Văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực toàn bộ [2023]

Theo đó, có 15 văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

1. Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

2. Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản;

3. Quyết định 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

4. Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

5. Chỉ thị 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

6. Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản;

7. Thông tư 33/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009 về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

8. Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD;

9. Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng;

10. Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

11. Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

12. Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

13. Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

14. Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;

15. Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2018 ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng.

Quyết định 95/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo