messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 2023

1. Đối với Công an nhân dân

Hệ thống cấp bậc được chia thành 3 lĩnh vực và theo cấp từ cao xuống thấp như sau:

Nghiệp vụ

Kỹ thuật

Nghĩa vụ

Cấp tướng
1. Đại tướng
2. Thượng tướng
3. Trung tướng
4. Thiếu tướng
Cấp tá Cấp tá
1. Đại tá 1. Thượng tá
2. Thượng tá 2. Trung tá
3. Trung tá 3. Thiếu tá
4. Thiếu tá
Cấp úy Cấp úy
1. Đại úy 1. Đại úy
2. Thượng úy 2. Thượng úy
3. Trung úy 3. Trung úy
4. Thiếu úy 4. Thiếu úy
Hạ sĩ quan Hạ sĩ quan Hạ sĩ quan
1. Thượng sĩ 1. Thượng sĩ 1. Thượng sĩ
2. Trung sĩ 2. Trung sĩ 2. Trung sĩ
3. Hạ sĩ 3. Hạ sĩ 3. Hạ sĩ
Chiến sĩ
1. Binh nhất
2. Binh nhì

1.1 Quân hàm trong Công an nhân dân

Sau đây là 1 số dấu hiệu nhận biết cấp bậc hàm đối với các chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan CAND:

 

1.2 Điều kiện để được phong hàm

1. Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân:

– Tốt nghiệp Trung cấp CAND được phong cấp Trung sĩ.

– Tốt nghiệp Cao đẳng CAND được phong cấp Thượng sĩ.

– Tốt nghiệp Đại học CAND được phong cấp Thiếu úy.

Riêng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc thì được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc.

2. Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn vào CAND:

Căn cứ trình độ đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để xếp phong cấp bậc tương ứng.

3. Chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ CAND:

Cấp bậc thấp nhất là Binh nhì.

Điều kiện để được thăng hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

Có 3 điều kiện phải đáp ứng để được thăng hàm:

1. Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe.

2. Khi cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

3. Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định sau:

– Hạ sĩ → Trung sĩ, Trung sĩ → Thượng sĩ: 01 năm.

– Thượng sĩ → Thiếu úy, Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

– Trung úy → Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

– Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá → Thượng tá, Thượng tá → Đại tá, Đại tá → Thiếu tướng: 04 năm.

– Các cấp tướng: thời hạn thăng cấp bậc hàm tối thiểu 04 năm.

Lưu ý: Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường cũng được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm.

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không quá 57 tuổi, trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch nước.

1.3 Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

Được phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn khi:

– Lập thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập.

– Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

Được phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc khi:

– Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

– Cấp bậc hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 2 cấp bậc trở lên.

Việc phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc cũng không được vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

1.4 Ai có quyền phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc?

Đối với cấp bậc hàm cấp tướng: Chủ tịch nước.

Đối với cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống: Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Đối với quân đội nhân dân Việt Nam

Hệ thống cấp bậc hàm trong quân đội được chia theo 3 cấp, mỗi cấp 4 bậc từ cao xuống thấp:

Cấp tướng
Đại tướng
Thượng tướng, Đô đốc Hải quân
Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân
Cấp tá
Đại tá
Thượng tá
Trung tá
Thiếu tá
Cấp úy
Đại uý
Thượng uý
Trung uý
Thiếu uý

2.1 Quân hàm trong Quân đội nhân dân Việt Nam

2.2 Điều kiện được phong hàm

Đối với học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ:

– Được phong hàm Thiếu úy.

– Nếu tốt nghiệp loại giỏi, khá ở những ngành đào tạo có tính đặc thù hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác được phong hàm Trung úy.

Trường hợp đặc biệt có thể được phong quân hàm cao hơn quy định.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thời chiến; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng tại ngũ; cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp Đại học trở lên phục vụ tại ngũ được bổ nhiệm giữ chức vụ sĩ quan:

Được phong cấp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng.

Điều kiện được thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ:

Đáp ứng đủ 6 điều kiện sau:

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.

3. Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ.

4. Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

5. Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

6. Đủ thời hạn xét thăng quân hàm:

– Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

– Trung úy → Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

– Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá → Thượng tá, Thượng tá → Đại tá, Đại tá → Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân → Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân → Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân → Đại tướng: 04 năm.

Lưu ý: Thời gian sĩ quan học tập cũng được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.

Tuổi của sĩ quan tại ngũ được xét thăng quân hàm từ cấp Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trừ trường hợp theo quyết định của Chủ tịch nước.

2.3 Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

– Được thăng quân hàm vượt bậc khi sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tuy nhiên, không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

– Được thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn khi:

+ Chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc công tác, nghiên cứu khoa học được tặng huân chương.

+ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Công an nhân dân 2014.

– Nghị định 29/2016/NĐ-CP

– Nghị định 160/2007/NĐ-CP

– Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999.

– Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008.

– Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014.

– Nghị định 82/2016/NĐ-CP.

– Quyết định 109/2009/QĐ-TTg.

3. Bảng lương, phụ cấp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

3.1 Bảng lương, phụ cấp trong Quân đội nhân dân

Bảng lương cấp bậc sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

SỐ TT

ĐỐI TƯỢNG

HỆ S

MỨC LƯƠNG NĂM 2023 (triệu đồng)

1

Đại tướng

10,40

15.496.000

2

Thượng tướng

9,80

14.602.000

3

Trung tướng

9,20

13.708.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 10

4

Thiếu tướng

8,60

12.814.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 9

5

Đại tá

8,00

11.920.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 8

6

Thượng tá

7,30

10.877.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 7

7

Trung tá

6,60

9.834.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 6

8

Thiếu tá

6,00

8.940.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 5

9

Đại úy

5,40

8.046.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 4

10

Thượng úy

5,00

7.450.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 3

11

Trung úy

4,60

6.854.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 2

12

Thiếu úy

4,20

6.258.000

Cấp hàm cơ yếu bậc 1

Ngoài ra, sĩ quan quân đội bên cạnh việc hưởng lương theo hệ số còn được hưởng phụ cấp thâm niên.

 • Theo quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP ngày 13-9-2017, điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên: Sĩ quan quân đội phải có thời gian phục vụ ở trong lực lượng thường trực trong Quân đội với thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng).
 • Mức hưởng phụ cấp: Bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Bảng lương hạ sĩ quan, học viên, học viên cơ yếu

SỐ TT

ĐỐI TƯỢNG

HỆ SỐ

MỨC PHỤ CẤP 2023

1

Thượng sĩ

0,70

1.043.000

Học viên cơ yếu năm thứ năm

2

Trung sĩ

0,60

894.000

Học viên cơ yếu năm thứ tư

3

Hạ sĩ

0,50

745.000

Học viên cơ yếu năm thứ ba

4

Binh nhất

0,45

670.500

Học viên cơ yếu năm thứ hai

5

Binh nhì

0,40

596.000

Học viên cơ yếu năm thứ nhất

3.2 Bảng lương trong Công an nhân dân

Bảng lương cấp bậc sĩ quan

STT Cấp bậc
quân hàm sĩ quan
Cấp hàm cơ yếu Hệ số lương công an Mức lương
năm 2023
1 Đại tướng 10,40 15,496,000
2 Thượng tướng 9,80 14,602,000
3 Trung tướng 9,20 13,708,000
4 Thiếu tướng Bậc 9 8,60 12,814,000
5 Đại tá Bậc 8 8,00 11,920,000
6 Thượng tá Bậc 7 7,30 10,877,000
7 Trung tá Bậc 6 6,60 9,834,000
8 Thiếu tá Bậc 5 6,00 8,940000
9 Đại úy Bậc 4 5,40 8,046,000
10 Thượng úy Bậc 3 5,00 7,450,000
11 Trung úy Bậc 2 4,60 6,854,000
12 Thiếu úy Bậc 1 4,20 6,258,000
13 Thượng sĩ 3,80 5,662,000
14 Trung sĩ 3,50 5,215,000
15 Hạ sĩ 3,20 4,768,000

4. Thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an, quân đội nhân dân

Thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an, quân đội nhân dân đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân.

4.1 Thời hạn xét tăng cấp bậc quân hàm Công an nhân dân

Dưới đây là thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Hạ sĩ lên Trung sĩ 01 năm
Trung sĩ lên Thượng sĩ 01 năm
Thượng sĩ lên Thiếu úy 02 năm
Thiếu úy lên Trung úy 02 năm
Trung úy lên Thượng úy 03 năm
Thượng úy lên Đại úy 03 năm
Đại úy lên Thiếu tá 04 năm
Thiếu tá lên Trung tá 04 năm
Trung tá lên Thượng tá 04 năm
Thượng tá lên Đại tá 04 năm
Đại tá lên Thiếu tướng 04 năm
Thiếu tướng lên Trung tướng Tối thiểu là 04 năm
Trung tướng lên Thượng tướng Tối thiểu là 04 năm
Thượng tướng lên Đại tướng Tối thiểu là 04 năm

4.2 Thời hạn xét tăng cấp bậc quân hàm Quân đội nhân dân

Thời hạn xét tăng cấp bậc quân hàm sĩ quan:

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Thiếu úy lên Trung úy 02 năm
Trung úy lên Thượng úy 03 năm
Thượng úy lên Đại úy 03 năm
Đại úy lên Thiếu tá 04 năm
Thiếu tá lên Trung tá 04 năm
Trung tá lên Thượng tá 04 năm
Thượng tá lên Đại tá 04 năm
Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân Tối thiểu là 04 năm
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân Tối thiểu là 04 năm
Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân Tối thiểu là 04 năm
Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng Tối thiểu là 04 năm

Đây là thời hạn tăng quân hàm đối với các đối tượng là hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân và sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra những đối tượng khác thì thời gian thăng quân hàm được giao cho Bộ trưởng Bộ Công an (ví dụ: Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định;)

Những sĩ quan lập công thì có thể thăng quân hàm vượt bậc, tức là tăng quân hàm trước thời gian quy định trong 2 bảng trên. Ngược lại, những sĩ quan vi phạm quy định nghiêm trọng có thể bị giáng cấp bậc quân hàm.

5. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen trong Quân đội, Công an

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen trong Quân đội, Công an dựa theo quy định chung tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, cụ thể:

5.1. Mức thưởng danh hiệu thi đua trong Quân đội, Công an

Danh hiệu Hệ số Mức thưởng
Đối với cá nhân
Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5 6,705,000
Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 3 4,470,000
Chiến sĩ thi đua cơ sở 1 1,490,000
Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến 0,3 447,000
Đối với tập thể
Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng

Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa

1,5 2,235,000
Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng 0,8 1,192,000
Cờ thi đua của Chính phủ 12 17,880,000
Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 8 11,920,000

5.2. Mức thưởng đối với bằng khen, giấy khen trong Quân đội, Công an

Danh hiệu Hệ số Mức thưởng
Đối với cá nhân
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3,5

5,215,000

Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 1 1,490,000
Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 0,3 447,000
Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 0,15 223,500
Đối với tập thể
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 7 10,430,000
Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 2 2,980,000
Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 0,6

894,000

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 0,3 447,000

Các bạn hãy tham khảo Nghị định 91 để biết thêm các quy định, tiêu chuẩn cũng như quy trình trao tặng đối với các danh hiệu, bằng khen, giấy khen này.

Tuy nhiên đối với một số danh hiệu, bằng khen, giấy khen có thể có tên khác đối với lực lượng Công an Nhân dân, các bạn có thể so sánh cấp độ của danh hiệu, bằng khen, giấy khen đó để quy đổi mức thưởng theo bảng trên nhé.

Cụ thể, để biết trong lực lượng Công an Nhân dân có sự khác biệt về tên gọi danh hiệu, bằng khen, giấy khen thế nào, mời các bạn tham khảo bài: Mức tiền thưởng trong Công an

6. Những lưu ý trong thăng cấp bậc quân hàm và tăng lương ngành Công an và quân đội

Việc được khen thưởng và đạt giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi là cơ hội để những người công tác trong ngành công an và quân đội được xét thăng cấp bậc quân hàm hay nâng lương trước thời hạn. Tuy nhiên thăng cấp vượt hàm thì chỉ được xét khi có quyết định của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trong quân đội quân nhân chuyên nghiệp chỉ được thăng cấp cao nhất đến thượng tá chuyên nghiệp. Chỉ khi là sĩ quan mới có thể thăng quân hàm lên đại tá là thủ trưởng cơ quan cấp sư đoàn hoặc tương đương.

Trên thực tế, đối với quân hàm và cấp bậc ngày càng cao của cán bộ chỉ huy thì việc thăng cấp bậc hàm này hầu như sẽ không phụ thuộc vào thời gian mà sẽ phụ thuộc vào vị trí công tác, chức vụ mà người đó nắm giữ.

Ví dụ như những quân hàm từ trung tá sĩ quan trở lên phải giữ chức vụ và làm việc tại vị trí trợ lý cơ quan hoặc trung đoàn phó, thượng tá cần phải là phó phòng cơ quan hay là trung đoàn trưởng, Đại tá thì phải nắm giữ vị trí là thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp sư đoàn trở lên. Do đó có khá nhiều Công an và quân nhân đã đủ tuổi nhưng sẽ không có cấp bậc quân hàm tương ứng. Bù lại việc nâng bậc lương thì hầu như đều xét theo thời gian ở cả ngành công an và quân đội.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.870

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.369

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 3.120

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.380

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.174

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.937

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *