

 

 2 tầng hầm

12.462

9.494

1.259

 

 3 tầng hầm

12.622

9.616

1.275

 

Có 4 tầng hầm

12.833

9.776

1.296

 

 5 tầng hầm

13.091

9.973

1.322

11110.09

30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm

13.460

10.105

1.473

 

 1 tng hầm

13.495

10.131

1.477

 

 2 tầng hầm

13.569

10.186

1.485

 

 3 tầng hầm

13.705

10.287

1.500

 

Có 4 tầng hầm

13.890

10.427

1.520

 

 5 tầng hầm

14.119

10.599

1.545

11110.10

35 < số tầng ≤ 40 không  tầng hầm

14.460

10.771

1.652

 

 1 tng hầm

14.482

10.787

1.655

 

 2 tầng hầm

14.539

10.830

1.661

 

 3 tầng hầm

14.656

10.917

1.675

 

Có 4 tầng hầm

14.818

11.038

1.693

 

 5 tầng hầm

15.024

11.190

1.717

11110.11

40 < số tầng ≤ 45 không  tầng hầm

15.459

11.436

1.831

 

 1 tng hầm

15.475

11.449

1.833

 

 2 tầng hầm

15.526

11.486

1.839

 

 3 tầng hầm

15.632

11.564

1.852

 

Có 4 tầng hầm

15.782

11.676

1.870

 

 5 tầng hầm

15.974

11.819

1.892

11110.12

45 < số tầng  50 không có tng hầm

16.458

12.103

2.010

 

 1 tng hầm

16.467

12.110

2.011

 

 2 tầng hầm

16.509

12.141

2.017

 

 3 tầng hầm

16.603

12.209

2.028

 

Có 4 tầng hầm

16.740

12.311

2.045

 

 5 tầng hầm

16.918

12.441

2.067

 

Nhà ở riêng lẻ

 

 

 

11120.01

Nhà 1 tầng, tưng bao xây gạch, mái tôn

1.820

1.700

 

11120.02

Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ

4.780

4.460

 

11120.03

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không  tầng hầm

7.330

6.850

 

 

 1 tầng hầm

9.050

8.141

 

11120.04

Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không  tầng hầm

9.210

8.310

 

 

 1 tầng hầm

9.913

8.618

 

Ghi chú:

aSuất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Thông tư 07/2019/TT-BXD và Thông tư 03/2016/TT-BXD; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 "Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 9210:2012 “Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 9411:2012 "Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế”, Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chung cư bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ chưa bao gồm chi phí thiết bị.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâmthông gió, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, hệ thống BMS,....

d. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xử lý có tính chất riêng biệt của mỗi dự án như: chi phí xử lý nền đất yếuxử lý sụt trượt, hang castơ.

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà ở như sau.

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình :  15 - 25%
- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình :  30 - 40%
- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT:  55 - 35%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà ở chung cư trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích sử dụng  khu thương mại thì được điều chỉnh bổ sung hoặc loại trừ chi phí theo yêu cầu thực tế.

g. Suốt vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà ở chung cư  chỉ giới xây dựng tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích sử dụng ngoài chỉ giới xây dựng thì suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của phần mở rộng bằng suất vốn đầu tư tầng hầm trong chỉ giới của công trình có số tầng nổi và tầng hầm tương ứngSuất vốn đầu tư đối với diện tích tầng hầm mở rộng được xác định theo công thức sau:

image001

Trong đó:

image002:  Suất vốn đầu tư tầng hầm mở rộng;
: Diện tích sàn xây dựng công trình (bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tầng mátum (nếu ) trong chỉ giới);
S : Suất vốn đầu tư xây dựng công trình có hầm đã được ban hành;
Ntầngnổi Diện tích sàn xây dựng tầng nổi trong chỉ giới;
Stầngnổi Suất vốn đầu tư xây dựng công trình không có hầm đã được ban hành;
image003 : Diện tích sàn xây dựng tầng hầm trong chỉ giới.

Bảng 6. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

Đơn vị tính: 1.000đ/giường

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

 

0

1

2

Bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương có quy 

 

 

 

11223.01

1.000 giường bệnh

4.356.790

2.103.710

2.039.560

Ghi chú.

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 6 được tính toán với cấp công trình là cấp I theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 4470: 2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện trọng điểm tuyến trung ương gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

+ Khu vực khám - điều trị ban ngày: khám bệnh cho tất cả các chuyên khoa, tổ chức hỗ trợ chuẩn đoán và các khu vực điều trị bệnh nhân trong ngày.

+ Khu vực điều trị nội trú: tổ chức các khoa/trung tâm điều trị ngoại trú tất cả các chuyên khoa.

+ Khu kỹ thuật nghiệp vụ: các kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị, can thiệp với công nghệ và kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới.

+ Khu hành chính quản trị và kỹ thuật, hậu cần và phụ trợ: khu vực cho hành chính, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho vận hành bệnh viện.

+ Khu dịch vụ tổng hợp, tâm linh: tổ chức phục vụ tất cả các nhu cầu của cán bộ và người nhà bệnh nhân... như Nhà công vụ, nhà thăm thân, khu tâm linh, siêu thị dược và đồ dùng sinh hoạt tiện ích, ngân hàng, bưu điện, trạm xe buýt...

+ Khu đào tạo, chỉ đạo tuyến: nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật cao y tế, chỉ đạo tuyến và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ngành.

- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ phù hợp với vị trí là bệnh viện tuyến cuối. Ngoài việc phục vụ chữa trị các bệnh nặng với các chuyên khoa sâu còn đảm bảo vai trò trung tâm chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện tuyến dưới.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

Bảng 12. Suất vốn đầu tư công trình đa năng

Đơn vị tính: 1.000đ/msàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

 

 

0

1

2

 

Công trình đa năng

 

 

 

 

Công trình cấp III

 

 

 

11260.01

Số tầng ≤ 5 không  tầng hầm

6.982

6.005

448

 

 1 tầng hầm

8.077

6.948

518

 

 2 tầng hầm

9.057

7.790

581

 

Có 3 tầng hầm

10.080

8.671

647

 

 4 tầng hầm

11.099

9.547

712

 

 5 tầng hầm

12.113

10.419

777

11260.02

5 < số tầng ≤ 7 không  tầng hầm

9.022

7.146

816

 

 1 tầng hầm

9.587

7.593

867

 

 2 tầng hầm

10.179

8.061

921

 

Có 3 tầng hầm

10.883

8.619

984

 

 4 tầng hầm

11.641

9.220

1.053

 

 5 tầng hầm

12.439

9.852

1.125

 

Công trình cấp II

 

 

 

11260.03

7 < số tầng ≤ 10 không  tầng hầm

9.293

7.471

846

 

 1 tầng hầm

9.679

7.782

881

 

 2 tầng hầm

10.115

8.133

921

 

Có 3 tầng hầm

10.662

8.572

971

 

 4 tầng hầm

11.273

9.064

1.026

 

 5 tầng hầm

11.936

9.597

1.087

11260.04

10 < số tầng ≤ 15 không  tầng hầm

9.716

7.993

1.154

 

 1 tầng hầm

9.962

8.195

1.184

 

 2 tầng hầm

10.261

8.441

1.219

 

Có 3 tầng hầm

10.656

8.766

1.266

 

 4 tầng hầm

11.115

9.144

1.321

 

 5 tầng hầm

11.630

9.567

1.382

11260.06

15 < số tầng ≤ 20 không  tầng hầm

10.845

8.417

1.373

 

 1 tầng hầm

10.978

8.520

1.390

 

 2 tầng hầm

11.163

8.663

1.414

 

Có 3 tầng hầm

11.432

8.873

1.448

 

 4 tầng hầm

11.763

9.129

1.490

 

 5 tầng hầm

12.148

9.428

1.539

11260.07

20 < số tầng ≤ 24 không  tầng hầm

12.081

9.372

1.533

 

 1 tầng hầm

12.152

9.427

1.542

 

 2 tầng hầm

12.271

9.520

1.557

 

Có 3 tầng hầm

12.469

9.674

1.582

 

 4 tầng hầm

12.726

9.873

1.615

 

 5 tầng hầm

13.036

10.113

1.654

 

Công trình cấp 1

 

 

 

11260.08

24 < số tng ≤ 30 không có tầng hầm

12.683

9.850

1.612

 

Có 1 tầng hầm

12.721

9.879

1.617

 

 2 tầng hầm

12.800

9.941

1.627

 

Có 3 tầng hầm

12.946

10.054

1.646

 

 4 tầng hầm

13.144

10.208

1.671

 

 5 tầng hầm

13.388

10.398

1.702

11260.09

30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm

13.870

10.599

1.911

 

 1 tầng hầm

13.892

10.616

1.914

 

 2 tầng hầm

13.952

10.661

1.922

 

Có 3 tầng hầm

14.075

10.756

1.939

 

 4 tầng hầm

14.247

10.887

1.963

 

 5 tầng hầm

14.464

11.053

1 993

11260.10

35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm

14.894

11.306

2.140

 

 1 tầng hầm

14.903

11.312

2.141

 

 2 tầng hầm

14.948

11.346

2.148

 

Có 3 tầng hầm

15.052

11.425

2.163

 

 4 tầng hầm

15.202

11.539

2.184

 

 5 tầng hầm

15.396

11.687

2.212

11260.11

40 < số tầng ≤ 45 không  tầng hầm

15.927

12.001

2369

 

 1 tầng hầm

15.932

12.004

2.369

 

 2 tầng hầm

15.972

12.034

2.375

 

Có 3 tầng hầm

16.067

12.105

2.390

 

 4 tầng hầm

16.208

12.211

2.410

 

 5 tầng hầm

16.390

12.349

2.437

11260.12

45 < số tầng ≤ 50 không có tầng hầm

16.950

12.706

2.608

 

 1 tầng hầm

16.952

12.708

2.608

 

 2 tầng hầm

16.988

12.734

2.613

 

Có 3 tầng hầm

17.077

12.800

2.627

 

 4 tầng hầm

17.209

12.900

2.647

 

 5 tầng hầm

17.382

13.029

2.674

Ghi chú:

a. Công trình đa năng (công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau ( dụ: một công trình được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng).

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng tại Bảng 12 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Thông tư 07/2019/TT-BXD và Thông tư 03/2016/TT-BXD ; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy...  theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế", Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Bảng 12 bao gồm:

Chi phí cần thiết để xây dựng công trình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng chưa bao gồm chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống BMS,...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 12 như sau:

 Tỷ trọng chi phí phần móng công trình :              15 25%
 Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình :               30 - 40%
 Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT :  55 35%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng trên tính cho công trình đa năng trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và chỉ giới xây dựng tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích sử dụng là khu thương mại và mở rộng ngoài chỉ giới xây dựng sử dụng như hướng dẫn của phần nhà chung cư cao tầng.

Bảng 14. Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

Suất vốn đầu tư

Trong đó bao gồm

 

 

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

 

 

0

1

2

 

Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc có số tầng

 

 

 

 

Công trình cấp III

 

 

 

11281.01

Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm

8.161

6.212

1.115

 

 1 tầng hầm

9.052

6.891

1.236

 

Có 2 tầng hầm

9.884

7.523

1.350

 

Có 3 tầng hầm

10.796

8.218

1.475

 

Có 4 tầng hầm

11.728

8.927

1.602

 

Có 5 tầng hầm

12.672

9.645

1.731

11281.02

5 < Số tầng  7 không có tầng hầm

9.009

6.983

1.294

 

 1 tầng hầm

9.571

7.418

1.375

 

Có 2 tầng hầm

10.160

7.875

1.459

 

Có 3 tầng hầm

10.861

8.419

1.560

 

Có 4 tầng hầm

11.617

9.005

1.668

 

Có 5 tầng hầm

12.412

9.621

1.783

 

Công trình cấp II

 

 

 

11281.03

7 < Số tầng ≤ 15 không có tầng hầm

10.576

7.786

1.513

 

 1 tầng hầm

10.842

7.982

1.551

 

Có 2 tầng hầm

11.178

8.230

1.599

 

Có 3 tầng hầm

11.640

8.569

1.665

 

Có 4 tầng hầm

12.178

8.965

1.742

 

Có 5 tầng hầm

12.777

9.407

1.828

Ghi chú:

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc tại Bảng 14 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III theo các quy định trong Thông tư 07/2019/TT-BXD và Thông tư 03/2016/TT-BXD ; các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:2012 “Trụ sở cơ quan. Yêu cầu thiết kế”, Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc bao gồm:

- Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,...

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

- Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy và trang thiết bị văn phòng như điều hoà, quạt điện,...

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thông gió, phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống BMS,...

e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 14 như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15- 25%
- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%
- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 35%

f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng trên tính cho công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và chỉ giới xây dựng tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích sử dụng là khu thương mại và mở rộng ngoài chỉ giới xây dựng sử dụng như hướng dẫn của phần nhà chung cư cao tầng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo