Thông tư số 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Vào ngày 02 tháng 08 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc. Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu nội dung của Quyết định này thông qua bài viết dưới đây.
Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2021
Thông tư số 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2021

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

2. Các t chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng Thông tư này đ xác định, quản lý chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Điều 2. Phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

1. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức sau:

image001

(1)

Trong đó:

Cqc: Chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc cần xác định; đơn vị tính: triệu đồng;

Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc ban hành tại Phụ lục I Thông tư này; đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Qdt: Quy mô diện tích khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc; đơn vị tính: ha;

Ki: Hệ số điều chỉnh chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

n: số lượng hệ số điều chnh chi phí.

2. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định theo khon 1 Điều này là chi phí tđa để thực hiện công việc lập quy chế quản lý kiến trúc nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc bổ sung thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định có liên quan.

3. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc không bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Chi phí lp danh mục công trình kiến trúc có giá trị xác định theo hướng dẫn tại khon 4 Điều 3 Thông tư này.

4. Trường hợp quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc nm trong khong gia hai quy mô quy định tại Phụ lục I Thông tư này thì định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định như sau:

image002

(2)

Trong đó:

Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc cần tính, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Gt: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc, đơn vị tính: ha;

Ga: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cấp trên, đơn vị tính: ha;

Gb: Quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc cận dưới, đơn vị tính: ha;

Na: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Ga, đơn vị tính: triệu đồng/ha;

Nb: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng với Gb, đơn vị tính: triệu đồng/ha.

5. Trường hợp quy mô diện tích của khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc có quy mô diện tích lớn hơn quy mô được quy định tại Thông tư này hoặc trường hợp chi phí xác định theo định mức chưa phù hợp với yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này. Việc lập, phê duyệt dự toán chi phí phi đảm bảo phù hợp với nội dung, khối lượng, yêu cầu công việc lập quy chế quản lý kiến trúc và các quy định khác có liên quan.

6. Chi phí tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc được xác định bng dự toán phù hợp với nội dung công việc tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc và các quy định có liên quan.

Điều 3. Xác định chi phí lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

1. Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc gồm chi phí điều tra khảo sát; chi phí cho những người tham gia thực hiện lập quy chế; chi phí mua tài liệu, s liệubản đồ các loại; văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại, lưu trú; chi phí lưu trữ; chi phí hội nghị, hội thảo và một số khon mục chi phí khác có liên quan.

2. Chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc xác định trên  sở quy mô diện tích, đnh mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này và các hệ số điều chỉnh, nếu có.

3. Trường hợp điều chnh quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt thì chi phí lập điều chỉnh quy chế kiến trúc điều chỉnh xác định bng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 70% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc mới tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này. Dự toán chi phí xác định theo hưng dn tại Phụ lục II Thông tư này.

4. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị hoặc lập bổ sung công trình kiến trúc có giá trị vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt xác định theo định mức chi phí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này. Chi phí rà soát, điều chnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt xác định bằng 20% chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh hoặc cp huyện được giao trc tiếp lập quy chế quản lý kiến trúc thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, tiến độ yêu cầu của công việc lập quy chế và cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan chuyên môn về kiến trúc nhưng không vượt quá 80% chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc xác định theo định mức tương ứng quy định tại Thông tư này. Chi phí thực hiện của cơ quan chuyên môn về kiến trúc được quản lý và sử dụng theo các quy định pháp luật có liên quan.

6. Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị là các chi phí dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định như: chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan trong và ngoài đơn vị tham gia trong quá trình thẩm định; chi phí hội nghị, hội thảo, các cuộc họp góp ý kiến của các đơn vị có liên quan; chi phí phối hợp với các đơn vị cho việc kho sát thực tế trong quá trình thẩm định. Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị xác định bng 5% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc, chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

7. Chi phí công b quy chế qun lý kiến trúc xác định bằng 2% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ng xác định theo quy định tại Thông tư này.

8. Chi phí qun lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc là chi phí cho các hoạt độncủa cơ quan quản lý trong quá trình lập quy chế như: chi cho chuyên gia, cán bộ kiêm nhiệm, chi hội hp, công tác phí, vật tư văn phòng phm và một số công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định bng 6% chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc tương ứng xác định theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đang thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết trước thời đim có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung của hđồng đã ký.

2. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoặc đã tổ chức lựa chn nhà thầu lập quy chế quản lý kiến trúc nhưng đang trong quá trình đàm phán, chưa ký kết hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thòng tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2021.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
 quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đng và các ban của Đảng;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Văn ph
òng Chính ph;
- Văn phòng Ch
 tịch nước;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, T
ng công ty nhà nước;
- S
 Xây dựng các tnh, thành ph trực thuộc TW;
- C
ông báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT; Vụ QHKT; Cục KTXD; Viện KTXD; (
100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Minh

 

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
(Kèm theo Thông tư số: 
08/2021/TT-BXD ngày 02 tháng năm 2021 của Bộ Xây dựng)

Bng 1 : Định mức chi phí lập quy chế qun lý kiến trúc đô th

 Đơn vị tính: triệu đng/ha

Quy mô (ha)

 500

1.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

50.000

150.000

360.000

Đnh mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

0,837

0,558

0,200

0,103

0,072

0,061

0,052

0,046

0,039

0,028

0,018

Ghi chú:

1. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bng 1 nêu trên áp dụng đối với đô thị loi V. Đối với các loại đô thị khác điều chỉnh với hệ s K như sau:

- Đô thị loại đặc biệt: K = 1,25;

- Đô thị loại I và loại II: K = 1,15;

- Đô thị loại III và loại IV: K = 1,10.

2. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bảng 1 nêu trên áp dụng đối với quy chế quản lý kiến trúc đô thị có 03 khu vực có yêu cầu qun lý đặc thù. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ s như sau:

- S lượng lớn hơn 10 khu vực: K = 1,20;

- Số lượng từ 6 ÷ 10 khu vực: K = 1,15;

- Số lượng từ 4 ÷ 5 khu vực: K = 1,10;

- Số lượng nh hơn 3 khu vực: K = 0,95.

3. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định tại bng 1 nêu trên áp dụng đối với các quy chế quản lý kiến trúc đô thị có 10 công trình kiến trúc có giá trị. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ số như sau:

- Số lượng lớn hơn 100 công trình: K = 1,15;

- Số lượng từ 51 ÷ 100 công trình: K = 1,10;

- Số lượng từ 11 ÷ 50 công trình: K = 1,05;

- Số lượng nh hơn 10 công trình: K = 0,95.

4. Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị được xác định tại bảng 1 nêu trên chưa bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị được xác định theo định mức chi phí tại bng 3 Phụ lục này.

5. Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nh nhất tại bảng 1 nói trên.

Bảng 2: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

Quy mô (ha)

≤10

20

30

50

100

Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

4,425

3,289

2,718

2,228

1,511

Ghi chú:

1) Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đim dân cư nông thôn quy định tại bng 2 nêu trên áp dụng đối với 01 điểm dân cư nông thôn. Trường hợp trong quy chế quản lý kiến trúc có nhiều điểm dân cư nông thôn thì chi phí lập quy chế xác định bng tng định mức chi phí lập quy chế của các điểm dân cư nông thôn; trong đó: chi phí lập quy chế đim dân cư nông thôn th nhất được xác định theo mức chi phí tại bảng 2; chi phí lập quy chế từ điểm dân cư nông thôn thứ 2 trở đi xác định theo định mức chi phí tại bng 2 và được điều chỉnh theo hệ s K = 0,8.

2) Định mức chi phí lp quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn quy định tại bảng 2 nêu trên áp dụng đối với khu vực có 05 công trình kiến trúc có giá trị. Đối với các trường hợp khác thì điều chỉnh với hệ số như sau:

- S lượng lớn hơn 20 công trình: K = 1,15;

- S lượng từ 6 ÷ 20 công trình: K = 1,05;

- S lượng nh hơn 5 công trình: K = 0,95.

3) Trường hợp tích hợp quy chế quản lý kiến trúc đim dân cư nông thôn vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đim dân cư nông thôn được xác định bng 80% chi phí quy định tại Thông tư này.

4) Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được xác định tại bảng 2 nêu trên chưa bao gồm chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo quy định. Chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị được xác định theo định mức chi phí tại bảng 3 Phụ lục này.

5) Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đim dân cư nông thôn của các khu vực có quy mô diện tích nh hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bng chi phí của khu vực có quy mô nh nhất tại bảng 2 nói trên.

Bảng 3: Định mức chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

 Đơn vị tính: triệu đng/01 công trình

Số lượng công trình kiến trúc có giá trị

 10

11 ÷ 50

51 ÷ 100

101 ÷ 150

 151

Định mức chi phí lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

10

9,3

8,5

7,4

6,9

 

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ
(Kèm theo Thông
  số: 08/2021/TT-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021 ca Bộ Xây dựng)

1. Dự toán chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc xác định bng dự toán quy định khon 4 Điều 2 và khon 3 Điều 3 Thông tư này bao gm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

2. Chi tiết các khoản mục của dự toán chi phí xác định như sau:

a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định theo s lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia.

- Số lượng chuyên gia được xác định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc cần thực hiện, yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc, trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia. Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phi được thể hiện trong đ cương thực hiện công việc.

- Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định theo mức tiền lương chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí qu là khon chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng.

c) Chi phí khác (Ck): gồm chi phí điều tra khảo sát, mua tài liệu, số liệu, bđồ các loại, văn phòng phm; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại, lưu trú của chuyên gia; chi phí lưu tr; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí khác xác định trên cơ s dự kiến nhu cầu cần thiết để hoàn thành công việc.

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bng 6% của (Chi phí chuyên gia + chi phí quản lý + chi phí khác).

đ) Thuế giá trị gia tăng (VAT)Xác định theo quy định.

e) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khon chi phí dự kiến cho nhng công việc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí.

3. Tổng hợp dự toán chi phí:

TT

Khoản mục chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

Chi phí chuyên gia

 

 

Ccg

2

Chi phí quản lý

50%*Ccg

 

Cql

3

Chi phí khác

 

 

Ck

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

6%*(Ccg + Cql + Ck)

 

TN

5

Thuế giá trị gia tăng

%*(Ccg+Cql+Ck+TN)

 

VAT

6

Chi phí dự phòng

10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)

 

Cdp

 

Tổng cộng

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

 

Cpc

Trên đây là bài viết về Thông tư số 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo