Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân

Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân

Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân

Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân

 

Căn cứ Điều 141 Luật Thương mại 2005 quy định về đại diện cho thương nhân như sau:

Đại diện cho thương nhân
1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.
2. Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.
Theo Điều 142 Luật Thương mại 2005 quy định về hợp đồng đại diện cho thương nhân như sau:

Hợp đồng đại diện cho thương nhân
Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Theo đó, đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

Và hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc có thể bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Hợp đồng đại diện cho thương nhân (Hình từ Internet)

Bên đại diện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân không?
Theo quy định tại Điều 144 Luật Thương mại 2005 về thời hạn đại diện cho thương nhân như sau:

Thời hạn đại diện cho thương nhân
1. Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận.
2. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.
3. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên giao đại diện đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng đại diện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện trả một khoản thù lao do việc bên giao đại diện giao kết các hợp đồng với khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác mà đáng lẽ mình được hưởng.
4. Trường hợp thời hạn đại diện chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều này theo yêu cầu của bên đại diện thì bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao đối với các giao dịch mà đáng lẽ mình được hưởng nếu các bên không có thoả thuận khác.
Theo quy định trên, bên đại diện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân trong trường hợp không thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng.

Khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt. Và bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao đối với các giao dịch mà đáng lẽ mình được hưởng nếu các bên không có thoả thuận khác.

Nghĩa vụ của bên đại diện trong hợp đồng đại diện cho thương nhân khi chấm dứt hợp đồng là gì?
Theo Điều 145 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên đại diện như sau:

Nghĩa vụ của bên đại diện
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây:
1. Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện;
2. Thông báo cho bên giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được uỷ quyền;
3. Tuân thủ chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu chỉ dẫn đó không vi phạm quy định của pháp luật;
4. Không được thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc của người thứ ba trong phạm vi đại diện;
5. Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kể từ khi chấm dứt hợp đồng đại diện;
6. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động đại diện.
Như vậy, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có nghĩa vụ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kể từ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (599 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo