Chấm dứt giáo dục tại xã phường

1/ Quy định  về giáo dục tại thị xã, quận, huyện 

chấm dứt giáo dục tại xã phường

chấm dứt giáo dục tại xã phường

 

 Theo quy định tại Điều 95 BLHS 2015 (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 17 Điều 1 luật sửa đổi BLHS 2017) quy định về giáo dục tại xã, huyện, tổng như sau: 

 “Điều 95. Giáo dục ở thị xã, quận, huyện 

 1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại thành phố, quận, huyện từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
 2. a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của bộ luật này; 
 3. b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của bộ luật này.  2. Người được cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cử đến Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục có nghĩa vụ sau đây: 
 4. a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ  học tập, lao động; 
 5. b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, huyện, tổng; 
 6. c) Không tự ý đi khỏi nơi cư trú; 
 7. d) Các nghĩa vụ  quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.  3. Trường hợp người được giáo dục tại xã, phường, quận đã thực hiện được 1/2 thời gian quy định và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát, giáo dục, tổ chức đã đề nghị áp dụng biện pháp này có thể quyết định áp dụng biện pháp này. kết thúc thời gian giáo dục tại các thành phố, huyện hoặc bang. 

 2/ Học tập tại thành phố, quận, huyện có đăng ký được  không? 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định về  thời gian kết thúc năm học trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện như sau: 

 “Điều 23. Thôi học ở thị xã, quận, huyện 

 1. Khi nhận được đề nghị của người trực tiếp giám sát, giáo dục hoặc  đề nghị kết thúc quý hướng dẫn tại xã, huyện, huyện của người được giám sát, giáo dục, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. ra lệnh cho Công an cùng cấp  họp xem xét yêu cầu cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, huyện, xã kết thúc thời gian giáo dục của người được giám sát, giáo dục.  Thành Phần tham gia cuộc họp gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; người trực tiếp giám sát, giáo dục; đại diện Công an cấp xã; Ban bảo vệ trẻ em cấp xã; người được giám sát, giáo dục; cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giám sát, giáo dục.  Tại cuộc họp, người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét về quá trình thực hiện nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; người tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận.  2. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công an cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn, gửi cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  Hồ sơ đề nghị gồm có: 
 2. a) Đơn đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người được giám sát, giáo dục; 
 3. b) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chấm dứt thời hạn giám sát, giáo dục cho người được giám sát, giáo dục; 
 4. c) Bản nhận xét về quá trình thực hiện nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục.” 

 Như vậy, khi chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì dựa trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công an cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn, gửi cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị kết thúc học kỳ học tập tại địa phương, quận, huyện của người được giám sát, giáo dục; Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã  đề nghị cơ quan đã ra quyết định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, huyện, thị trấn chấm dứt thời gian giám sát, giáo dục  người được giám sát, giáo dục; 

 Bản nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ của người được giám sát, huấn luyện. 

3/ Khi hoàn thành biện pháp giáo dục tại thành phố, quận, huyện thì có được cấp giấy chứng nhận không? 

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, huyện, phường như sau: 

 “Điều 24. Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại thành phố, quận, huyện 

 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trước khi kết thúc thời gian giám sát, giảng dạy hoặc khi nhận được quyết định kết thúc thời gian giảng dạy tại thành phố, quận, huyện của cấp có thẩm quyền, người trực tiếp giám sát Lập báo cáo tổng kết kết quả giám sát, giáo dục gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn và báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ.  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo tóm tắt kết quả giám sát, nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận đạt thành tích về biện pháp giáo dục cấp xã, huyện, thị trấn cho cá nhân được giám sát, giáo dục theo Mẫu số 05c của Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị định này. 

 Như vậy, sau khi kết thúc biện pháp điều tra tại các thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, việc cấp giấy chứng nhận phải thực hiện theo quy định  trên.
Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (370 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo