messenger whatsapp viber zalo phone mail

Công văn 1157/BNV-CQĐP 2020 của Bộ nội vụ

Ngày 06/3/2020, Bộ Nội vụ gửi văn bản số 1157/BNV-CQĐP cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ-TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019. Dưới đây là nội dung công văn này, mời bạn đón đọc để biết thêm thông tin

Công văn 1157/BNV-CQĐP 2020 của Bộ nội vụ
Công văn 1157/BNV-CQĐP 2020 của Bộ nội vụ

 

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1157/BNV-CQĐP
V/v giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, tích cực sắp xếp số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Tuy nhiên, một số địa phương (tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Lào Cai…) phản ánh còn gặp khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trong đó có chức danh Trưởng Công an xã khi bố trí Công an xã, thị trấn chính quy để thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị).

Để bảo đảm thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, như sau:

1. Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018, Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn để bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với các chức danh Công an xã không chuyên trách (kể cả chức danh công chức xã là Trưởng Công an xã), nhằm đẩy nhanh tiến độ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

2. Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 (Đề án của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng lộ trình, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, trong đó có chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng công an xã và Công an viên).

3. Giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo khoản 3, Điều 1 và Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chức danh Trưởng Công an xã khi bố trí Công an xã, thị trấn chính quy), như sau:

a) Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

b) Giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

c) Điều động, thuyên chuyển công tác về các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (bao gồm cả Trưởng Công an xã, Phó Trưởng công an xã và Công an viên).

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức giữ chức danh Trưởng Công an xã đối với các xã, thị trấn khuyết chức danh này để bố trí đưa Công an chính quy về xã, thị trấn.

Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo việc bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Nếu có vướng mắc thì gửi văn bản về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn Phòng Chính phủ;
– Bộ Công an;
– Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo);
– Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
– Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

 

Trên đây là Công văn 1157/BNV-CQĐP 2020 của Bộ nội vụ mà Luật ACC muốn cung cấp tới bạn đọc. Nếu trong quá trình tham khảo bài viết còn nội dung nào chưa rõ bạn vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.717

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.938

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.330

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.297

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.192

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *