CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục, quy định thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật 2022

Công ty Luật ACC

Thủ tục, quy định thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật 2022

Công ty Luật ACC

26/02/2021

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh. Dưới đây là hướng dẫn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Nếu bạn đang tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng thì bạn cần phải có bước chuẩn bị thật chu đáo để có được hiệu quả cao nhất trong việc kinh doanh. Nhưng, cần phải chuẩn bị những gì, các loại giấy phép và thủ tục ra sao thì không phải là ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ nhất và thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng.

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

1. Căn cứ pháp lý

Để thay đổi chức danh người đại diện pháp luật, doanh nghiệp có thể tham khảo một số cơ sở pháp lý như:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

2. Các loại chức danh người đại diện pháp luật trong công ty

Các loại chức danh người đại diện pháp luật trong công ty

Khoản 1 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 quy định “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ” Như vậy người đại diện theo pháp luật được giữ các chức danh quản lý, điều hành trong từng mảng kinh doanh, nội dung hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp được quyền bổ nhiệm Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hoặc phó giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật các chức danh này sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà luật doanh nghiệp đã được ban hành như:

+ Giám đốc;

+ Tổng Giám đốc;

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;

3. Những lưu ý khi thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

 •  Doanh nghiệp phải sửa đổi điều lệ để phù hợp với cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sau khi thay đổi.
 •  Doanh nghiệp phải ban hành ghi nhận chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty hoặc trong quyết định bổ nhiệm để việc quản lý, điều hành của người đại diện theo pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp hợp pháp.
 • Doanh nghiệp phải lưu ý về nhiệm kỳ nắm giữ các chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05.

4. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 14 luật doanh nghiệp 2014.

5. Hồ sơ, Thủ tục và Trình tự thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

5.1. Hồ sơ và Thủ tục cần chuẩn bị

Để thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật cho công ty thì doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ gồm những thành phần sau:

– Thông báo thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật ;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

5.2. Trình tự tiến hành thay đổi chức danh người đại diện trong công ty

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp tiến hành thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua nội dung thay đổi. Kèm theo thông báo sẽ phải có những tài liệu sau

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh làm thay đổi người đại diện doanh nghiêp làm việc với cơ quan thuế thì bạn phải ghi nhận nội dung thông báo thay đổi thông tin thuế trong mẫu II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHDT

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên thì hồ sơ phải có biên bản bầu lại chủ tịch công ty.

+ Trường hợp việc thay đổi chức danh liên quan đến thủ tục thay đổi giám đốc thì hồ sơ phải có quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới.

– Doanh nghiệp nhận giấy hẹn, chờ kết quả và nhận giấy chứng nhận thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nếu hồ sơ hợp lệ.

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ sỏ hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đang quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Do vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty loại hình này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của loại hình này có thể đảm nhiệm các chức danh: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác theo điều lệ của công ty.

Theo khoản 2, điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc tiến hành bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận thông qua.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

Đối với loại hình công ty cổ phần

Theo khoản 2, điều 149 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định. Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị của công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi chức danh sẽ do Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký quyết định.

Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi giám đốc công ty hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

6. Những lưu ý khi thay đổi chức danh người đại diện công ty

Thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật chỉ là một trong những nội dung đơn giản trong việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến cơ cấu và tổ chức doanh nghiệp lại vô cùng lớn. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

– Doanh nghiệp phải sửa đổi điều lệ để phù hợp với cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sau khi thay đổi chức doanh người đại diện pháp luật

– Doanh nghiệp phải ban hành ghi nhận chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty hoặc trong quyết định bổ nhiệm để việc quản lý, điều hành của người đại diện theo pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp hợp pháp.

– Doanh nghiệp phải lưu ý về nhiệm kỳ nắm giữ các chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05.

7. Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: 

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mẫu mới nhất được ban hành tại Phụ lục II-2 Thông tư số 02/2019 là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thay đổi người đại diện.

8. Thay đổi người đại diện theo pháp luật không thông báo phạt 5 triệu?

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi (khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền cao nhất lên tới 5 triệu đồng đối với hành vi thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không có văn bản thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trên đây là tư vấn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều kiện và thủ tục để có thể tiến hành công việc này một cách thuận lợi nhất có thể. Hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn và tránh được những rắc rối không cần thiết về mặt thủ tục pháp lý.

ACC Group là công ty cung cấp mọi dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và pháp lý bất động sản một cách nhanh chóng, chính xác và uy tín với mức chi phí phù hợp. Công ty luôn thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình một cách tận tình, nhiệt thành, chuyên nghiệp và đặt uy tín lên hàng đầu. 

9. Quy trình đăng ký kinh doanh của Acc Group

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;

 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận
✅ Thủ tục: ⭕ thay đổi chức danh người đại diện
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ