messenger whatsapp viber zalo phone mail

Chính sách nhà nước: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Như chúng ta đã biết, Khoáng sản là nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta, Khoáng sản thì có các loại khác nhau, với nguồn khoán sản phong phú và dồi dào như ở nước ta, Việc tiến hành khai thác khoán sản phai được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật và kết hợp với các yếu tố để bảo vệ môi trường. Như vây, Chính sách nhà nước: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản như thế nào? Cùng Luật ACC tìm hiểu ngay nào.

1. Khoáng sản là gì?

Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

2. Chính sách của Nhà nước về khoáng sản

Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ. Theo Điều 3 Luật Khoáng sản, nhà nước xây dựng chính sách khoáng sản.

Theo đó, nhà nước bảo đảm việc bảo vệ, phát triển và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Hiện nay, việc khai thác khoáng sản đang bị người dân khai thác trái phép gây lãng phí, vì vậy đất nước phải có chính sách và biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia này.

Theo chiến lược, quy hoạch khoáng sản, nhà nước đầu tư cho việc tổ chức, thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, hợp tác với tổ chức chuyên môn về địa chất trong nước để thực hiện điều tra cơ bản địa chất khoáng sản. Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác thăm dò khoáng sản có vai trò rất quan trọng trong việc xác định tại các địa điểm này có những loại khoáng sản nào để xem xét địa hình và xây dựng kế hoạch khai thác cho phù hợp.

Nhà nước khuyến khích các dự án đầu tư phát triển khoáng sản liên quan đến chế biến, sử dụng khoáng sản để sản xuất sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc sản phẩm khác có giá trị, lợi ích kinh tế – xã hội. Theo mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội, Nhà nước xây dựng chính sách xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản trong từng thời kỳ theo nguyên tắc bảo đảm ưu tiên nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Vì vậy, thông qua chính sách quốc gia về khoáng sản sẽ bảo đảm việc thực hiện được kết hợp với bảo vệ môi trường và các yếu tố khác để thực hiện tốt hơn làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động phát triển khoáng sản. … theo luật. Ngoài ra, chính sách khoáng sản của nước này cũng thúc đẩy các dự án đầu tư khoáng sản, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng các hoạt động khai thác tuân thủ các quy định của quốc gia.

3. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường cho hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, cải thiện và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. Có thể gây ra tình trạng môi trường nghiêm trọng. Mất giá trị môi trường và khả năng phục hồi. Vì vậy, những trường hợp này sẽ bị xử lý theo pháp luật tùy theo mức độ và trường hợp khác nhau.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường. Các dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết phải xác định giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường và có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật

– Đối với các trường hợp sau đây, trước khi khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ của mình. Quy định về phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản nêu rõ, cá nhân, tổ chức nêu trên phải đảm bảo trách nhiệm phục hồi môi trường. , Khi phục hồi môi trường mà tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản trong các tình huống khác nhau và khi thực hiện ký quỹ khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định về ký kết, thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản ký cam kết phục hồi môi trường nhưng không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định như sau:

–  Văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức gồm bản chính và các bản sao cụ thể:

+) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

+) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); các văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

 

 

– Đối với Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định

4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ như sau:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ khai thác khoáng sản tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

Trong thời hạn 05 ngày, cơ quan nhận đơn có trách nhiệm xem xét các giấy tờ, tài liệu có trong đơn. Nếu các tài liệu, tài liệu có trong hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận ra Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ xin khai thác khoáng sản không đầy đủ, hồ sơ tài liệu không đúng quy định hoặc không đầy đủ nhưng nội dung hồ sơ không đảm bảo yêu cầu của pháp luật thì cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm: trích lục để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phát hành văn bản hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản như sau:

+ Trong thời hạn không quá 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ phải hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, kiểm tra khu vực đề nghị khai thác, kiểm tra thực địa. đất

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến ​​của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến ​​phải có văn bản trả lời những vấn đề liên quan. quá thời hạn mà không có văn bản trả lời thì coi như cơ quan được lấy ý kiến ​​đồng ý. Thời gian xin ý kiến ​​các cơ quan liên quan không tính vào thời gian thẩm định

+ Trong thời hạn 40 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bước 3: Hoàn tất việc nộp hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản:

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước cấp giấy phép quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản. nếu không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Thông báo và trả kết quả cấp phép khai thác khoáng sản

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan cấp, cơ quan thụ lý có trách nhiệm thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Thời gian trên không bao gồm thời gian

Trên đây là nội dung về Chính sách nhà nước: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.761

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.737

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.869

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.697

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.325

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *