messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thi hành pháp luật về khiếu nại mới nhất 2023

Công tác thi hành án dân sự là công tác phức tạp, liên quan đến các quyền cơ bản của con người. Việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của các bên đương sự. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết: Thi hành pháp luật về khiếu nại mới nhất 2023.

Thi Hanh Phap Luat La Gi Cap Nhat 2022

Thi hành pháp luật về khiếu nại mới nhất 2023

1. Thi hành pháp luật là gì?

Dựa vào cơ sở khoa học cũng như xét từ trong thực tiễn pháp luật tại Việt Nam, khái niệm thi hành pháp luật được giải thích với nhiều nghĩa khác nhau. Theo nguồn tài liệu giảng dạy ở các trường đào tạo thì thi hành pháp luật hay còn gọi là chấp hành pháp luật vốn là một trong số bốn hình thức của việc thực hiện pháp luật. Cụ thể, theo các tài liệu này, thi hành pháp luật vốn là hành vi thực tế và thực hiện một cách hợp pháp mang theo mục đích nào đó của các chủ thể pháp luật để hiện thực hóa mọi quy định mà pháp luật ban hành, đưa chúng vào đời sống hàng ngày, trở thành những hành vi chuẩn mực được công nhận hợp pháp.

Ngoài ra, trên thực tế hiện nay còn tồn tại một số định nghĩa phổ biến như sau:

Thi hành pháp luật là một quá trình hoạt động của con người có mục đích mà các chủ thể pháp luật bằng hành vi của mình thực hiện các quy định pháp luật trong thực tế đời sống của cộng đồng.

Thi hành pháp luật là việc các chủ thể thực hiện pháp luật chủ động thực hiện các nghĩa vụ mà pháp luật quy định.

Tóm lại, thi hành pháp luật là việc chủ thể pháp luật chủ động thực hiện điều pháp luật yêu cầu. Thi hành pháp luật mang tính bắt buộc thực hiện.

– Bản chất: Việc thi hành pháp luật có tính chủ động, tích cực, thực hiện pháp luật dưới hình thức hành vi hành động.

– Đối tượng thực hiện: Mọi chủ thể.

– Hình thức thể hiện: Thường biểu hiện dưới dạng những quy phạm bắt buộc. Do đó, chủ thể buộc phải thực hiện hành vi hành động mang tính hợp pháp.

2. Thi hành pháp luật về khiếu nại mới nhất 2023

Chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự được giải quyết là một trong những tiêu chí quan trọng nhất cho việc đánh giá hiệu quả giải quyết. Việc giải quyết chỉ có thể coi là đạt chất lượng khi quá trình và kết quả giải quyết vừa bảo đảm tính hợp pháp, vừa bảo đảm tính hợp lý, cụ thể như sau:
Một là, tính hợp pháp: Tính hợp pháp của việc giải quyết Khiếu nại, tố cáotrong Thi hành án dân sựphải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Giải quyết đúng thẩm quyền: Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải được ban hành đúng thẩm quyền, trong phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền do pháp luật quy định. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự đúng thẩm quyền còn đòi hỏi người có trách nhiệm, quyền hạn không được lạm quyền hoặc lẩn tránh trách nhiệm.
– Nội dung giải quyết phải đúng pháp luật: Trước hết việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không trái với Hiến pháp và tuân thủ pháp luật. Điều này có nghĩa là định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải phù hợp và đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của quy phạm pháp luật được chọn để áp dụng. Trong trường hợp cùng một vấn đề mà các văn bản có hiệu lực pháp lý khác nhau quy định khác nhau thì phải chọn văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong trường hợp văn bản do cùng một cơ quan ban hành, có hiệu lực pháp lý ngang nhau thì phải căn cứ vào văn bản ban hành sau để đánh giá, áp dụng. Yêu cầu về nội dung là yêu cầu quan trọng nhất của quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trong thi hành án dân sự.
– Hình thức quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải đúng pháp luật: Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải tuân thủ quy định về hình thức văn bản, thể hiện trên những nội dung sau: Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải đúng tên, loại văn bản, phù hợp với nội dung văn bản; quyết định, kết luận ban hành phải tuân thủ thể thức và bố cục văn bản.
– Trình tự, thủ tục giải quyết phải đúng pháp luật: Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm bảo đảm tính đúng đắn, thống nhất trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền phải giải quyết đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hai là, tính hợp lý: Bên cạnh tính hợp pháp là phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật như đã phân tích ở trên, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự còn được đánh giá trên cơ sở tính hợp lý của việc giải quyết. Trước hết phải khẳng định rằng: giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự chỉ hợp lý khi nó hợp pháp, nghĩa là trước hết nó phải hợp pháp. Không thể vì lý do hợp lý, phù hợp thực tiễn thi hành án dân sự, nể nang người bị khiếu nại, tố cáo mà coi thường tính hợp pháp của việc giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự được coi là hợp lý khi nó đáp ứng các yêu cầu như: bảo đảm tính hài hoà các mặt lợi ích của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Nhà nước; kết quả giải quyết phải cụ thể và phù hợp với từng vấn đề, với các đối tượng có liên quan và đặc biệt là phải có tính khả thi cao.
Với ý nghĩa tính hợp pháp và hợp lý của quá trình và kết quả giải quyết như trên, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự phụ thuộc chất lượng hệ thống pháp luật điều chỉnh, bao gồm cả pháp luật nội dung (pháp luật đất đai) và pháp luật hình thức (pháp luật về thẩm quyền, thủ tục giải quyết) mà quá trình giải quyết đã áp dụng, thực hiện. Ở nước ta, hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng chỉ được coi là có chất lượng tốt khi phù hợp với đường lối chính trị và quan điểm của Đảng và Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; được ban hành kịp thời, đúng pháp luật và phải có tính khả thi, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và bảo đảm về kỹ thuật lập pháp, lập quy.

3. Đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại

Thứ nhất, về chủ thể khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại; trình tự, hình thức, thời hiệu khiếu nại; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý; việc rút đơn, ủy quyền khiếu nại và cử người đại diện trong trường hợp nhiều người khiếu nại về một nội dung.

Thứ hai, về thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai; thời hạn giải quyết khiếu nại; việc tổ chức đối thoại, công khai quyết định giải quyết khiếu nại; xem xét lại quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành…).

Thứ ba, các quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại, như: cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra; việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, công tác tổng hợp, tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác giải quyết khiếu nai. Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận.

Thứ tư, các quy định về xử lý vi phạm đối với người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, những người khác có liên quan và một số quy định khác như về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Luật, việc khiếu nại của cá nhận, tổ chức nước ngoài, trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

Đối với Luật Tố cáo, ngoài việc đánh giá theo các nội dung tương tự đối với Luật Khiếu nại, cần làm rõ: các quy định về bảo vệ người tố cáo về phạm vi, đối tượng, thời hạn bảo vệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ; các quy định về khen thưởng đối với người tố cáo; xử lý vi phạm của người giải quyết tố cáo và hành vi vi phạm của người tố cáo và những người khác có liên quan.

Trên cơ sở những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc, cũng như kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Thi hành pháp luật về khiếu nại mới nhất 2023. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.284

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.540

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.770

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 3.249

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.295

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.465

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *