messenger whatsapp viber zalo phone mail

Các phương hướng xây dựng văn hóa công sở

Các phương hướng xây dựng văn hóa công sở
Các phương hướng xây dựng văn hóa công sở

Xây dựng môi trường văn hóa công sở liên quan đến nhiều công việc như kiến tạo các mối quan hệ con người với con người; xây dựng thể chế; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiến thiết cơ sở vật chất; bảo vệ cảnh quan môi trường, xử lý ô nhiễm… Đại hội XIII của Đảng đã lựa chọn và nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa công sở thời gian tới đặt trọng tâm vào các nội dung sau: 

 Thứ nhất, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh 

 Công sở là trung tâm hành chính của cơ quan, đơn vị, nơi diễn ra các hoạt động thu thập, xử lý thông tin, tham mưu, ra quyết định chỉ đạo, điều hành công việc. Công sở là bộ mặt của cơ quan, đơn vị, xử lý các hoạt động đối nội, đối ngoại, có quan hệ trực tiếp đến người lao động, người dân trên địa bàn và các đối tác liên quan. Công sở hình thành nhiều mối quan hệ như: quan hệ cấp trên cấp dưới; quan hệ đồng nghiệp với nhau; quan hệ với người dân, người lao động; quan hệ với đối tác làm ăn và các quan hệ xã hội khác. 

  Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh thể hiện ở cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, nhân văn; nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng  mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong một môi trường công sở thân thiện, chân thành và minh bạch, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, tận tâm với công việc. Tiếp thu trình độ khoa học công nghệ, nhất là kỹ thuật số để nâng cao chất lượng hoạt động  công việc, xây dựng tác phong  công nghiệp, hiện đại. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh kiên quyết  chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích tập thể”, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, cấp trên đe dọa cấp dưới, tập hợp mọi người lại để chống những sai trái, tiêu cực, quan hệ không trong sáng, nâng đỡ bà con bất chấp nguyên tắc. Phê bình những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, gây khó khăn cho đối tác, người lao động và nhân dân. Không để môi trường công sở  chứa chấp các tệ nạn xã hội nghiêm trọng như ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan… 

 Thứ hai, tạo môi trường văn hóa công sở dân chủ. 

  Khi bàn về dân chủ, các học giả nước ta thường trích dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn, súc tích,  dễ hiểu, dễ nhớ: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao. Cao nhất là dân, vì dân là chủ”; “Dân chủ là gì? Dân là chủ”. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa dân chủ là dân là của dân, dân là chủ. Dân là chủ, tức là  dân ở vị trí chủ – chủ thể của xã hội. Sở hữu chung là  hành động cụ thể của sự kiểm soát xã hội của con người trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Nhân dân là người giữ vai trò quyết định vận mệnh  đất nước, sự nghiệp văn hiến của dân tộc. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh dân chủ là “của quý  nhất của  dân”, “thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng, mọi khó khăn đều có thể giải quyết được”. Thực tiễn cho thấy, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có thực hiện được  hay không đều phụ thuộc vào sức mạnh của nhân dân với tư cách là người làm chủ  thực sự, là người trực tiếp thực hiện  các nhiệm vụ kinh tế, xã hội mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra. 

 Năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vào hai nội dung: 1) Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra. 2) Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới. 

  Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Việc tạo ra một môi trường văn hóa công sở chỉ có thể rất hiệu quả nếu chúng ta thúc đẩy quyền sở hữu của các thành viên tại nơi làm việc. Chỉ khi phát huy tối đa trí tuệ, công sức và sự tự giác của mỗi thành viên văn phòng để tạo dựng môi trường văn hóa công sở, chúng ta mới tìm ra giải pháp tối ưu. Khi mỗi thành viên nắm rõ chủ trương, bàn bạc cởi mở, dân chủ, hiểu rõ sự cần thiết phải xây dựng môi trường văn hóa công sở thì sẽ tự giác chấp hành quy chế cơ quan, đơn vị. . 

 Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân xem, dân xem, dân đánh giá cao”. Công khai, minh bạch, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến ​​đúng đắn của các thành viên trong công sở, vận dụng đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là cách tốt nhất để  huy động  sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng trong xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh.  Môi trường văn hóa công sở là không gian làm việc hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị, nơi diễn ra các mối quan hệ  con người theo các chuẩn mực và giá trị xã hội; nơi các yếu tố tự nhiên,  văn hóa, xã hội có ảnh hưởng tích cực, chủ động đến công việc, sinh hoạt của con người. 

  Thứ ba, tạo môi trường văn hóa công sở thống nhất. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di chúc vô cùng quý giá. Nhà nước  công nhận di chúc của ông là bảo vật quốc gia. Trong rất nhiều điều Bác  gửi đến toàn Đảng, toàn dân  có vấn đề đoàn kết. Bác viết: “Đoàn kết là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí BCH T.Ư ở các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng cũng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

 Mỗi tổ chức văn phòng chỉ thực sự vững mạnh khi các thành viên trong tổ chức đoàn kết, nhất trí với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng lòng nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của  đơn vị. Sự đồng lòng, đồng chí, nhất trí, tận tụy với công việc được giao, hợp tác với nhau trong công tác là tiền đề để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cơ quan, đơn vị giao. 

  Đoàn kết là thước đo của môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở. Đoàn kết phải chân thành, nói đi đôi với làm. Đoàn kết không có nghĩa là xuề xòa, né tránh phê bình, đấu tranh. Phê bình và tự phê bình là một nguyên tắc trong công tác xây dựng tổ chức, cán bộ của Đảng, Nhà nước. Phê bình chỉ ra  khuyết điểm, góp ý để đồng chí, đồng nghiệp sửa chữa, tiến bộ. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, tham nhũng, bảo vệ cái chân, thiện, mỹ, lẽ phải, ủng hộ quyền và người lương thiện là cơ sở để các thành viên gắn bó với tổ, tổ chức và củng cố ngày càng chặt chẽ. đoàn kết bền chặt hơn.  

Thứ tư, tạo dựng môi trường văn hóa công sở nhân văn. 

  Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng nêu mục tiêu chung: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn và con người và khoa học làm chủ”. 

 Nhân loại tôn trọng và ủng hộ những phẩm chất cao quý của con người sống trong xã hội. Suy cho cùng, mục đích cơ bản và bao trùm của văn hóa là vì con người. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (hoàn thiện, phát triển năm 2011) xác định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển”. Xây dựng môi trường văn hóa công sở nhân văn nghĩa là đảm bảo các yếu tố văn hóa trong không gian làm việc công sở đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng cuộc sống của con người mà giá trị của nó là Chân – Thiện – Mỹ. Những người làm việc trong môi trường văn phòng sống có tình nghĩa. Những  người tử tế đầy tính nhân văn, chia sẻ vui buồn  trong cuộc sống, giúp đỡ  nhau trong công việc, lúc  khó khăn. Mỗi đảng viên trong cơ quan học tập lẫn nhau để hoàn thiện nhân cách, theo đúng tầm nhìn của Đảng đã đề ra tại Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng môi trường văn hóa: “Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa công sở nhân văn chính là xây dựng nhân cách tốt, lối sống tốt. Nhân cách là phẩm chất, khả năng và nghệ thuật ứng xử của con người trong môi trường sống. Nhân cách tạo nên một con người có tâm – tầm – tài, có lòng tự trọng, biết  chung sống với cộng đồng xã hội. Tính cách được đặt trong môi trường hoạt động công sở, hình thành triết lý sống và lối sống: “Mọi người vì mọi người, mọi người vì mọi người”.  

 Giá trị nhân văn trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở thể hiện ở việc các thành viên văn phòng cùng chung khát vọng đứng lên, dám  cống hiến để xây dựng sự phát triển bền vững, thấm đẫm tính nhân văn.

 

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.767

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.427

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 3.060

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.794

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.504

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.136

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *