messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LỆNH
HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO THI HÀNH ÁN TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Tổng Chưởng lý và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch chỉ đạo ngân sách Nhà nước bảo đảm tài chính cho việc thi hành án.
Điều 1 Đối tượng bảo đảm kinh tế về thi hành án
1. Điều 39 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định đối tượng được thi hành án do ngân sách nhà nước bảo đảm, trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự Thủ tục Một số điều khoản của Bản án đã được thi hành.
2. Các đối tượng được ngân sách nhà nước bảo đảm tài chính do hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện các nghiệp vụ sau:
a) Trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp cơ quan mới là đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thì ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
b) Trường hợp chia, tách thì cơ quan đã ra quyết định chia, tách phải xác định rõ tổ chức tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quyết định chia, tách. Trường hợp trong quyết định chia, tách không quy định cụ thể nghĩa vụ của tổ chức mới thành lập thì sau khi chia, tổ chức mới thành lập phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án của tổ chức chia, tổ chức phân chia. Trường hợp cơ quan mới thành lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
c) Trường hợp giải thể, tổ chức lại thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể, tổ chức lại phải xác định rõ tổ chức đảm nhận nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức đã giải thể, tổ chức lại được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Điều 2 Kinh phí bảo lãnh Điều kiện thi hành án
Cơ quan phải thi hành án, tổ chức được bảo đảm kinh phí thi hành án được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thi hành án trong các trường hợp sau đây:
1. Yêu cầu người có lỗi thực hiện nghĩa vụ nhưng người có lỗi chưa thực hiện nghĩa vụ hoặc số tiền đã nộp mới chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ thi hành án.
2. Các cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí tiết kiệm được từ nguồn quỹ của mình theo quy định của cơ chế tự quản quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ. Chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý của cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng tiền lương và quỹ hành chính. Đối với cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước trong việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, cân đối thanh toán hoặc đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí giao tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm từ ngân sách hoạt động hàng năm theo quy định tại Nghị định-Luật số 84/2014/ ND-CP ngày 08 Tháng 9 năm 2014, chính phủ đã quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Tiết kiệm và Chống lãng phí, nhưng vẫn không thể thi hành phán quyết.
Khoản tiết kiệm nêu trên được xác định khi đơn vị lập hồ sơ bảo lãnh tài chính thi hành án và chỉ được sử dụng cho việc bảo lãnh thi hành nghĩa vụ thi hành án. Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đến khi cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh về tài chính thì cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án không được nhận tiền thưởng, trợ cấp, thu nhập tăng thêm.
Điều 3 thành lập một ủy ban để xác định ai là người có lỗi và ai phải chịu trách nhiệm về thiệt hại
1. Trường hợp không có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh người có lỗi thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, thủ trưởng cơ quan, tổ chức phải thi hành án. Tòa án ra quyết định thành lập hội đồng để xác định người có lỗi và trách nhiệm của người có lỗi trong việc gây thiệt hại.
2. Thành phần hội đồng gồm có:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị thi hành án. Khi xác định người có lỗi gây thiệt hại là thủ trưởng cơ quan, tập thể phải thi hành thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan, tập thể phải thi hành. phán đoán;
b) Đại diện Công đoàn cơ quan, tổ chức bị thi hành án;
c) Người chịu trách nhiệm trực tiếp với người có lỗi gây ra thiệt hại;
d) Kế toán trưởng hoặc người phụ trách tài chính kế toán của cơ quan, tổ chức mắc nợ bị xét xử;
đ) Được thuê chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan khi cần thiết. Chi phí thuê chuyên gia do Hội đồng chi từ nguồn kinh phí thường xuyên được cấp.
Trường hợp có căn cứ cho rằng để xảy ra thiệt hại do nhiều bộ phận khác nhau cùng có lỗi thì đại diện lãnh đạo của các bộ phận đó phải tham gia hội đồng.
Thành viên Hội đồng không được là vợ (hoặc chồng), ông nội, bà ngoại, ông nội, bà ngoại, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi (bên vợ hoặc bên chồng), con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, mẹ đẻ. anh (bên vợ hoặc bên chồng), cháu nội, cháu ruột của người có lỗi gây thiệt hại.
Số lượng thành viên tham gia hội đồng tối đa không quá 07 người.
3. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Xác định người có lỗi và trách nhiệm của người có lỗi khi gây thiệt hại;
b) Xác định hoàn cảnh kinh tế của người có lỗi trong việc gây thiệt hại;
c) Đề xuất số tiền và phương thức hoàn trả với người đứng đầu cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án.
4. Phương thức làm việc của hội đồng:
a) Hội đồng chỉ được làm việc khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên hội đồng có mặt;
b) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng phải khách quan, dân chủ và tuân theo pháp luật trong quá trình thảo luận và ra quyết định;
c) Việc góp ý về mức bồi thường và phương thức bồi thường cho người có lỗi gây thiệt hại phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số trong tổng số thành viên có mặt trong hội đồng.
Nếu số phiếu ngang nhau thì số tiền hoàn trả và phương thức hoàn trả do Chủ tịch hội đồng quyết định;
d) Kết quả họp Hội đồng phải được thể hiện bằng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.
5. Xác định mức bồi thường thiệt hại cho bên có lỗi gây thiệt hại
Việc xác định mức hoàn trả phải căn cứ vào mức độ lỗi; số tiền phải thi hành án; tình hình tài chính của người gây thiệt hại và căn cứ vào các nguyên tắc sau đây:
a) Người có lỗi vô ý gây thiệt hại
Trường hợp số tiền bảo đảm thi hành án thuộc ngân sách nhà nước dưới 30 triệu đồng thì mức hoàn trả được xác định không quá 01 tháng lương của người có quyết định hoàn trả;
Trường hợp số tiền bảo đảm tài chính thi hành án thuộc ngân sách nhà nước từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thì số tiền hoàn trả tối thiểu được xác định như sau: 01 và không quá 02 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định hoàn trả;
Trường hợp số tiền ngân sách nhà nước chi cho việc thi hành bảo đảm tài chính theo bản án vượt quá 100 triệu đồng thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu bằng 1 tháng lương và tối đa không quá 3 tháng lương tại thời điểm nhận việc. phán quyết.
b) Trường hợp người có lỗi cố ý gây thiệt hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Trường hợp số tiền ngân sách nhà nước thực hiện bảo đảm thi hành án dưới 100 triệu đồng thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu bằng 03 tháng tiền lương, tối đa không quá 12 tháng tiền lương của người đó tại thời điểm ra quyết định. việc làm.Trở về;
Trường hợp số tiền ngân sách nhà nước thực hiện bảo đảm tài chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì số tiền hoàn trả được xác định tối thiểu bằng 12 tháng tiền lương và không quá 24 tháng thời gian người hưởng lương quyết định. hoàn trả tại tòa án;
Trường hợp số tiền bảo đảm tài chính thi hành án thuộc ngân sách nhà nước vượt quá 500 triệu đồng thì số tiền hoàn trả được xác định tối thiểu bằng 24 tháng lương nhưng không quá 36 tháng lương. thuê người làm. trở lại.
c) Trường hợp xác định được người có lỗi cố ý gây thiệt hại và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trái pháp luật gây thiệt hại thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã được Nhà nước bảo đảm. Hỗ trợ kinh phí cho cơ quan, tổ chức phải thi hành án.
d) Tiền lương của người có trách nhiệm hoàn trả quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của người đó trong thời gian ghi trong quyết định hoàn trả.
Điều 4. Phạm vi bảo đảm tài chính để thi hành án
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thi hành án trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với nghĩa vụ trả bằng tiền được xác định trong bản án, quyết định bao gồm nghĩa vụ trả bằng tiền và nghĩa vụ trả bằng tài sản đã được quy ra tiền trong bản án, quyết định.
b) Nghĩa vụ được xác định trong bản án, quyết định là nghĩa vụ giao tài sản mà sau khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì giá trị tài sản giao giảm hoặc tài sản giao không còn.
2. Trường hợp nghĩa vụ thi hành án của cơ quan, tổ chức do người thi hành công vụ gây ra và đã được giải quyết theo trình tự, thủ tục bồi thường của Nhà nước thì việc thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tòa án thi hành trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Xác định nghĩa vụ thi hành án
Nghĩa vụ thi hành án là căn cứ để tính mức tài chính bảo đảm thi hành án được xác định như sau:
1. Số tiền quy định tại khoản 1 Điều 4 của thông báo này và nghĩa vụ giao tài sản.
Nghĩa vụ thi hành án khi tài sản bị giảm giá trị hoặc giá trị tài sản giao khi không còn, giá trị giảm hoặc giá trị tài sản giao được xác định như sau:
a) Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trả tài sản bằng tiền thì giá trị trong văn bản định giá do cơ quan thi hành án dân sự ký trong hợp đồng thẩm định giá; cùng một đoạn hoặc thỏa thuận trả tiền mặt cao hơn giá trị trong văn bản thẩm định.
b) Trường hợp giá trị do các bên thoả thuận thấp hơn giá trị đã được xác định trong văn bản thẩm định giá do cơ quan thi hành án dân sự có chức năng thẩm định giá ký thì lấy giá trị do các bên thoả thuận để thẩm định giá.
2. Trong bản án, quyết định mà cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho nhiều người bị thi hành hoặc trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho nhiều người trong nhiều bản án, nếu các bản án khác nhau thì bản án Tổng hợp nghĩa vụ thi hành là các nghĩa vụ thi hành mà cơ quan, tổ chức phải thi hành.
Điều 6 Bảo đảm kinh tế để thi hành án
Mức bảo đảm tài chính để thi hành án do cơ quan có thẩm quyền quyết định được xác định như sau:
a) Mức bảo đảm kinh phí thi hành án là phần nghĩa vụ thi hành án còn lại sau khi cơ quan, tổ chức phải thi hành án đã thực hiện các biện pháp tài chính quy định tại Điều 2 của thông báo này để nộp nghĩa vụ thi hành án.
b) Trường hợp cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án không thể thực hiện các biện pháp tài chính quy định tại Điều 2 của thông báo này để thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì mức bảo đảm tài chính để thi hành án là toàn bộ nghĩa vụ. để thi hành án.
Điều 7. Nguồn ngân sách bảo đảm an toàn kinh phí thi hành án
Cơ quan thi hành án, cơ quan là đơn vị quản lý của trung ương được trung ương phân bổ kinh phí thi hành án; cơ quan, tổ chức phải thi hành án là đơn vị địa phương do ngân sách địa phương quản lý bảo đảm kinh phí thi hành án theo phân cấp trong Nhà nước. ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 8 Thủ tục bảo lãnh kinh phí thi hành án
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án phải áp dụng các biện pháp tài chính quy định tại Điều 2 của Thông báo này để thanh toán nợ. Thi hành án.
Sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính quy định tại Điều 2 Thông báo này mà cơ quan chưa thực hiện hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ thi hành án thì: Tổ chức thi hành và gửi cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc.
a) Đối với cơ quan, tổ chức phải thi hành án là đơn vị dự toán chính (ngân sách các cấp) phải có đơn đề nghị bảo lãnh tài chính gửi Bộ Tài chính (đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước). . Trung ương) để thẩm định, cấp kinh phí thi hành án hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (đối với đơn vị dự toán ngân sách địa phương) để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. cùng cấp xem xét, quyết định kinh phí thi hành án.
b) Tổ chức phải thi hành án hoặc tổ chức không phải là đơn vị thẩm định cấp một phải nộp hồ sơ đề nghị bảo lãnh về tổ chức cấp trên trực tiếp để xem xét, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp kinh phí thi hành án.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp trên nhận đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ đề nghị bảo lãnh tài chính được rà soát và gửi đơn vị dự toán cấp 1 rà soát, tổng hợp gửi đơn vị dự toán cấp 1. Bộ Tài chính thẩm định, phê duyệt. Kinh phí thi hành án (nếu thuộc đơn vị dự toán cấp trung ương) có thể báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định. , xác định kinh phí thi hành án (nếu là đơn vị dự toán thuộc NSĐP).
c) Đối với cơ quan, tổ chức thi hành án thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tài chính cùng cấp phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ bảo đảm thi hành án. Trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định kinh phí thực hiện.
2. Thủ tục rà soát trích lập kinh phí thi hành án như sau:
a) Trong thời hạn 15 ngày, nếu cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án là đơn vị dự toán thuộc ngân sách trung ương; Kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bảo lãnh của cơ quan, tổ chức phải thi hành án, cơ quan trung ương của từng bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền gửi hồ sơ đề nghị bảo lãnh đến Bộ Tài chính để thẩm định, kinh phí thi hành án.
b) Trường hợp cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án là đơn vị dự toán cấp địa phương thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bảo lãnh của cơ quan, tổ chức, cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, trình cấp. để Uỷ ban nhân dân cùng cấp nghị án, quyết định cho việc thi hành án Chi phí thi hành án.
c) Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xem xét, quyết định việc bảo đảm kinh phí thi hành án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bảo đảm kinh phí thi hành án.
3. Hồ sơ bảo lãnh thi hành án bao gồm:
a) Văn bản của cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm tài chính để thi hành án;
b) Bản án, quyết định còn hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Quyết định thi hành án;
d) Văn bản kiến ​​nghị của Hội đồng về số tiền hoàn trả và phương thức hoàn trả của người có lỗi đã gây thiệt hại quy định tại điểm c Điều 3 Khoản 3 của thông báo này;
đ) Báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ cưỡng chế của người gây thiệt hại sai và cơ quan, tổ chức của người bị cưỡng chế đã sử dụng số kinh phí thừa;
đ) Biên bản về việc các bên thỏa thuận thanh toán bằng tiền nghĩa vụ giao tài sản. Biên bản phiên họp phải được lập thành văn bản, có chữ ký, đóng dấu của các bên (nếu có) và có xác nhận của Chấp hành viên chịu trách nhiệm thi hành án.
Cơ quan thi hành án dân sự ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức có chức năng thẩm định giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày các bên thỏa thuận không thanh toán bằng tiền mặt hoặc kể từ ngày thanh toán. Các bên thỏa thuận nghĩa vụ trả tài sản bằng tiền theo bản án, quyết định. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm gửi thư thẩm định giá cho cơ quan tài chính để thẩm định hồ sơ bảo đảm tài chính.
Thanh toán lệ phí thi hành án Điều 9
Cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án được sự đồng ý của người phải thi hành án thì làm thủ tục trả tiền thi hành án cho người phải thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí thi hành án. thi hành án. Tiền bảo đảm tài chính được gửi vào tài khoản tiền gửi của cơ quan thi hành án để trả cho người phải thi hành án.
Cơ quan, tổ chức nơi người bị thi hành án trực thuộc có trách nhiệm báo cáo việc nộp lệ phí thi hành án cho người bị thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kinh phí bảo đảm thi hành án. Người phải thi hành án, cơ quan có thẩm quyền cấp trên, cơ quan tài chính cấp kinh phí bảo đảm thi hành án đồng thời.
Điều 10 Phí thẩm định giá
Trường hợp đối tượng thi hành án là tài sản thì cơ quan thi hành án ký hợp đồng với cơ quan có chức năng thẩm định giá để thẩm định giá tài sản thi hành án. Phí thẩm định giá là khoản chi nghiệp vụ đặc biệt của cơ quan thi hành án dân sự, được tính trong ngân sách hàng năm của cơ quan thi hành án dân sự.
Điều 11. Thủ tục nộp lại ngân sách nhà nước tiền bảo đảm thi hành án
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp phí thi hành án, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thi hành án quyết định số tiền hoàn trả, thời hạn hoàn trả theo đề nghị của Hội đồng. Đối với các đối tượng quy định tại Điều 3 của Thông báo này thì số tiền thu hồi được của người bị thiệt hại được nộp vào ngân sách nhà nước.
Tiền bồi thường thiệt hại thu được từ người có lỗi được chuyển về ngân sách trung ương, chuyển về ngân sách địa phương đối với cơ quan thi hành án, đơn vị quản lý trung ương, tổ chức được hỗ trợ kinh phí từ trung ương. Các đơn vị địa phương tổ chức do ngân sách địa phương bảo đảm tài chính cho việc thi hành án.
Việc xác định, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu hồi được thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.
2. Trường hợp người có lỗi gây thiệt hại đồng thời là người đứng đầu cơ quan, tổ chức của người bị cưỡng chế thi hành thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trực tiếp của người bị cưỡng chế ra quyết định. nộp lại ngân sách nhà nước.
3. Văn bản quyết định hoàn trả phải ghi rõ số tiền hoàn trả, thời hạn hoàn trả, số tiền đã hoàn trả do lỗi quy định tại khoản 1 Điều 2 của thông báo này và số tiền phải hoàn trả. Quyết định hoàn trả phải được giao cho người sai và những người có liên quan đã gây ra thiệt hại. Việc miễn, giảm số tiền hoàn trả do người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án xem xét, quyết định. Quyết định miễn, giảm tiền bồi hoàn phải nêu rõ căn cứ pháp lý và lý do giải quyết.
4. Nếu người được hoàn trả có bất kỳ phản đối nào về mức hoàn trả hoặc từ chối hoàn trả thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hoàn trả theo quy định của “Luật Khiếu nại và Báo cáo” và “Luật Tố tụng”. vụ án hành chính
Điều 12. Thực hiện hoàn trả
1. Có thể hoàn trả một hoặc nhiều lần.
2. Đối với trường hợp hoàn trả một lần, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định hoàn trả có hiệu lực pháp luật, người có trách nhiệm hoàn trả phải nộp đủ lệ phí hoàn trả theo quy định tại quyết định.
3. Trường hợp hoàn trả nhiều lần thì việc hoàn trả được thực hiện theo tiêu chuẩn và thời hạn quy định tại công văn quyết định hoàn trả.
4. Trường hợp khấu trừ và hoàn trả dần vào tiền lương hàng tháng của người gây thiệt hại sai trái thì tối thiểu không dưới 10% tiền lương tháng, tối đa không quá 30% tiền lương tháng.
Điều 13. Trách nhiệm hoàn trả của cơ quan, tổ chức đối với người gây ra thiệt hại không đúng
1. Trường hợp người có trách nhiệm từ chức, nghỉ hưu, chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức khác thì cơ quan, tổ chức thi hành án phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý thu nhập thu hồi. Số tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức của người phải thi hành án.
2. Sau khi có quyết định hoàn trả mà người có trách nhiệm hoàn trả chết, nếu người có trách nhiệm hoàn trả có tài sản và những người thừa kế thì những người thừa kế di sản phải thực hiện nghĩa vụ thừa kế. Dịch vụ hoàn trả được thực hiện theo quy định của Luật Thừa kế, nếu người có trách nhiệm hoàn trả đã chết và không có quyền thừa kế thì cơ quan, tổ chức điều hành xác minh và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền nơi người đó sống trước khi chết để chứng minh mình bị mất tài sản. Sau khi xác minh xong, cơ quan, tổ chức của người mắc nợ bị xét xử phải ra ngay quyết định miễn trách nhiệm hoàn trả. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản quyết định miễn trách nhiệm hoàn trả, cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án trực thuộc nộp văn bản quyết định miễn trách nhiệm hoàn trả cho cấp trên và cơ quan tài chính có thẩm quyền.
Trường hợp người có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi có quyết định hoàn trả thì cơ quan, tổ chức thi hành án không xem xét trách nhiệm hoàn trả của người đó.
3. Trường hợp cơ quan, tổ chức của người bị cưỡng chế đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật mà vẫn không thu hồi được số tiền đã hoàn trả thì cơ quan, tổ chức của người bị cưỡng chế có quyền khởi kiện yêu cầu người bị cưỡng chế người gây thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự tòa án.
Điều 14. Lập và quyết toán tiền ký quỹ bảo đảm thi hành án
1. Việc tính toán hàng năm căn cứ vào việc bảo đảm kinh phí thi hành án của các Bộ, ban, ngành Trung ương năm trước, các cơ quan chuyên môn ở địa phương cùng với cơ quan tài chính cùng cấp đưa vào dự toán. kinh phí thi hành án trong ngân sách cùng cấp và ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.Báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Dự toán kinh phí bảo đảm kinh phí thi hành án chỉ được sử dụng khi có kinh phí thi hành án, không được giao cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành án.
3. Kết thúc năm tài chính, cơ quan, tổ chức phải thi hành án phải xác định kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thi hành án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 15 Hiệu lực
1. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2016.
2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thực hiện bảo đảm tài chính ngân sách nhà nước.
3. Trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu cơ quan, tổ chức của người bị cưỡng chế đã lập hồ sơ bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để thi hành án thì tiếp tục áp dụng Thông tư liên quan. Nghị định số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 của Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.
4. Trường hợp trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và phối hợp nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG

Trần Tiến Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.136

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.577

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.386

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.337

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.087

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 3.196

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *