messenger whatsapp viber zalo phone mail
Hợp đồng

Hợp đồng

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì hai bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Pháp luật điều chỉnh về hợp đồng được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng. Về phương diện pháp lý, Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra định nghĩa về hợp đồng: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Để hỗ trợ cho bạn thực hiện hợp đồng một cách nhanh chóng, Công ty Luật ACC là người tiên phong, hỗ trợ bạn trong vấn đề liên quan đến hợp đồng.