messenger whatsapp viber zalo phone mail

Biên bản thỏa thuận xóa nợ mới nhất [Cập nhật 2023]

Để có thể xác lập một thỏa thuận cần có sự thống nhất, nhất trí của các bên tham gia thỏa thuận. Thỏa thuận là sự nhất trí chung (không bắt buộc phải được nhất trí hoàn toàn). Thỏa thuận được thể hiện ở chỗ không có một ý kiến đối lập của bất cứ một bộ phận nào trong số các bên liên quan đối với những vấn đề quan trọng và thể hiện thông qua một quá trình mà mọi quan điểm của các bên liên quan đều phải được xem xét và dung hòa được tất cả các tranh chấp. Trong phạm vi bài viết sau đây, ACC sẽ đề cập đến thỏa thuận xóa nợ và cung cấp đến quý bạn đọc biên bản thỏa thuận xóa nợ. Bạn đọc hãy theo dõi nhé.

Biên Bản Thỏa Thuận Xóa Nợ Biên bản thỏa thuận xóa nợ

1. Thỏa thuận là gì?

Thỏa thuận là sự nhất trí chung (không bắt buộc phải được nhất trí hoàn toàn) được thể hiện ở chỗ không có một ý kiến đối lập của bất cứ một bộ phận nào trong số các bên liên quan đối với những vấn đề quan trọng và thể hiện thông qua một quá trình mà mọi quan điểm của các bên liên quan đều phải được xem xét và dung hóa được tất cả các tranh chấp;

Thỏa thuận là việc các bên (cá nhân hay tổ chức) có ý định chung tự nguyện cùng nhau thực hiện những nghĩa vụ mà họ đã cùng nhau chấp nhận vì lợi ích của các bên.

2. Xóa nợ

Xóa nợ hay còn gọi là hủy bỏ nợ trong tiếng Anh là Cancellation of Debt, viết tắt là COD.

Xóa nợ (COD) chỉ việc người cho vay giải phóng người đi vay khỏi nghĩa vụ nợ của họ. Người đi vay có thể thương lượng trực tiếp với người cho vay về việc xóa nợ. 

Xóa nợ cũng có thể do các chương trình giảm nợ hay do người đi vay nộp đơn xin phá sản. 

Các khoản nợ được người cho vay xóa vẫn phải chịu thuế như một loại thu nhập. Nợ bị xóa thường sẽ được chủ nợ ghi lại và được báo cáo cho người đi vay dưới dạng khoản thu nhập.       

Xóa nợ sẽ giúp giảm các gánh nặng cho một người đi vay có tình trạng tài chính căng thẳng. Trong một số trường hợp, các khoản nợ giữa các quốc gia cũng có thể được xóa để hỗ trợ kinh tế.     

Người đi vay căng thẳng tài chính có thể thương lượng với người cho vay về việc miễn trừ nợ. Họ có thể nộp đơn xin phá sản hoặc tham gia các chương trình xóa nợ để giảm tổng dư nợ đã vay. 

Khi được miễn trừ nợ, người đi vay cần chuẩn bị tiền thuế cho các khoản tiện nợ được xóa do chúng được xem như một dạng thu nhập tiết kiệm được từ việc xóa nợ.   

Thỏa thuận với người cho vay 

Việc đàm phán xóa nợ với người cho vay là một quá trình phức tạp và không hề dễ dàng. 

Hầu hết mọi người cho vay đều không muốn hủy các khoản nợ do lãi suất và các khoản phí phê duyệt tín dụng là các nguồn thu nhập chính ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của họ. 

Tuy nhiên, các điều kiện được xóa nợ được một số người cho vay thêm vào các điều khoản hợp đồng tín dụng. 

Xem xét các điều kiện cấp thẻ tín dụng của tất cả các bên cho vay có thể giúp người đi vay tự xác định những bên cho vay mà họ có thể đủ điều kiện để được xóa nợ.   

Các khoản vay được cấp bởi các chương trình hỗ trợ của chính phủ thường có tỉ lệ xóa nợ cao hơn. Những khoản vay này có thể là các khoản vay vốn cho sinh viên hoặc các khoản vay thế chấp, các khoản vay này phải đủ điều kiện được xóa nợ theo quy định của chương trình chính phủ tài trợ. 

Đối với những người đi vay căng thẳng tài chính, một số người cho vay có thể sẵn thỏa thuận giảm nợ gốc cho các khoản vay thế chấp để tiết kiệm một khoản chi phí tịch thu tài sản.   

Các chương trình miễn trừ nợ 

Các công ty xử lý nợ làm việc với các nguồn tư vấn tín dụng uy tín có thể giúp người đi vay lựa chọn một chương trình giảm trừ nợ phù hợp với tình hình của họ.   

Các công ty xử lý nợ là các tổ chức có lợi nhuận thay mặt cho người đi vay thỏa thuận các dàn xếp nợ với người cho vay, quá trình giải quyết nợ có thể mất nhiều năm. 

Tuy nhiên dàn xếp nợ là một lựa chọn phù hợp cho người đi vay đã chậm thanh toán nhiều lần.   

Các công ty xử lí nợ sẽ đánh giá toàn bộ hồ sơ tín dụng của người đi vay và thay mặt họ liên hệ trực tiếp với người cho vay để thỏa thuận tha nợ. 

Các chương trình miễn trừ nợ thường yêu cầu người đi vay ngừng các khoản thanh toán hóa đơn tín dụng hàng tháng để tăng khả năng người cho vay đồng ý với các thỏa thuận. 

3. Mẫu giấy thỏa thuận xóa nợ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY THỎA THUẬN XÁC NHẬN CÔNG NỢ 

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại………

Chúng tôi gồm:

Bên A: .….

CMND:…

Điện thoại:….

Chức vụ: ….. Đại diện Công ty:…

Địa chỉ thường trú:…..

Chỗ ở hiện nay:…

Bên B:……

CMND:…..

Điện thoại:….

Địa chỉ thường trú:….

Chỗ ở hiện nay:…..

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày … tháng… năm… công ty… nợ Bên B tổng số tiền là:…….VNĐ (bằng chữ:…….), trong đó:

– Nợ gốc:…… VNĐ;

– Lãi: …….. VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày … tháng … năm …

– Bên A sẽ dùng mọi tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ cho Bên B như thỏa thuận

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

– Cho phép Bên A sử dụng mọi tài sản của cá nhân để thanh toán các khoản nợ.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho công ty … và các thành viên của công ty (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A  BÊN B

4. Nghĩa vụ trả nợ quá hạn thời gian đã cam kết

Khi một hợp đồng được xác lập sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên và nghĩa vụ của bên vay được quy tại BLDS 2015 như sau:

“Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

 1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
 3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
 6. a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;
 7. b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Trong trường hợp này bạn có giấy cho vay và thỏa thuận thời hạn trả nợ, khi hết thời hạn bạn có quyền yêu cầu người vay nợ trả lại số tiền đã vay cùng với số tiền lại nếu có. Nếu người vay qua thời hạn trả nợ vẫn chưa trả thì bạn được tính thêm lãi quá hạn kể từ thời điểm hết thời hạn cho vay. Do bạn đã yêu cầu trả nợ và người vay nợ lần lỡ không trả nên bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu người vay tiền trả lại tiền cho bạn.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về thỏa thuận xóa nợ. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từ Công ty Luật ACC, hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.114

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.534

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.901

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.796

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.420

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.529

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *