Chấm dứt hợp đồng nghị định 161

Chấm dứt hợp đồng theo nghị định 161

Chấm dứt hợp đồng theo nghị định 161

Chấm dứt hợp đồng theo nghị định 161

 

Các công việc thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

"1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
2. Lái xe;
3. Bảo vệ;
4. Vệ sinh;
5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
6. Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống."
Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động (Hình từ Internet)

Quy định về hợp đồng lao động đối với các công việc thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Căn cứ theo Mục II Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP quy định về một số loại hợp đồng (hướng dẫn nội dung tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 68/2000/NĐ-CP) có quy định như sau:

"1. Một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các cơ quan nói tại điểm 4 phần I của Thông tư này, được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức hợp đồng sau đây:
1.1. Hợp đồng kinh tế: được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân và giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế;
1.2. Hợp đồng lao động: được giao kết trực tiếp giữa người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
1.3. Hợp đồng thuê khoán tài sản: được ký kết giữa bên giao tài sản và bên thuê tài sản theo quy định của bộ luật Dân sự;
1.4. Hợp đồng mượn tài sản: được ký kết giữa bên cho mượn tài sản và bên mượn tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự;
1.5. Hợp đồng dịch vụ: được ký kết giữa bên làm dịch vụ và bên thuê dịch vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
2. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên tuân theo các quy định hiện hành của Pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản và hợp đồng dịch vụ.
3. Mẫu hợp đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành.
4. Trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cá nhân trực tiếp làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì ngoài những quy định được ghi trong mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 207/LĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:
4.1. Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;
4.2. Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định;
4.3. Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương.
4.4. Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan;
4.5. Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;
4.6. Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, công chức,..."
Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

"1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:
a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.
b) Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.
c) Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức tuyển dụng đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định."
Bạn không nói rõ là công việc bạn làm là công việc gì, có thuộc công việc chuyên môn nghiệp vụ hay không hay là các công việc được quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Nếu công việc bạn đang làm thuộc đối tượng nêu tại Điều 3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì việc cơ quan nơi bạn làm việc “đã chấm dứt hợp đồng lao động năm 2019 với lý do quy định là cơ quan không được ký hợp đồng lao động mà phải qua thi tuyển công chức” là không sai quy định của pháp luật.

Việc thực hiện giải quyết chế độ đối với bạn sẽ được thực hiện theo hợp đồng lao động đã ký.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (908 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo