Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Bình Minh

I. Nhượng quyền thương mại là gì?

Về khái niệm nhượng quyền thương mại thì theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 có nội dung cụ thể như sau:

- Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

+ Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

+ Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Để có thể tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại thì cần phải đăng ký nhượng quyền thương mại theo quy định tại Điều 291 Luật Thương mại 2005 như sau:

- Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

II. Tư vấn của Công ty Luật ACC về các quy định về quyền của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bình Minh

Về quyền của bên nhượng quyền thương mại, căn cứ tại Điều 286 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

1. Nhận tiền nhượng quyền;

2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Về quyền của bên nhận quyền thương mại, căn cứ tại Điều 288 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

III. Tư vấn của Công ty Luật ACC về các quy định về nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bình Minh

Về nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại, căn cứ tại Điều 287 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

+ Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

+ Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

+ Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Về nghĩa vụ của bên nhận quyền thương mại, căn cứ tại Điều 289 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

+ Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

+ Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

+ Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

+ Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

IV. Hồ sơ tiến hành thủ tục nhượng quyền thương mại tại Bình Minh 

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006)
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006)
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ
Giấy chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp
Lưu ý: Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản giới thiệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chức trong nước.V. Các bước tiến hành thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bình Minh 

V. Tư vấn thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

1. Đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định

Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;
Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh được nhượng quyền không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;
Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II – Thông tư 09/2006/TT-BTM;
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu Phụ lục III – Thông tư 09/2006/TT-BTM;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận;
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ;
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

3. Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Với trường hợp này, hồ sơ do Bộ Công Thương tiếp nhận và giải quyết
Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho thương nhân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong vòng tối đa 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương sẽ thông báo bằng bản để thương nhân sửa chữa, bổ sung hồ sơ. Thương nhân đăng ký có quyền yêu cầu Bộ Công thương giải thích những yêu cầu đó và Bộ Công thương có trách nhiệm trả lời.
Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương có trách nhiệm vào sổ hoạt động thương mại và thông báo cho thương nhân biết. Trong trường hợp từ chối đăng ký, Bộ Công thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Các bên tiến hành ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

Các bên tiến hành ký kết hợp đồng với điều khoản do các bên thỏa thuận

VI. Tư vấn về đặc điểm của nhượng quyền thương mại tại Bình Minh

1. Đối tượng của nhượng quyền thương mại là quyền thương mại

Quyền thương mại được hiểu là quyền tiến hành kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo cách thức của bên nhượng quyền quy định, cùng với đó là việc được sử dụng nhãn mác, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo…của bên nhượng quyền. Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, nội dung cốt lõi chính là việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được sử dụng quyền thương mại của mình trong kinh doanh.

2. Giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền luôn tồn tại một mối quan hệ hỗ trợ mật thiết

Đây là một đặc điểm giúp chúng ta tìm thấy sự khác biệt của nhượng quyền thương mại với các hoạt động thương mại khác. Trong nhượng quyền thương mại luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ mật thiết giữa Bên nhượng quyền và bên nhận quyền, nếu không có điều đó, thì đã thiếu đi một điều kiện tiên quyết để xác định hoạt động đấy có phải là nhượng quyền thương mại hay không.

Tính mật thiết của mối quan hệ giữa Bên nhượng quyền và bên nhận quyền thể hiện từ ngay sau khi các bên hình thành nên quan hệ nhượng quyền thương mại. Kể từ thời điểm đó, Bên nhượng quyền phải tiến hành việc cung cấp tài liệu, đào tạo nhân viên của bên nhận quyền. Không chỉ vậy, mà cùng với sự lớn mạnh và phát triển theo thời gian của hệ thống, Bên nhượng quyền phải thường xuyên trợ giúp kỹ thuật, đào tạo nhân viên của bên nhận quyền đối với những ứng dụng mới áp dụng chung cho cả hệ thống.

3. Luôn có sự kiểm soát của bên nhượng quyền đối với việc điều hành công việc của bên nhận quyền

Quyền kiểm soát của bên nhượng quyền đối với việc điều hành hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền được pháp luật đa số các quốc gia trên thế giới thừa nhận. Theo đó, bên nhượng quyền có thể định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quyền thương mại của Bên nhận quyền. Sự hỗ trợ của bên nhượng quyền đối với Bên nhận quyền như đã nói ở trên sẽ trở nên vô nghĩa và thiếu đi tính thực tế nếu như bên nhượng quyền không có quyền năng kiểm soát hoạt động điều hành kinh doanh của bên nhận quyền. Quyền năng này của bên nhượng quyền đã thực sự tạo nên chất kết dính quan trọng trong việc xây dựng tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá và dịch vụ.

VII. Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại tại Bình Minh của Công ty Luật ACC

Đến với Luật ACC không chỉ để được tư vấn nhượng quyền thương mại với giá rẻ mà còn được hỗ trợ tham gia vào quá trình tố tụng nếu liên quan đến nhượng quyền thương mại. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình sẽ giải đáp mọi vấn đề về các thủ tục, quy trình làm thủ tục nhượng quyền thương mại. Với nhiều năm thành lập, công ty chúng tôi sẽ đảm bảo uy tín cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực ly hôn, giải quyết mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình nhượng quyền thương mại. Đến với chúng tôi, cam kết mọi dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại tại công ty ACC sẽ khiến khách hàng hài lòng nhất.

Ngoài ra, Công ty Luật ACC còn có hệ thống văn phòng Luật trên khắp cả nước, phục vụ nhu cầu mọi lúc mọi nơi.

VIII. Mọi người cũng hỏi

1. Các loại hình quyền thương mại phổ biến là gì?

Có một số loại hình quyền thương mại phổ biến, bao gồm:

- Nhượng quyền thương hiệu (Franchise): Người nhận quyền (bên nhận quyền) được phép kinh doanh theo tên thương hiệu của người nhượng quyền (bên nhượng quyền) và theo mô hình kinh doanh đã thiết lập.
- Nhượng quyền giải pháp (Cấp phép): Người nhận quyền (người được cấp phép) được cấp phép sử dụng công nghệ, bí quyết sản xuất hoặc sản phẩm dựa trên quyền sở hữu trí tuệ của người cấp phép (người cấp phép).
- Nhượng quyền cửa hàng đại lý (Thỏa thuận đại lý): Một bên đại diện cho các bên khác trong việc tiếp thị và bán sản phẩm hoặc dịch vụ trong một lĩnh vực cụ thể.
- Nhượng quyền dạy học (Education Franchise): Liên quan đến việc cung cấp chương trình đào tạo, giảng dạy theo hệ thống đã thiết lập.

2. Lợi ích của việc tham gia vào hệ thống trao quyền thương mại là gì?

Việc tham gia vào hệ thống nhượng quyền thương mại có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

- Sự thừa nhận thương hiệu: Người thừa nhận quyền được sử dụng thương hiệu đã được xây dựng và công nhận, giúp tạo niềm tin từ phía khách hàng.
- Hỗ trợ từ hệ thống: Người mang quyền thường cung cấp Hỗ trợ đào tạo, lập kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ vận hành hành lang, giúp người nhận quyền dễ dàng khởi động kinh doanh.
- Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Với mô hình đã được xây dựng sẵn, người nhận quyền không cần phải xây dựng mọi thứ từ đầu, giúp tiết kiệm thời gian tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

3. Nhượng quyền thương mại có rủi ro gì không?

Mặc dù có nhiều lợi ích, nhượng quyền thương mại cũng đi kèm với một số rủi ro, bao gồm:

- Kinh doanh thất bại: Không phải tất cả các vị trí thuận lợi đều có quyền thành công, do đó, người nhận quyền có thể gặp khó khăn trong việc duy trì kinh doanh có thể thuê được.
- Chế độ sáng tạo: Người nhận quyền có thể phải tuân theo các hướng dẫn và quy định của người cấp quyền, giới hạn sự sáng tạo và tùy chỉnh.
- Phụ thuộc vào người được cấp quyền: Sự thành công của người được cấp quyền có thể phụ thuộc nhiều vào chất lượng Hỗ trợ và quản lý từ phía người được cấp quyền.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (432 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo