Chấm dứt kiểm soát đặc biệt

1/ Tình trạng giám sát đặc biệt của tổ chức tín dụng chấm dứt trong trường hợp nào? 

Theo Mục 152 của Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: 

 Kết thúc kiểm tra đặc biệt 

 1. Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt giám sát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong các trường hợp sau: 
 2. a) Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường; 
 3. b) Trong quá trình xem xét đặc biệt, tổ chức tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào  tổ chức tín dụng khác; 
 4. c) Tổ chức tín dụng không khôi phục  khả năng thanh toán.  2. Quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt phải được thông báo cho  tổ chức, cá nhân có liên quan.  3. Trong trường hợp chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấm dứt  áp dụng  biện pháp khôi phục  khả năng thanh toán đến Tòa án.  Theo  quy định trên, tổ chức tín dụng sẽ được Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: 

 - Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường; 

 - Trong trường hợp kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng có thể bị sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức tín dụng khác; 

 - Tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán. 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt

chấm dứt kiểm soát đặc biệt

 

2/ Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt được thực hiện như thế nào?  

Căn cứ  Điều 14 Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định như sau: 

 Hợp nhất, hợp nhất các tổ chức tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt 

 Đầu tiên. Việc đề nghị, quyết định  sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt phải tuân thủ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 147a Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).  2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương sáp nhập, hợp nhất, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt lập dự án sáp nhập, hợp nhất theo quy định tại Điều 149a và Điều 149b. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung).  3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được giám sát đặc biệt theo quy định tại Điều 149a Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung).  4. Việc tổ chức thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt  theo quy định tại Điều 149d Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giấy phép hết hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư này, tổ chức tín dụng hợp nhất và tổ chức tín dụng  hợp nhất có trách nhiệm nộp lại Giấy phép đã hết hạn cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.  Theo đó, việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng  được kiểm toán đặc biệt phải tuân thủ các quy định nêu trên.  

3/Quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát đặc biệt được quy định như thế nào?  

Căn cứ vào Điều 148 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: 

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt 

 1. Ban kiểm soát đặc biệt có những nhiệm vụ sau đây: 
 2. a) Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động; 
 3. b) Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các giải pháp được nêu trong phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được Ban kiểm soát đặc biệt thông qua; 
 4. c) Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện phương án củng cố tổ chức và hoạt động.  
 5. Ban kiểm soát đặc biệt có những quyền hạn sau đây: 
 6. a) Đình chỉ hoạt động không phù hợp với phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được thông qua, vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng có thể gây tổn hại đến lợi ích của người gửi tiền; 
 7. b) Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) nếu xét thấy cần thiết; 
 8. c) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được thông qua; 
 9. d) Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt hoặc chấm dứt cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, thanh lý, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, tiếp quản, sáp nhập, hợp nhất, mua lại bắt buộc tổ chức tín dụng; 

 đ) Yêu cầu tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.  

 1. Ban Kiểm soát đặc biệt chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong quá trình thực hiện kiểm soát đặc biệt.  Như vậy, Ban giám sát đặc biệt sẽ có những phân công và quyền hạn như đã quy định ở trên.
 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (711 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo