Thủ Tục Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy 2020

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 2020
Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 2020

Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng.

Để công trình đủ điều kiện đưa vào hoạt động thì phải thực hiện hoàn chỉnh các bước để đảm bảo về phòng cháy chữa cháy cho công trình, và kết quả nhận được là văn bản nghiệm thu. Vậy thủ tục nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Cần thực hiện chuẩn bị những hồ sơ, trình tự, thủ tục gì?

Theo quy định của pháp luật nước Việt Nam hiện hành thì Thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy được hướng dẫn bởi các văn bản pháp luật như: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

1. Đối tượng thực hiện thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới

 • Lập dự án thiết kế theo đúng quy định. Trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về giấy phép pccc (bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy), dự án, công trình.
 • Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại.
 • Tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
 • Đối với các cơ sở đặc biệt và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Trách nhiệm của đơn vị tư vấn dự án và giám sát thi công

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế

 • Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình.
 • Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình.
 • Tham gia nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

 • Thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt.
 • Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao công trình.
 • Lập hồ sơ hoàn công; chuẩn bị các tài liệu và điều kiện để phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình.

Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt dự án và cơ quan cấp giấy phép xây dựng

 • Cơ quan phê duyệt dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP, trước khi phê duyệt thì tùy từng dự án, công trình phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng, văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
 • Cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trước khi cấp giấy phép có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư xuất trình giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 • Xem xét, trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở; chấp thuận địa điểm xây dựng công trình; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 • Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng.
 • Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

 • Căn cứ vào khoản 2 Điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ – CP Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy được thực hiện như sau:

Chuẩn bị một bộ hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy gồm

 • Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
 • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
 • Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Lưu ý: Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu và nội dung kiểm tra

 • Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau:
 • Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới chuẩn bị;
 • Kiểm tra việc thi công, lắp đặt phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã thẩm duyệt;
 • Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

Thời gian giải quyết và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Mẫu văn bản đề nghị nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

…….………(1)…………….

….…………(2)…………….

Số:………..

V/v: (3)………………………..

IV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            ……………, ngày     tháng      năm

Kính gửi: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh ……………..

– Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy; nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

– Căn cứ giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

(2) trình Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh …………………….. hồ sơ nghiệm thu về PCCC đối với (4)……………………………………………………………………………….

Tên chủ đầu tư: (5).………………………………………………………………………………

Người đại diện chủ đầu tư có thẩm quyền khi cần liên hệ:……………………..………; Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………

Danh mục hồ sơ gửi kèm:

– Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

– Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

– Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

– Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

– Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

– Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

 (2) mời Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh ……………… kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với (4)……/.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:……..

 

(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Tên người đại diện

Ghi chú: (1) Tên đơn vị chủ quản; (2) Tên cơ quan, tổ chức; (3) Nội dung đề nghị của cơ quan, tổ chức; (4) Tên dự án (công trình) hoặc hạng mục cải tạo thuộc dự án (công trình)…..; (5) Tên chủ đầu tư dự án (công trình);

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận