Công văn số 1230/BXD-HĐXD của Bộ xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1230/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Công ty Xi măng Công Thanh, Thanh Hoá.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh có văn bản số 204 /CV-XMCT ngày 29/5/2009 đề nghị điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Công Thanh tại tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tại văn bản số 204 /CV-XMCT ngày 29/5/2009, Dự án đầu tư xây dựng Dây truyền 2 Nhà máy Xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá không thay đổi về quy mô, công suất thiết kế; chỉ thay đổi về thiết bị công nghệ, tỷ giá hối đoái và giá cả thị trường, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư dự kiến trong văn bản thẩm định thiết kế cơ sở công trình số 1217/BXD-KSTK ngày 07/6/2007 của Bộ Xây dựng.

Do vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Những nội dung xây dựng và phương án thiết kế không thay đổi so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định tại văn bản số 1217/BXD-KSTK ngày 07/6/2007 nên không phải xin ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc tiếp theo phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo