Quyết định 204/qđ-ttg quy định về nội dung gì?

Tiên Ngô

Quyết định 204/qđ-ttg quy định về nội dung gì?

Tiên Ngô

08/01/2022

Quyết định 204/qđ-ttg quy định về nội dung gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 57
Quyết định 204/qđ-ttg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 204/QĐ-TTgHà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó:

– Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 xã của 44 tỉnh;

– Ngân sách địa phương đầu tư: 35 xã của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TTTên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnhTên xã
 Tổng số2275
CHI TIẾT CÁC TỈNH
1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI2
 HUYỆN BA VÌ 
  Xã Ba Vì
 HUYỆN MỸ ĐỨC 
  Xã An Phú
2. TỈNH QUẢNG NINH25
 HUYỆN HOÀNH BỒ 
  Xã Đồng Lâm
  Xã Đồng Sơn
  Xã Kỳ Thượng
 HUYỆN BA CHẼ 
  Xã Đạp Thanh
  Xã Đồn Đạc
  Xã Nam Sơn
  Xã Thanh Lâm
  Xã Thanh Sơn
 HUYỆN TIÊN YÊN 
  Xã Đại Dực
  Xã Đại Thành
  Xã Hà Lâu
 HUYỆN BÌNH LIÊU 
  Xã Hoành Mô
  Xã Húc Động
  Xã Đồng Tâm
  Xã Đồng Văn
  Xã Lục Hồn
  Xã Tình Húc
  Xã Vô Ngại
 HUYỆN ĐẦM HÀ 
  Xã Quảng An
  Xã Quảng Lâm
  Xã Quảng Lợi
 HUYỆN HẢI HÀ 
  Quảng Đức
  Quảng Sơn
 THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 
  Xã Bắc Sơn
  Xã Hải Sơn
3. TỈNH NINH BÌNH5
 HUYỆN NHO QUAN 
  Xã Cúc Phương
  Xã Kỳ Phú
  Xã Phú Long
  Xã Quảng Lạc
  Xã Thạch Bình
4. TỈNH HÀ GIANG141
 HUYỆN ĐỒNG VĂN 
  Xã Hố Quáng Phìn
  Xã Lũng Cú
  Xã Lũng Phìn
  Xã Lũng Táo
  Xã Lũng Thầu
  Xã Ma Lé
  Xã Phố Cáo
  Xã Phố Là
  Xã Sà Phìn
  Xã Sảng Tủng
  Xã Sính Lủng
  Xã Sủng Là
  Xã Sủng Trái
  Xã Tả Lủng
  Xã Tả Phìn
  Xã Thài Phìn Tủng
  Xã Vần Chải
 HUYỆN MÈO VẠC 
  Xã Cán Chu Phìn
  Xã Giàng Chu Phìn
  Xã Khâu Vai
  Xã Lũng Chinh
  Xã Lũng Pù
  Xã Nậm Ban
  Xã Niêm Sơn
  Xã Niêm Tòng
  Xã Pả Vi
  Xã Pải Lủng
  Xã Sơn Vĩ
  Xã Sủng Máng
  Xã Sủng Trà
  Xã Tả Lủng
  Xã Tát Ngà
  Xã Thượng Phùng
  Xã Xín Cái
 HUYỆN YÊN MINH 
  Xã Bạch Đích
  Xã Du Già
  Xã Du Tiến
  Xã Đông Minh
  Xã Đường Thượng
  Xã Hữu Vinh
  Xã Lao Và chải
  Xã Lũng Hồ
  Xã Mậu Duệ
  Xã Mậu Long
  Xã Na Khê
  Xã Ngam La
  Xã Ngọc Long
  Xã Phú Lũng
  Xã Sủng Cháng
  Xã Sủng Thài
  Xã Thắng Mố
 HUYỆN QUẢN BẠ 
  Xã Bát Đại Sơn
  Xã Cán Tỷ
  Xã Cao Mã Pờ
  Xã Lùng Tám
  Xã Nghĩa Thuận
  Xã Quản Bạ
  Xã Quyết Tiến
  Xã Tả Ván
  Xã Tùng Vài
  Xã Thái An
  Xã Thanh Vân
 HUYỆN BẮC MÊ 
  Xã Đường Âm
  Xã Đường Hồng
  Xã Giáp Trung
  Xã Lạc Nông
  Xã Minh Sơn
  Xã Phiêng Luông
  Xã Phú Nam
  Xã Thượng Tân
  Xã Yên Cường
  Xã Yên Phong
 HUYỆN VỊ XUYÊN 
  Xã Bạch Ngọc
  Xã Cao Bồ
  Xã Kim Linh
  Xã Kim Thạch
  Xã Lao Chải
  Xã Linh Hồ
  Xã Minh Tân
  Xã Ngọc Minh
  Xã Phong Quang
  Xã Phương Tiến
  Xã Quảng Ngần
  Xã Thanh Đức
  Xã Thanh Thủy
  Xã Thuận Hòa
  Xã Thượng Sơn
  Xã Xín Chải
 HUYỆN BẮC QUANG 
  Xã Tân Lập
  Xã Đồng Tiến
  Xã Đông Thành
  Xã Đức Xuân
  Xã Thượng Bình
 HUYỆN QUANG BÌNH 
  Xã Bản Rịa
  Xã Hương Sơn
  Xã Nà Khương
  Xã Tân Nam
  Xã Tiên Nguyên
  Xã Xuân Minh
  Xã Yên Thành
 HUYỆN HOÀNG SU PHÌ 
  Xã Bản Luốc
  Xã Bản Máy
  Xã Bản Nhùng
  Xã Bản Péo
  Xã Bản Phùng
  Xã Chiến Phố
  Xã Đản Ván
  Xã Hồ Thầu
  Xã Nam Sơn
  Xã Nàng Đôn
  Xã Nậm Dịch
  Xã Nậm Khòa
  Xã Nậm Ty
  Xã Ngàm Đăng Vài
  Xã Pố Lồ
  Xã Pờ Ly Ngài
  Xã Sán Xả Hồ
  Xã Tả Sử Choóng
  Xã Tân Tiến
  Xã Tụ Nhân
  Xã Túng Sán
  Xã Thàng Tín
  Xã Thèn Chu Phìn
 HUYỆN XÍN MẦN 
  Xã Bản Díu
  Xã Bản Ngò
  Xã Cốc Rế
  Xã Chế Là
  Xã Chí Cà
  Xã Khuôn Lùng
  Xã Nà Chì
  Xã Nàn Ma
  Xã Nàn Sỉn
  Xã Nấm Dẩn
  Xã Ngán Chiên
  Xã Pà Vầy Sủ
  Xã Quảng Nguyên
  Xã Tả Nhìu
  Xã Thèn Phàng
  Xã Thu Tà
  Xã Trung Thịnh
  Xã Xín Mần
5. TỈNH CAO BẰNG148
 HUYỆN BẢO LÂM 
  Xã Đức Hạnh
  Xã Lý Bôn
  Xã Mông Ân
  Xã Nam Cao
  Xã Nam Quang
  Xã Quảng Lâm
  Xã Tân Việt
  Xã Thạch Lâm
  Xã Thái Học
  Xã Thái Sơn
  Xã Vĩnh Phong
  Xã Vĩnh Quang
  Xã Yên Thổ
 HUYỆN HÀ QUẢNG 
  Xã Đào Ngạn
  Xã Phù Ngọc
  Xã Cải Viên
  Xã Hạ Thôn
  Xã Hồng Sỹ
  Xã Kéo Yên
  Xã Lũng Nặm
  Xã Mã Ba
  Xã Nà Sác
  Xã Nội Thôn
  Xã Quý Quân
  Xã Sóc Hà
  Xã Sỹ Hai
  Xã Tổng Cọt
  Xã Thượng Thôn
  Xã Vân An
  Xã Vần Dính
 HUYỆN BẢO LẠC 
  Xã Bảo Toàn
  Xã Cô Ba
  Xã Cốc Pàng
  Xã Đình Phùng
  Xã Hồng An
  Xã Huy Giáp
  Xã Hưng Đạo
  Xã Hưng Thịnh
  Xã Kim Cúc
  Xã Khánh Xuân
  Xã Phan Thanh
  Xã Sơn Lập
  Xã Sơn Lộ
  Xã Thượng Hà
  Xã Xuân Trường
 HUYỆN NGUYÊN BÌNH 
  Xã Minh Tâm
  Xã Minh Thanh
  Xã Bắc Hợp
  Xã Ca Thành
  Xã Hoa Thám
  Xã Hưng Đạo
  Xã Mai Long
  Xã Phan Thanh
  Xã Quang Thành
  Xã Tam Kim
  Xã Thái Học
  Xã Thành Công
  Xã Thịnh Vượng
  Xã Triệu Nguyên
  Xã Vũ Nông
  Xã Yên Lạc
 HUYỆN HÒA AN 
  Xã Bình Long
  Xã Hoàng Tung
  Xã Hồng Việt
  Xã Dân Chủ
  Xã Nam Tuấn
  Xã Hồng Nam
  Xã Bình Dương
  Xã Công Trừng
  Xã Đức Xuân
  Xã Hà Trì
  Xã Ngũ Lão
  Xã Quang Trung
  Xã Trưng Vương
  Xã Trương Lương
 HUYỆN THÔNG NÔNG 
  Xã Bình Lãng
  Xã Cần Nông
  Xã Cần Yên
  Xã Đa Thông
  Xã Lương Can
  Xã Lương Thông
  Xã Ngọc Động
  Xã Thanh Long
  Xã Vị Quang
  Xã Yên Sơn
 HUYỆN HẠ LANG 
  Xã Quang Long
  Xã Thị Hoa
  Xã Việt Chu
  Xã An Lạc
  Xã Cô Ngân
  Xã Đồng Loan
  Xã Đức Quang
  Xã Kim Loan
  Xã Lý Quốc
  Xã Minh Long
  Xã Thái Đức
  Xã Thắng Lợi
  Xã Vinh Quý
 HUYỆN THẠCH AN 
  Xã Đức Long
  Xã Vân Trình
  Xã Canh Tân
  Xã Danh Sỹ
  Xã Đức Thông
  Xã Đức Xuân
  Xã Kim Đồng
  Xã Lê Lai
  Xã Lê Lợi
  Xã Minh Khai
  Xã Quang Trọng
  Xã Thái Cường
  Xã Thị Ngân
  Xã Thụy Hùng
  Xã Trọng Con
 HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
  Xã Đàm Thủy
  Xã Chí Viễn
  Xã Đình Phong
  Xã Lăng Yên
  Xã Cao Thăng
  Xã Ngọc Côn
  Xã Ngọc Chung
  Xã Ngọc Khê
  Xã Phong Nặm
  Xã Trung Phúc
 HUYỆN TRÀ LĨNH 
  Xã Cao Chương
  Xã Cô Mười
  Xã Lưu Ngọc
  Xã Quang Hán
  Xã Quang Trung
  Xã Quang Vinh
  Xã Tri Phương
  Xã Xuân Nội
 HUYỆN QUẢNG UYÊN 
  Xã Quốc Phong
  Xã Bình Lăng
  Xã Đoài Khôn
  Xã Hạnh Phúc
  Xã Hoàng Hải
  Xã Hồng Định
  Xã Hồng Quang
  Xã Ngọc Động
  Xã Phi Hải
  Xã Quốc Dân
 HUYỆN PHỤC HÒA 
  Xã Đại Sơn
  Xã Cách Linh
  Xã Hồng Đại
  Xã Lương Thiện
  Xã Mỹ Hưng
  Xã Tiên Thành
  Xã Triệu Ẩu
6. TỈNH BẮC KẠN58
 HUYỆN PÁC NẶM 
  Xã An Thắng
  Xã Bằng Thành
  Xã Bộc Bố
  Xã Cao Tân
  Xã Cổ Linh
  Xã Công Bằng
  Xã Giáo Hiệu
  Xã Nghiên Loan
  Xã Nhạn Môn
  Xã Xuân La
 HUYỆN BẠCH THÔNG 
  Xã Sỹ Bình
  Xã Vũ Muộn
  Xã Cao Sơn
 HUYỆN NGÂN SƠN 
  Xã Cốc Đán
  Xã Lãng Ngâm
  Xã Thuần Mang
  Xã Thượng Ân
  Xã Thượng Quan
  Xã Trung Hòa
 HUYỆN CHỢ MỚI 
  Xã Cao Kỳ
  Xã Quảng Chu
  Xã Thanh Mai
  Xã Thanh Vận
  Xã Yên Hân
  Xã Bình Văn
  Xã Mai Lạp
  Xã Yên Cư
 HUYỆN BA BỂ 
  Xã Bành Trạch
  Xã Cao Thượng
  Xã Cao Trĩ
  Xã Chu Hương
  Xã Đông Phúc
  Xã Hoàng Trĩ
  Xã Nam Mẫu
  Xã Phúc Lộc
  Xã Quảng Khê
  Xã Yến Dương
 HUYỆN CHỢ ĐỒN 
  Xã Bằng Lãng
  Xã Lương Bằng
  Xã Yên Thượng
  Xã Nghĩa Tá
  Xã Yên Thịnh
  Xã Bằng Phúc
  Xã Xuân Lạc
  Xã Yên Mỹ
 HUYỆN NA RÌ 
  Xã Lương Thượng
  Xã Ân Tình
  Xã Côn Minh
  Xã Đổng Xá
  Xã Hữu Thác
  Xã Kim Hỷ
  Xã Lam Sơn
  Xã Lạng San
  Xã Liêm Thủy
  Xã Quang Phong
  Xã Văn Minh
  Xã Vũ Loan
  Xã Xuân Dương
7. TỈNH TUYÊN QUANG57
 HUYỆN LÂM BÌNH 
  Xã Bình An
  Xã Hồng Quang
  Xã Khuôn Hà
  Xã Lăng Can
  Xã Phúc Yên
  Xã Xuân Lập
 HUYỆN NA HANG 
  Xã Côn Lôn
  Xã Đà Vị
  Xã Hồng Thái
  Xã Khâu Tinh
  Xã Sinh Long
  Xã Sơn Phú
  Xã Thượng Giáp
  Xã Thượng Nông
  Xã Yên Hoa
 HUYỆN CHIÊM HÓA 
  Xã Vinh Quang
  Xã Xuân Quang
  Xã Hà Lang
  Xã Phú Bình
  Xã Bình Nhân
  Xã Bình Phú
  Xã Kiên Đài
  Xã Linh Phú
  Xã Minh Quang
  Xã Phúc Sơn
  Xã Tân An
  Xã Tân Mỹ
  Xã Tri Phú
  Xã Trung Hà
  Xã Yên Lập
 HUYỆN HÀM YÊN 
  Xã Bạch Xa
  Xã Hùng Đức
  Xã Minh Hương
  Xã Minh Khương
  Xã Tân Thành
  Xã Thành Long
  Xã Yên Lâm
  Xã Yên Thuận
 HUYỆN YÊN SƠN 
  Xã Công Đa
  Xã Đạo Viện
  Xã Hùng Lợi
  Xã Kiến Thiết
  Xã Kim Quan
  Xã Lang Quán
  Xã Phú Thịnh
  Xã Quý Quân
  Xã Trung Minh
  Xã Trung Sơn
  Xã Trung Trực
 HUYỆN SƠN DƯƠNG 
  Xã Hợp Thành
  Xã Bình Yên
  Xã Đồng Quý
  Xã Lâm Xuyên
  Xã Lương Thiện
  Xã Minh Thanh
  Xã Thanh Phát
  Xã Trung Yên
8. TỈNH LÀO CAI113
 HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
  Xã Cao Sơn
  Xã Dìn Chin
  Xã La Pan Tẩn
  Xã Lùng Khấu Nhin
  Xã Nậm Chảy
  Xã Nấm Lư
  Xã Pha Long
  Xã Tả Gia Khâu
  Xã Tả Ngài Chồ
  Xã Tả Thàng
  Xã Tung Chung Phố
  Xã Thanh Bình
 HUYỆN SA PA 
  Xã Bản Hồ
  Xã Bản Khoang
  Xã Bản Phùng
  Xã Hầu Thào
  Xã Lao Chải
  Xã Nậm Sài
  Xã Sa Pả
  Xã San Sả Hồ
  Xã Sử Pán
  Xã Suối Thầu
  Xã Tả Giàng Phình
  Xã Tả Phìn
  Xã Tả Van
  Xã Thanh Kim
  Xã Thanh Phú
  Xã Trung Chải
 HUYỆN BẢO THẮNG 
  Xã Bản Phiệt
  Xã Bản Cầm
  Xã Phong Niên
  Xã Phố Lu
  Xã Thái Niên
  Xã Trì Quang
 HUYỆN BẢO YÊN 
  Xã Bảo Hà
  Xã Cam Cọn
  Xã Điện Quan
  Xã Kim Sơn
  Xã Long Phúc
  Xã Minh Tân
  Xã Tân Dương
  Xã Tân Tiến
  Xã Thượng Hà
  Xã Vĩnh Yên
  Xã Xuân Hòa
  Xã Xuân Thượng
 HUYỆN VĂN BÀN 
  Xã Chiềng Ken
  Xã Dần Thàng
  Xã Dương Quỳ
  Xã Khánh Yên Hạ
  Xã Khánh Yên Thượng
  Xã Khánh Yên Trung
  Xã Làng Giàng
  Xã Liêm Phú
  Xã Minh Lương
  Xã Nậm Chày
  Xã Nậm Dạng
  Xã Nậm Mả
  Xã Nậm Tha
  Xã Nậm Xậy
  Xã Nậm Xé
  Xã Sơn Thủy
  Xã Tân An
  Xã Tân Thượng
  Xã Thẳm Dương
 HUYỆN BẮC HÀ 
  Xã Bản Cái
  Xã Bản Già
  Xã Bản Liền
  Xã Bản Phố
  Xã Cốc Lầu
  Xã Cốc Ly
  Xã Hoàng Thu Phố
  Xã Lầu Thí Ngài
  Xã Lùng Cải
  Xã Lùng Phình
  Xã Na Hối
  Xã Nậm Đét
  Xã Nậm Khánh
  Xã Nậm Lúc
  Xã Nậm Mòn
  Xã Tả Củ Tỷ
  Xã Thải Giàng Phố
  Xã Tả Van Chư
 HUYỆN SI MA CAI 
  Xã Bản Mế
  Xã Cán Cấu
  Xã Cán Hồ
  Xã Lử Thẩn
  Xã Lùng Sui
  Xã Mản Thẩn
  Xã Nàn Sán
  Xã Nàn Sín
  Xã Quan Thần Sán
  Xã Sán Chải
  Xã Si Ma Cai
  Xã Sín Chéng
  Xã Thào Chư Phìn
 HUYỆN BÁT XÁT 
  Xã A Lù
  Xã A Mú Sung
  Xã Bản Xèo
  Xã Cốc Mỳ
  Xã Dền Sáng
  Xã Dền Thàng
  Xã Mường Hum
  Xã Nậm Chạc
  Xã Nậm Pung
  Xã Ngải Thầu
  Xã Pa Cheo
  Xã Phìn Ngan
  Xã Sàng Ma Sáo
  Xã Tòng Sành
  Xã Trịnh Tường
  Xã Trung Lèng Hồ
  Xã Y Tý
9. TỈNH YÊN BÁI72
 HUYỆN MÙ CANG CHẢI 
  Xã Cao Phạ
  Xã Chế Cu Nha
  Xã Chế Tạo
  Xã Dế Xu Phình
  Xã Hồ Bốn
  Xã Kim Nọi
  Xã Khao Mang
  Xã La Pán Tẩn
  Xã Lao Chải
  Xã Mồ Dề
  Xã Nậm Có
  Xã Nậm Khắt
  Xã Púng Luông
 HUYỆN TRẠM TẤU 
  Xã Bản Công
  Xã Bản Mù
  Xã Hát Lừu
  Xã Làng Nhì
  Xã Pá Hu
  Xã Pá Lau
  Xã Phình Hồ
  Xã Tà Xi Láng
  Xã Túc Đán
  Xã Trạm Tấu
  Xã Xà Hồ
 HUYỆN VĂN CHẤN 
  Xã An Lương
  Xã Cát Thịnh
  Xã Gia Hội
  Xã Hạnh Sơn
  Xã Minh An
  Xã Nậm Búng
  Xã Nậm Lành
  Xã Nậm Mười
  Xã Nghĩa Sơn
  Xã Phúc Sơn
  Xã Sơn Lương
  Xã Sùng Đô
  Xã Suối Bu
  Xã Suối Giàng
  Xã Suối Quyền
  Xã Tú Lệ
  Xã Thạch Lương
 HUYỆN VĂN YÊN 
  Xã Châu Quế Hạ
  Xã Châu Quế Thượng
  Xã Đại Sơn
  Xã Lang Thíp
  Xã Mỏ Vàng
  Xã Nà Hẩu
  Xã Phong Dụ Hạ
  Xã Phong Dụ Thượng
  Xã Viễn Sơn
  Xã Xuân Tầm
 HUYỆN TRẤN YÊN 
  Xã Hồng Ca
  Xã Vân Hội
  Xã Việt Hồng
 HUYỆN LỤC YÊN 
  Xã An Phú
  Xã Động Quan
  Xã Khánh Hòa
  Xã Khánh Thiện
  Xã Minh Chuẩn
  Xã Phan Thanh
  Xã Phúc Lợi
  Xã Tân Lập
  Xã Tân Phượng
  Xã Trung Tâm
 HUYỆN YÊN BÌNH 
  Xã Phúc An
  Xã Ngọc Chấn
  Xã Phúc Ninh
  Xã Xuân Lai
  Xã Xuân Long
  Xã Yên Thành
 THỊ XÃ NGHĨA LỘ 
  Xã Nghĩa An
  Xã Nghĩa Lợi
10. TỈNH TI NGUYÊN70
 HUYỆN VÕ NHAI 
  Xã Dân Tiến
  Xã Tràng Xá
  Xã Bình Long
  Xã Cúc Đường
  Xã Liên Minh
  Xã Nghinh Tường
  Xã Phương Giao
  Xã Sảng Mộc
  Xã Thần Sa
  Xã Thượng Nung
  Xã Vũ Chấn
 HUYỆN ĐỊNH HÓA 
  Xã Kim Phượng
  Xã Phú Tiến
  Xã Phúc Chu
  Xã Tân Dương
  Xã Trung Hội
  Xã Bảo Linh
  Xã Bình Thành
  Xã Bình Yên
  Xã Bộc Nhiêu
  Xã Điềm Mặc
  Xã Định Biên
  Xã Kim Sơn
  Xã Lam Vỹ
  Xã Linh Thông
  Xã Phú Đình
  Xã Quy Kỳ
  Xã Sơn Phú
  Xã Tân Thịnh
  Xã Thanh Định
  Xã Trung Lương
 HUYỆN ĐẠI TỪ 
  Xã Hoàng Nông
  Xã Ký Phú
  Xã Khôi Kỳ
  Xã Lục Ba
  Xã Cát Nê
  Xã Minh Tiến
  Xã Na Mao
  Xã Phú Cường
  Xã Phú Lạc
  Xã Phú Thịnh
  Xã Phú Xuyên
  Xã Phục Linh
  Xã Tân Linh
  Xã Yên Lãng
  Xã Đức Lương
  Xã Phúc Lương
  Xã Quân Chu
 HUYỆN PHÚ LƯƠNG 
  Xã Hợp Thành
  Xã Phú Đô
  Xã Phủ Lý
  Xã Yên Lạc
  Xã Yên Ninh
  Xã Yên Trạch
 HUYỆN ĐỒNG HỶ 
  Xã Văn Hán
  Xã Cây Thị
  Xã Hợp Tiến
  Xã Nam Hòa
  Xã Tân Long
  Xã Tân Lợi
  Xã Văn Lăng
 HUYỆN PHÚ BÌNH 
  Xã Bàn Đạt
  Xã Tân Hòa
  Xã Tân Kim
  Xã Tân Thành
  Xã Kha Sơn
 THỊ XÃ PHỔ YÊN 
  Xã Phúc Tân
  Xã Thành Công
  Xã Vạn Phái
  Xã Tiên Phong
11. TỈNH LẠNG SƠN111
 HUYỆN BẮC SƠN 
  Xã Bắc Sơn
  Xã Hưng Vũ
  Xã Hữu Vĩnh
  Xã Quỳnh Sơn
  Xã Tân Hương
  Xã Vũ Lăng
  Xã Tân Lập
  Xã Vũ Lễ
  Xã Nhất Tiến
  Xã Trấn Yên
  Xã Vạn Thủy
 HUYỆN ĐÌNH LẬP 
  Xã Bắc Lãng
  Xã Bắc Xa
  Xã Bính Xá
  Xã Cường Lợi
  Xã Châu Sơn
  Xã Đình Lập
  Xã Đồng Thắng
  Xã Kiên Mộc
  Xã Lâm Ca
  Xã Thái Bình
 HUYỆN LỘC BÌNH 
  Xã Tú Mịch
  Xã Yên Khoái
  Xã Ái Quốc
  Xã Hữu Lân
  Xã Lợi Bác
  Xã Mẫu Sơn
  Xã Minh Phát
  Xã Nam Quan
  Xã Nhượng Bạn
  Xã Sàn Viên
  Xã Tam Gia
  Xã Tĩnh Bắc
  Xã Xuân Dương
 HUYỆN HỮU LŨNG 
  Xã Hữu Liên
  Xã Quyết Thắng
  Xã Tân Lập
  Xã Thiện Kỵ
  Xã Yên Bình
 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
  Xã Đội Cấn
  Xã Đào Viên
  Xã Quốc Khánh
  Xã Tân Minh
  Xã Bắc Ái
  Xã Cao Minh
  Xã Chí Minh
  Xã Đoàn Kết
  Xã Khánh Long
  Xã Tân Yên
  Xã Vĩnh Tiến
 HUYỆN BÌNH GIA 
  Xã Bình La
  Xã Hòa Bình
  Xã Hoa Thám
  Xã Hồng Phong
  Xã Hồng Thái
  Xã Hưng Đạo
  Xã Minh Khai
  Xã Mông Ân
  Xã Quang Trung
  Xã Quý Hòa
  Xã Tân Hòa
  Xã Tân Văn
  Xã Thiện Hòa
  Xã Thiện Long
  Xã Thiện Thuật
  Xã Vĩnh Yên
  Xã Yên Lỗ
 HUYỆN VĂN QUAN 
  Xã Chu Túc
  Xã Đại An
  Xã Đồng Giáp
  Xã Hòa Bình
  Xã Hữu Lễ
  Xã Khánh Khê
  Xã Lương Năng
  Xã Phú Mỹ
  Xã Song Giang
  Xã Tân Đoàn
  Xã Trấn Ninh
  Xã Tràng Các
  Xã Tràng Sơn
  Xã Tri Lễ
  Xã Tú Xuyên
  Xã Vân Mộng
  Xã Việt Yên
 HUYỆN CAO LỘC 
  Xã Bảo Lâm
  Xã Cao Lâu
  Xã Xuất Lễ
  Xã Công Sơn
  Xã Lộc Yên
  Xã Mẫu Sơn
  Xã Phú Xá
  Xã Thạch Đạn
  Xã Thanh Lòa
  Xã Xuân Long
 HUYỆN CHI LĂNG 
  Xã Chiến Thắng
  Xã Hữu Kiên
  Xã Liên Sơn
  Xã Vân An
 HUYỆN VĂN LÃNG 
  Xã Tân Mỹ
  Xã Tân Thanh
  Xã Thụy Hùng
  Xã Bắc La
  Xã Gia Miễn
  Xã Hoàng Văn Thụ
  Xã Hội Hoan
  Xã Hồng Thái
  Xã Nam La
  Xã Nhạc Kỳ
  Xã Thanh Long
  Xã Trùng Khánh
  Xã Tân Tác
12. TỈNH BẮC GIANG50
 HUYỆN SƠN ĐỘNG 
  Xã An Bá
  Xã An Lạc
  Xã Cẩm Đàn
  Xã Chiên Sơn
  Xã Dương Hưu
  Xã Giáo Liêm
  Xã Hữu Sản
  Xã Lệ Viễn
  Xã Phúc Thắng
  Xã Quế Sơn
  Xã Tuấn Mậu
  Xã Thạch Sơn
  Xã Thanh Luận
  Xã Vân Sơn
  Xã Vĩnh Khương
 HUYỆN LỤC NGẠN 
  Xã Cấm Sơn
  Xã Đèo Gia
  Xã Hộ Đáp
  Xã Kiên Lao
  Xã Kim Sơn
  Xã Phong Minh
  Xã Phong Vân
  Xã Phú Nhuận
  Xã Sa Lý
  Xã Sơn Hải
  Xã Tân Lập
  Xã Tân Sơn
 HUYỆN LỤC NAM 
  Xã Bình Sơn
  Xã Lục Sơn
  Xã Trường Giang
  Xã Trường Sơn
  Xã Vô Tranh
 HUYỆN YÊN THẾ 
  Xã Canh Nậu
  Xã Đồng Hưu
  Xã Đồng Tiến
  Xã Tiến Thắng
 HUYỆN HIỆP HÒA 
  Xã Đồng Tân
  Xã Hòa Sơn
  Xã Hoàng Thanh
  Xã Hoàng Vân
  Xã Hùng Sơn
  Xã Thái Sơn
  Xã Thanh Vân
  Xã Mai Đình
  Xã Hương Lâm
  Xã Hợp Thịnh
  Xã Quang Minh
  Xã Mai Trung
  Xã Xuân Cẩm
  Xã Đại Thành
13. TỈNH PHÚ THỌ72
 HUYỆN THANH SƠN 
  Xã Cự Đồng
  Xã Cự Thắng
  Xã Địch Quả
  Xã Hương Cần
  Xã Tân Lập
  Xã Tân Minh
  Xã Đông Cửu
  Xã Tất Thắng
  Xã Thắng Sơn
  Xã Thượng Cửu
  Xã Văn Miếu
  Xã Yên Lãng
  Xã Yên Lương
  Xã Yên Sơn
 HUYỆN TÂN SƠN 
  Xã Thu Ngạc
  Xã Đồng Sơn
  Xã Kiệt Sơn
  Xã Kim Thượng
  Xã Lai Đồng
  Xã Long Cốc
  Xã Tam Thanh
  Xã Tân Sơn
  Xã Thạch Kiệt
  Xã Thu Cúc
  Xã Vinh Tiền
  Xã Xuân Đài
  Xã Xuân Sơn
 HUYỆN YÊN LẬP 
  Xã Nga Hoàng
  Xã Ngọc Lập
  Xã Phúc Khánh
  Xã Thượng Long
  Xã Xuân Thủy
  Xã Đồng Lạc
  Xã Đồng Thịnh
  Xã Hưng Long
  Xã Lương Sơn
  Xã Minh Hòa
  Xã Mỹ Lung
  Xã Mỹ Lương
  Xã Ngọc Đồng
  Xã Trung Sơn
  Xã Xuân An
  Xã Xuân Viên
 HUYỆN CẨM KHÊ 
  Xã Cấp Dẫn
  Xã Chương Xá
  Xã Điêu Lương
  Xã Phú Khê
  Xã Phượng Vĩ
  Xã Sơn Nga
  Xã Sơn Tình
  Xã Tạ Xá
  Xã Tam Sơn
  Xã Tiên Lương
  Xã Tùng Khê
  Xã Văn Khúc
  Xã Xương Thịnh
  Xã Yên Dưỡng
  Xã Yên Tập
 HUYỆN THANH BA 
  Xã Đại An
  Xã Mạn Lạn
  Xã Năng Yên
  Xã Quảng Nạp
  Xã Thái Ninh
  Xã Yển Khê
  Xã Yên Nội
 HUYỆN ĐOAN HÙNG 
  Xã Bằng Doãn
  Xã Hùng Long
  Xã Hữu Đô
  Xã Minh Phú
  Xã Nghinh Xuyên
 HUYỆN HẠ HÒA 
  Xã Cáo Điền
  Xã Liên Phương
14. TỈNH ĐIỆN BIÊN98
 HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
  Xã Ẳng Cang
  Xã Ẳng Tở
  Xã Búng Lao
  Xã Mường Đăng
  Xã Mường Lạn
  Xã Nặm Lịch
  Xã Ngối Cáy
  Xã Xuân Lao
 HUYỆN TUẦN GIÁO 
  Xã Chiềng Đông
  Xã Mùn Chung
  Xã Mường Khong
  Xã Mường Mùn
  Xã Mường Thín
  Xã Nà Sáy
  Xã Nà Tòng
  Xã Phình Sáng
  Xã Pú Xi
  Xã Quài Cang
  Xã Quài Nưa
  Xã Quài Tở
  Xã Rạng Đông
  Xã Ta Ma
  Xã Tênh Phông
 HUYỆN TỦA CHÙA 
  Xã Huổi Só
  Xã Lao Xả Phình
  Xã Mường Báng
  Xã Mường Đun
  Xã Sín Chải
  Xã Sính Phình
  Xã Tả Phìn
  Xã Tả Sìn Thàng
  Xã Trung Thu
  Xã Tủa Thàng
  Xã Xá Nhè
 HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
  Xã Thanh Nưa
  Xã Hẹ Muông
  Xã Hua Thanh
  Xã Mường Lói
  Xã Mường Nhà
  Xã Mường Phăng
  Xã Mường Pồn
  Xã Nà Nhạn
  Xã Nà Tấu
  Xã Na Tông
  Xã Na Ư
  Xã Núa Ngam
  Xã Pá Khoang
  Xã Pa Thơm
  Xã Phu Luông
 HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 
  Xã Chiềng Sơ
  Xã Háng Lìa
  Xã Keo Lôm
  Xã Luân Giói
  Xã Mường Luân
  Xã Na Son
  Xã Nong U
  Xã Phì Nhừ
  Xã Phình Giàng
  Xã Pú Hồng
  Xã Pu Nhi
  Xã Tìa Dình
  Xã Xa Dung
 HUYỆN MƯỜNG CHÀ 
  Xã Hừa Ngài
  Xã Huổi Lèng
  Xã Huổi Mí
  Xã Ma Thì Hồ
  Xã Mường Mươn
  Xã Mường Tùng
  Xã Na Sang
  Xã Nậm Nèn
  Xã Pa Ham
  Xã Sa Lông
  Xã Sá Tổng
 HUYỆN MƯỜNG NHÉ 
  Xã Mường Nhé
  Xã Chung Chải
  Xã Huổi Lếch
  Xã Leng Su Sìn
  Xã Mường Toong
  Xã Nậm Kè
  Xã Nậm Vì
  Xã Pá Mỳ
  Xã Quảng Lâm
  Xã Sen Thượng
  Xã Sín Thầu
 HUYỆN NẬM PỒ 
  Xã Chà Nưa
  Xã Chà Tở
  Xã Nậm Khăn
  Xã Phìn Hồ
  Xã Si Pa Phìn
  Xã Nà Bủng
  Xã Na Cô Sa
  Xã Nà Hỳ
  Xã Nà Khoa
  Xã Nậm Chua
  Xã Nậm Nhừ
  Xã Nậm Tin
  Xã Pa Tần
  Xã Vàng Đán
15. TỈNH LAI CHÂU75
 HUYỆN MƯỜNG TÈ 
  Xã Bum Nưa
  Xã Bum Tở
  Xã Can Hồ
  Xã Ka Lăng
  Xã Mù Cả
  Xã Nậm Khao
  Xã Pa Ủ
  Xã Pa Vệ Sủ
  Xã Tá Bạ
  Xã Tà Tổng
  Xã Thu Lũm
  Xã Vàng San
 HUYỆN NẬM NHÙN 
  Xã Trung Chải
  Xã Pú Đao
  Xã Nậm Pì
  Xã Nậm Manh
  Xã Nậm Hàng
  Xã Nậm Chà
  Xã Nậm Ban
  Xã Mường Mô
  Xã Hua Bum
 HUYỆN SÌN HỒ 
  Xã Căn Co
  Xã Hồng Thu
  Xã Làng Mô
  Xã Lùng Thàng
  Xã Ma Quai
  Xã Nậm Cha
  Xã Nậm Cuổi
  Xã Nậm Hăn
  Xã Noong Hẻo
  Xã Pa Khóa
  Xã Pa Tần
  Xã Phăng Sô Lin
  Xã Phìn Hồ
  Xã Pu Sam Cáp
  Xã Tả Ngảo
  Xã Tả Phìn
  Xã Tủa Sín Chải
  Xã Xà Dề Phìn
 HUYỆN TÂN UYÊN 
  Xã Hố Mít
  Xã Mường Khoa
  Xã Nậm Cần
  Xã Nậm Sỏ
  Xã Tà Mít
 HUYỆN TAM ĐƯỜNG 
  Xã Bản Bo
  Xã Bản Giang
  Xã Bản Hon
  Xã Giang Ma
  Xã Hồ Thầu
  Xã Khun Há
  Xã Nà Tăm
  Xã Nùng Nàng
  Xã Sơn Bình
  Xã Sùng Phài
  Xã Tả Lèng
  Xã Thèn Sin
 HUYỆN PHONG THỔ 
  Xã Bản Lang
  Xã Dào San
  Xã Huổi Luông
  Xã Ma Ly Chải
  Xã Ma Ly Pho
  Xã Mồ Sì San
  Xã Mù Sang
  Xã Nậm Xe
  Xã Pa Vây Sử
  Xã Sì Lở Lầu
  Xã Sin Súi Hồ
  Xã Tung Qua Lìn
  Xã Vàng Ma Chải
 HUYỆN THAN UYÊN 
  Xã Khoen On
  Xã Mường Kim
  Xã Pha Mu
  Xã Ta Gia
  Xã Tà Hừa
  Xã Tà Mung
16. TỈNH SƠN LA102
 HUYỆN BẮC YÊN 
  Xã Chiềng Sại
  Xã Chim Vàn
  Xã Hang Chú
  Xã Háng Đồng
  Xã Hồng Ngài
  Xã Hua Nhàn
  Xã Làng Chếu
  Xã Mường Khoa
  Xã Pắc Ngà
  Xã Phiêng Ban
  Xã Phiêng Côn
  Xã Song Pe
  Xã Tạ Khoa
  Xã Tà Xùa
  Xã Xím Vàng
 HUYỆN QUỲNH NHAI 
  Xã Cà Nàng
  Xã Chiêng Khay
  Xã Nặm Ét
 HUYỆN SỐP CỘP 
  Xã Dồm Cang
  Xã Mường Lạn
  Xã Mường Lèo
  Xã Mường Và
  Xã Nậm Lạnh
  Xã Púng Bánh
  Xã Sam Kha
 HUYỆN PHÙ YÊN 
  Xã Mường Lang
  Xã Bắc Phong
  Xã Đá Đỏ
  Xã Kim Bon
  Xã Mường Bang
  Xã Mường Do
  Xã Mường Thái
  Xã Nam Phong
  Xã Sập Xa
  Xã Suối Bau
  Xã Suối Tọ
  Xã Tân Phong
 HUYỆN YÊN CHÂU 
  Xã Chiềng Tương
  Xã Chiềng Đông
  Xã Chiềng On
  Xã Lóng Phiêng
  Xã Mường Lựm
  Xã Phiêng Khoài
 HUYỆN THUẬN CHÂU 
  Xã Bản Lầm
  Xã Co Mạ
  Xã Co Tòng
  Xã Chiềng Bôm
  Xã Chiềng La
  Xã Chiềng Ngàm
  Xã É Tòng
  Xã Long Hẹ
  Xã Mường Bám
  Xã Mường É
  Xã Nậm Lầu
  Xã Pá Lông
  Xã Púng Tra
  Xã Phổng Lập
 HUYỆN SÔNG Mà
  Xã Chiềng Khương
  Xã Mường Hưng
  Xã Mường Lầm
  Xã Bó Sinh
  Xã Chiềng En
  Xã Chiềng Phung
  Xã Chiềng Sơ
  Xã Đứa Mòn
  Xã Huổi Một
  Xã Mường Cai
  Xã Mường Sai
  Xã Nà Nghịu
  Xã Nậm Mằn
  Xã Nậm Ty
  Xã Pú Bẩu
  Xã Yên Hưng
 HUYỆN MAI SƠN 
  Xã Chiềng Nơi
  Xã Nà Ớt
  Xã Phiêng Cằm
  Xã Phiêng Pằn
  Xã Tà Hộc
 HUYỆN MỘC CHÂU 
  Xã Chiềng Sơn
  Xã Tân Hợp
  Xã Chiềng Khừa
  Xã Lóng Sập
  Xã Quy Hướng
  Xã Tà Lại
 HUYỆN VÂN HỒ 
  Xã Chiềng Xuân
  Xã Chiềng Yên
  Xã Liên Hòa
  Xã Mường Men
  Xã Mường Tè
  Xã Quang Minh
  Xã Song Khủa
  Xã Suối Bàng
  Xã Tân Xuân
  Xã Tô Múa
 HUYỆN MƯỜNG LA 
  Xã Chiềng Ân
  Xã Chiềng Công
  Xã Chiềng Hoa
  Xã Chiềng Lao
  Xã Chiềng Muôn
  Xã Hua Trai
  Xã Nặm Giôn
  Xã Ngọc Chiến
17. TỈNH HÒA BÌNH92
 HUYỆN ĐÀ BẮC 
  Xã Đoàn Kết
  Xã Đồng Chum
  Xã Đồng Nghê
  Xã Đồng Ruộng
  Xã Giáp Đắt
  Xã Mường Chiềng
  Xã Mường Tuổng
  Xã Suối Nánh
  Xã Tân Minh
  Xã Tân Pheo
  Xã Tiền Phong
  Xã Trung Thành
  Xã Vầy Nưa
  Xã Yên Hòa
 HUYỆN MAI CHÂU 
  Xã Ba Khan
  Xã Cun Pheo
  Xã Hang Kia
  Xã Nà Mèo
  Xã Noong Luông
  Xã Pà Cò
  Xã Pù Bin
  Xã Phúc Sạn
  Xã Tân Dân
  Xã Tân Mai
 HUYỆN TÂN LẠC 
  Xã Bắc Sơn
  Xã Do Nhân
  Xã Gia Mô
  Xã Lỗ Sơn
  Xã Nam Sơn
  Xã Ngọc Mỹ
  Xã Ngòi Hoa
  Xã Ngổ Luông
  Xã Phú Cường
  Xã Phú Vinh
  Xã Trung Hòa
 HUYỆN LẠC SƠN 
  Xã Bình Hẻm
  Xã Chí Đạo
  Xã Chí Thiện
  Xã Định Cư
  Xã Miền Đồi
  Xã Mỹ Thành
  Xã Ngọc Lâu
  Xã Ngọc Sơn
  Xã Phú Lương
  Xã Phúc Tuy
  Xã Quý Hòa
  Xã Tuân Đạo
  Xã Tự Do
  Xã Văn Nghĩa
 HUYỆN KIM BÔI 
  Xã Kim Bôi
  Xã Hợp Kim
  Xã Kim Sơn
  Xã Lập Chiệng
  Xã Mỵ Hòa
  Xã Nam Thượng
  Xã Nật Sơn
  Xã Sào Báy
  Xã Sơn Thủy
  Xã Thượng Bì
  Xã Cuối Hạ
  Xã Đú Sáng
  Xã Hợp Đồng
  Xã Hùng Tiến
  Xã Nuông Dăm
  Xã Tú Sơn
  Xã Thượng Tiến
  Xã Vĩnh Tiến
 HUYỆN CAO PHONG 
  Xã Thung Nai
  Xã Xuân Phong
  Xã Yên Lập
  Xã Yên Thượng
 HUYỆN YÊN THỦY 
  Xã Hữu Lợi
  Xã Bảo Hiệu
  Xã Lạc Hưng
  Xã Lạc Lương
  Xã Đa Phúc
  Xã Lạc Sỹ
 HUYỆN LẠC THỦY 
  Xã Lạc Long
  Xã Liên Hoà
  Xã Phú Thành
  Xã Thanh Nông
  Xã Yên Bồng
  Xã An Bình
  Xã An Lạc
  Xã Đồng Môn
  Xã Hưng Thi
 HUYỆN LƯƠNG SƠN 
  Xã Cao Dương
  Xã Long Sơn
  Xã Hợp Thanh
  Xã Tân Thành
  Xã Hợp Châu
 HUYỆN KỲ SƠN 
  Xã Độc Lập
18. TỈNH THANH HÓA115
 HUYỆN MƯỜNG LÁT 
  Xã Mường Chanh
  Xã Mường Lý
  Xã Nhi Sơn
  Xã Pù Nhi
  Xã Quang Chiểu
  Xã Tam Chung
  Xã Tén Tằn
  Xã Trung Lý
 HUYỆN QUAN SƠN 
  Xã Trung Thượng
  Xã Mường Mìn
  Xã Na Mèo
  Xã Sơn Điện
  Xã Sơn Hà
  Xã Sơn Thủy
  Xã Tam Lư
  Xã Tam Thanh
  Xã Trung Hạ
  Xã Trung Tiến
  Xã Trung Xuân
 HUYỆN QUAN HÓA 
  Xã Hiền Chung
  Xã Hiền Kiệt
  Xã Nam Động
  Xã Nam Tiến
  Xã Nam Xuân
  Xã Phú Lệ
  Xã Phú Nghiêm
  Xã Phú Sơn
  Xã Phú Thanh
  Xã Phú Xuân
  Xã Thành Sơn
  Xã Thanh Xuân
  Xã Thiên Phủ
  Xã Trung Sơn
  Xã Trung Thành
  Xã Xuân Phú
 HUYỆN LANG CHÁNH 
  Xã Đồng Lương
  Xã Giao Thiện
  Xã Lâm Phú
  Xã Tam Văn
  Xã Tân Phúc
  Xã Trí Nang
  Xã Yên Khương
  Xã Yên Thắng
 HUYỆN BÁ THƯỚC 
  Xã Ban Công
  Xã Cổ Lũng
  Xã Điền Hạ
  Xã Điền Quang
  Xã Điền Thượng
  Xã Hạ Trung
  Xã Kỳ Tân
  Xã Lũng Cao
  Xã Lũng Niêm
  Xã Thành Lâm
  Xã Thành Sơn
  Xã Thiết Ống
  Xã Văn Nho
 HUYỆN CẨM THỦY 
  Xã Cẩm Châu
  Xã Cẩm Liên
  Xã Cẩm Phú
  Xã Cẩm Thành
 HUYỆN NGỌC LẶC 
  Xã Lộc Thịnh
  Xã Minh Tiến
  Xã Mỹ Tân
  Xã Ngọc Sơn
  Xã Phúc Thịnh
  Xã Phùng Giáo
  Xã Thạch Lập
  Xã Thúy Sơn
  Xã Vân Am
 HUYỆN THƯỜNG XUÂN 
  Xã Bát Mọt
  Xã Luận Khê
  Xã Tân Thành
  Xã Vạn Xuân
  Xã Xuân Chinh
  Xã Xuân Lẹ
  Xã Xuân Lộc
  Xã Xuân Thắng
  Xã Yên Nhân
 HUYỆN NHƯ XUÂN 
  Xã Bình Lương
  Xã Cát Tân
  Xã Cát Vân
  Xã Hóa Quỳ
  Xã Tân Bình
  Xã Thanh Hòa
  Xã Thanh Lâm
  Xã Thanh Phong
  Xã Thanh Quân
  Xã Thanh Sơn
  Xã Thanh Xuân
  Xã Xuân Bình
  Xã Xuân Hòa
  Xã Xuân Quỳ
  Xã Yên Lễ
 HUYỆN NHƯ THANH 
  Xã Cán Khê
  Xã Mậu Lâm
  Xã Phúc Đường
  Xã Phượng Nghi
  Xã Thanh Kỳ
  Xã Thanh Tân
  Xã Xuân Khang
  Xã Xuân Phúc
  Xã Xuân Thái
  Xã Xuân Thọ
  Xã Yên Lạc
 HUYỆN THẠCH THÀNH 
  Xã Thạch Lâm
  Xã Thạch Tượng
  Xã Thành Công
  Xã Thành Minh
  Xã Thành Mỹ
  Xã Thành Tân
  Xã Thành Yên
 HUYỆN TRIỆU SƠN 
  Xã Bình Sơn
  Xã Thọ Bình
 HUYỆN TĨNH GIA 
  Xã Phú Sơn
  Xã Tân Trường
19. TỈNH NGHỆ AN107
 HUYỆN KỲ SƠN 
  Xã Bảo Nam
  Xã Bảo Thắng
  Xã Bắc Lý
  Xã Chiêu Lưu
  Xã Đọoc Mạy
  Xã Huồi Tụ
  Xã Hữu Lập
  Xã Keng Đu
  Xã Mường Ải
  Xã Mường Lống
  Xã Mường Típ
  Xã Mỹ Lý
  Xã Na Loi
  Xã Na Ngoi
  Xã Nậm Càn
  Xã Nậm Cắn
  Xã Phà Đánh
  Xã Tà Cạ
  Xã Tây Sơn
 HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG 
  Xã Hữu Khuông
  Xã Lượng Minh
  Xã Lưu Kiền
  Xã Mai Sơn
  Xã Nga My
  Xã Nhôn Mai
  Xã Tam Đình
  Xã Tam Hợp
  Xã Tam Quang
  Xã Xiêng My
  Xã Yên Hòa
  Xã Yên Na
  Xã Yên Tĩnh
  Xã Yên Thắng
 HUYỆN CON CUÔNG 
  Xã Môn Sơn
  Xã Đôn Phục
  Xã Bình Chuẩn
  Xã Cam Lâm
  Xã Châu Khê
  Xã Lục Dạ
  Xã Mậu Đức
  Xã Thạch Ngàn
 HUYỆN QUẾ PHONG 
  Xã Cắm Muộn
  Xã Châu Thôn
  Xã Đồng Văn
  Xã Hạnh Dịch
  Xã Nậm Giải
  Xã Nậm Nhóong
  Xã Quang Phong
  Xã Quế Sơn
  Xã Tiền Phong
  Xã Thông Thụ
  Xã Tri Lễ
 HUYỆN QUỲ CHÂU 
  Xã Châu Bính
  Xã Châu Bình
  Xã Châu Hạnh
  Xã Châu Hoàn
  Xã Châu Hội
  Xã Châu Nga
  Xã Châu Phong
  Xã Châu Thắng
  Xã Châu Thuận
  Xã Diên Lãm
 HUYỆN QUỲ HỢP 
  Xã Bắc Sơn
  Xã Châu Cường
  Xã Châu Đình
  Xã Châu Hồng
  Xã Châu Lộc
  Xã Châu Lý
  Xã Châu Tiến
  Xã Châu Thái
  Xã Châu Thành
  Xã Hạ Sơn
  Xã Liên Hợp
  Xã Nam Sơn
  Xã Văn Lợi
  Xã Yên Hợp
 HUYỆN NGHĨA ĐÀN 
  Xã Nghĩa Đức
  Xã Nghĩa Lạc
  Xã Nghĩa Lợi
  Xã Nghĩa Mai
  Xã Nghĩa Thọ
 HUYỆN TÂN KỲ 
  Xã Đồng Văn
  Xã Giai Xuân
  Xã Hương Sơn
  Xã Nghĩa Phúc
  Xã Phú Sơn
  Xã Tân Hợp
  Xã Tân Hương
  Xã Tiên Kỳ
 HUYỆN ANH SƠN 
  Xã Phúc Sơn
  Xã Bình Sơn
  Xã Cao Sơn
  Xã Lạng Sơn
  Xã Tam Sơn
  Xã Thành Sơn
  Xã Thọ Sơn
 HUYỆN THANH CHƯƠNG 
  Xã Hạnh Lâm
  Xã Thanh Đức
  Xã Thanh Thủy
  Xã Ngọc Lâm
  Xã Thanh An
  Xã Thanh Mai
  Xã Thanh Mỹ
  Xã Thanh Sơn
  Xã Thanh Tùng
  Xã Thanh Xuân
 HUYỆN QUỲNH LƯU 
  Xã Tân Thắng
20. TỈNH HÀ TĨNH55
 HUYỆN VŨ QUANG 
  Xã Hương Quang
  Xã Ân Phú
  Xã Đức Bồng
  Xã Đức Giang
  Xã Đức Hương
  Xã Đức Liên
  Xã Đức Lĩnh
  Xã Hương Thọ
  Xã Sơn Thọ
 HUYỆN CẨM XUYÊN 
  Xã Cẩm Minh
  Xã Cẩm Sơn
  Xã Cẩm Thịnh
 HUYỆN HƯƠNG SƠN 
  Xã Sơn Hồng
  Xã Sơn Kim 2
  Xã Sơn An
  Xã Sơn Bình
  Xã Sơn Hàm
  Xã Sơn Hòa
  Xã Sơn Lâm
  Xã Sơn Lễ
  Xã Sơn Lĩnh
  Xã Sơn Long
  Xã Sơn Mai
  Xã Sơn Phúc
  Xã Sơn Tiến
  Xã Sơn Thịnh
  Xã Sơn Thủy
  Xã Sơn Trà
  Xã Sơn Trường
 HUYỆN LỘC HÀ 
  Xã Hồng Lộc
  Xã Tân Lộc
 HUYỆN THẠCH HÀ 
  Xã Nam Hương
 HUYỆN CAN LỘC 
  Xã Phú Lộc
 HUYỆN ĐỨC THỌ 
  Xã Đức Lập
  Xã Tân Hương
 HUYỆN KỲ ANH 
  Xã Kỳ Hợp
  Xã Kỳ Lạc
  Xã Kỳ Lâm
  Xã Kỳ Sơn
  Xã Kỳ Tây
  Xã Kỳ Thượng
 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
  Xã Hòa Hải
  Xã Hương Lâm
  Xã Hương Vĩnh
  Xã Phú Gia
  Xã Hà Linh
  Xã Hương Đô
  Xã Hương Giang
  Xã Hương Liên
  Xã Hương Trạch
  Xã Hương Xuân
  Xã Lộc Yên
  Xã Phúc Đồng
  Xã Phương Điền
  Xã Phương Mỹ
21. TỈNH QUẢNG BÌNH44
 HUYỆN MINH HÓA 
  Xã Dân Hóa
  Xã Hóa Hợp
  Xã Hóa Phúc
  Xã Hóa Sơn
  Xã Hóa Thanh
  Xã Hóa Tiến
  Xã Hồng Hóa
 .Xã Minh Hóa
  Xã Tân Hóa
  Xã Thượng Hóa
  Xã Trọng Hóa
  Xã Trung Hóa
  Xã Xuân Hóa
  Xã Yên Hóa
 HUYỆN TUYÊN HÓA 
  Xã Cao Quảng
  Xã Đồng Hóa
  Xã Kim Hóa
  Xã Lâm Hóa
  Xã Lê Hóa
  Xã Nam Hóa
  Xã Ngư Hóa
  Xã Sơn Hóa
  Xã Thạch Hóa
  Xã Thanh Hóa
  Xã Thanh Thạch
  Xã Thuận Hóa
 HUYỆN QUẢNG TRẠCH 
  Xã Cảnh Hóa
  Xã Quảng Châu
  Xã Quảng Hợp
  Xã Quảng Kim
  Xã Quảng Tiến
  Xã Quảng Thạch
 HUYỆN BỐ TRẠCH 
  Xã Lâm Trạch
  Xã Liên Trạch
  Xã Phúc Trạch
  Xã Tân Trạch
  Xã Thượng Trạch
  Xã Xuân Trạch
 HUYỆN QUẢNG NINH 
  Xã Trường Sơn
  Xã Trường Xuân
 HUYỆN LỆ THỦY 
  Xã Kim Thủy
  Xã Lâm Thủy
  Xã Ngân Thủy
  Xã Thái Thủy
22. TỈNH QUẢNG TRỊ28
 HUYỆN HƯỚNG HÓA 
  Xã Tân Long
  Xã Tân Thành
  Xã Thuận
  Xã Ba Tầng
  Xã Hướng Phùng
  Xã A Dơi
  Xã A Túc
  Xã Húc
  Xã Hướng Lập
  Xã Hướng Linh
  Xã Hướng Lộc
  Xã Hướng Sơn
  Xã Hướng Tân
  Xã Hướng Việt
  Xã Thanh
  Xã Xy
  Xã A Xing
 HUYỆN ĐAKRÔNG 
  Xã A Bung
  Xã A Ngo
  Xã A Vao
…. Xã Ba Nang
  Xã Đakrông
  Xã Húc Nghì
  Xã Tà Long
  Xã Tà Rụt
 HUYỆN GIO LINH 
  Xã Linh Thượng
  Xã Vĩnh Trường
 HUYỆN VĨNH LINH 
  Xã Vĩnh Ô
23. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ13
 HUYỆN A LƯỚI 
  Xã Hồng Thượng
  Xã Hồng Trung
  Xã Hồng Vân
  Xã A Đớt
  Xã A Roàng
  Xã Đông Sơn
  Xã Hồng Bắc
  Xã Hồng Hạ
  Xã Hồng Quảng
  Xã Hồng Thái
  Xã Hồng Thủy
  Xã Hương Nguyên
  Xã Nhâm
24. TỈNH QUẢNG NAM84
 HUYỆN BẮC TRÀ MY 
  Xã Trà Giang
  Xã Trà Sơn
  Xã Trà Bui
  Xã Trà Đốc
  Xã Trà Đông
  Xã Trà Giác
  Xã Trà Giáp
  Xã Trà Ka
  Xã Trà Kót
  Xã Trà Nú
  Xã Trà Tân
 HUYỆN HIỆP ĐỨC 
  Xã Bình Sơn
  Xã Phước Gia
  Xã Phước Trà
  Xã Quế Lưu
  Xã Sông Trà
  Xã Thăng Phước
 HUYỆN ĐÔNG GIANG 
  Xã Za Hung
  Xã ARooi
  Xã Ating
  Xã Jơ Ngây
  Xã Kà Dăng
  Xã Mà Cooih
  Xã Sông Kôn
  Xã Tà Lu
  Xã Tư
 HUYỆN TIÊN PHƯỚC 
  Xã Tiên Ngọc
  Xã Tiên An
  Xã Tiên Hà
  Xã Tiên Lãnh
  Xã Tiên Lập
 HUYỆN ĐẠI LỘC 
  Xã Đại Chánh
  Xã Đại Sơn
  Xã Đại Thạnh
 HUYỆN NAM GIANG 
  Xã La Dê
  Xã Tà Bhing
  Xã Cà Dy
  Xã Chà Vàl
  Xã Chơ Chun
  Xã Đắc Pre
  Xã Đắc Pring
  Xã Đắc Tôi
  Xã La ÊÊ
  Xã Tà Pơơ
  Xã Zuôih
 HUYỆN NÔNG SƠN 
  Xã Quế Lộc
  Xã Quế Trung
  Xã Sơn Viên
  Xã Phước Ninh
  Xã Quế Lâm
  Xã Quế Ninh
  Xã Quế Phước
 HUYỆN PHƯỚC SƠN 
  Xã Phước Hòa
  Xã Phước Chánh
  Xã Phước Công
  Xã Phước Đức
  Xã Phước Hiệp
  Xã Phước Kim
  Xã Phước Lộc
  Xã Phước Mỹ
  Xã Phước Năng
  Xã Phước Thành
  Xã Phước Xuân
 HUYỆN NAM TRÀ MY 
  Xã Trà Cang
  Xã Trà Don
  Xã Trà Dơn
  Xã Trà Leng
  Xã Trà Linh
  Xã Trà Mai
  Xã Trà Nam
  Xã Trà Tập
  Xã Trà Vân
  Xã Trà Vinh
 HUYỆN TÂY GIANG 
  Xã Atiêng
  Xã Avương
  Xã Axan
  Xã Bhalêê
  Xã Ch’ơm
  Xã Dang
  Xã Gari
  Xã Lăng
  Xã Tr’hy
 HUYỆN NÚI THÀNH 
  Xã Tam Trà
 HUYỆN THĂNG BÌNH 
  Xã Bình Lãnh
25. TỈNH QUẢNG NGÃI56
 HUYỆN BA TƠ 
  Xã Ba Chùa
  Xã Ba Động
  Xã Ba Bích
  Xã Ba Điền
  Xã Ba Giang
  Xã Ba Khâm
  Xã Ba Lế
  Xã Ba Nam
  Xã Ba Ngạc
  Xã Ba Tiêu
  Xã Ba Thành
  Xã Ba Trang
  Xã Ba Vinh
  Xã Ba Xa
 HUYỆN MINH LONG 
  Xã Long Mai
  Xã Long Môn
  Xã Long Sơn
  Xã Thanh An
 HUYỆN SƠN HÀ 
  Xã Sơn Ba
  Xã Sơn Bao
  Xã Sơn Cao
  Xã Sơn Giang
  Xã Sơn Hải
  Xã Sơn Kỳ
  Xã Sơn Linh
  Xã Sơn Nham
  Xã Sơn Thủy
  Xã Sơn Thượng
  Xã Sơn Trung
 HUYỆN SƠN TÂY 
  Xã Sơn Mùa
  Xã Sơn Bua
  Xã Sơn Dung
  Xã Sơn Lập
  Xã Sơn Liên
  Xã Sơn Long
  Xã Sơn Màu
  Xã Sơn Tân
  Xã Sơn Tinh
 HUYỆN TÂY TRÀ 
  Xã Trà Khê
  Xã Trà Lãnh
  Xã Trà Nham
  Xã Trà Phong
  Xã Trà Quân
  Xã Trà Thanh
  Xã Trà Thọ
  Xã Trà Trung
  Xã Trà Xinh
 HUYỆN TRÀ BỒNG 
  Xã Trà Bùi
  Xã Trà Giang
  Xã Trà Hiệp
  Xã Trà Lâm
  Xã Trà Phú
  Xã Trà Sơn
  Xã Trà Tân
  Xã Trà Thủy
 HUYỆN TƯ NGHĨA 
  Xã Nghĩa Thọ
26. TỈNH BÌNH ĐỊNH26
 HUYỆN AN LÃO 
  Xã An Dũng
  Xã An Hòa
  Xã An Hưng
  Xã An Nghĩa
  Xã An Quang
  Xã An Toàn
  Xã An Trung
  Xã An Vinh
 HUYỆN VĨNH THẠNH 
  Xã Vĩnh Sơn
  Xã Vĩnh Hảo
  Xã Vĩnh Hiệp
  Xã Vĩnh Hòa
  Xã Vĩnh Kim
  Xã Vĩnh Quang
  Xã Vĩnh Thịnh
  Xã Vĩnh Thuận
 HUYỆN VÂN CANH 
  Xã Canh Hiệp
  Xã Canh Hòa
  Xã Canh Liên
  Xã Canh Thuận
 HUYỆN HOÀI ÂN 
  Xã Ân Nghĩa
  Xã Ân Sơn
  Xã Bok Tới
  Xã Đắk Mang
 HUYỆN TÂY SƠN 
  Xã Vĩnh An
 HUYỆN PHÙ MỸ 
  Xã Mỹ Châu
27. TỈNH PHÚ YÊN18
 HUYỆN SƠN HÒA 
  Xã Cà Lúi
  Xã Ea Chà Rang
  Xã Krông Pa
  Xã Phước Tân
  Xã Sơn Hội
  Xã Sơn Phước
 HUYỆN SÔNG HINH 
  Xã Ea Bá
  Xã Ea Bar
  Xã Ea Bia
  Xã Ea Lâm
  Xã Ea Trol
  Xã Sông Hinh
 HUYỆN ĐỒNG XUÂN 
  Xã Đa Lộc
  Xã Phú Mỡ
  Xã Xuân Lãnh
  Xã Xuân Quang 1
  Xã Xuân Quang 2
 THỊ XÃ SÔNG CẦU 
  Xã Xuân Lâm
28. TỈNH KHÁNH HÒA5
 HUYỆN KHÁNH VĨNH 
  Xã Giang Ly
  Xã Sơn Thái
 HUYỆN KHÁNH SƠN 
  Xã Ba Cụm Nam
  Xã Thành Sơn
 HUYỆN CAM LÂM 
  Xã Sơn Tân
29. TỈNH NINH THUẬN15
 HUYỆN THUẬN BẮC 
  Xã Bắc Sơn
  Xã Phước Chiến
  Xã Phước Kháng
 HUYỆN BÁC ÁI 
  Xã Phước Bình
  Xã Phước Chính
  Xã Phước Đại
  Xã Phước Hòa
  Xã Phước Tân
  Xã Phước Thắng
  Xã Phước Thành
  Xã Phước Tiến
  Xã Phước Trung
 HUYỆN NINH SƠN 
  Xã Hòa Sơn
  Xã Ma Nới
 HUYỆN THUẬN NAM 
  Xã Phước Hà
30. TỈNH BÌNH THUẬN10
 HUYỆN TUY PHONG 
  Xã Phan Dũng
 HUYỆN BẮC BÌNH 
  Xã Phan Lâm
  Xã Phan Sơn
  Xã Phan Tiến
 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 
  Xã Đông Giang
  Xã Đông Tiến
  Xã La Dạ
 HUYỆN HÀM THUẬN NAM 
  Xã Hàm Cần
  Xã Mỹ Thạnh
 HUYỆN TÁNH LINH 
  Xã La Ngâu
31. TỈNH KON TUM61
 HUYỆN ĐĂK GLEI 
  Xã Đăk Blô
  Xã Đăk Choong
  Xã Đăk Kroong
  Xã Đăk Long
  Xã Đăk Man
  Xã Đăk Môn
  Xã Đăk Nhoong
  Xã Đăk Pét
  Xã Mường Hoong
  Xã Ngọc Linh
  Xã Xốp
 HUYỆN NGỌC HỒI 
  Xã Bờ Y
  Xã Đăk Nông
  Xã Đăk Xú
  Xã Đăk Ang
  Xã Đăk Dục
  Xã Sa Loong
 HUYỆN TU MƠ RÔNG 
  Xã Đăk Hà
  Xã Đăk Na
  Xã Đăk Rơ Ông
  Xã Đăk Sao
  Xã Đăk Tờ Kan
  Xã Măng Ri
  Xã Ngọk Lây
  Xã Ngọk Yêu
  Xã Tê Xăng
  Xã Tu Mơ Rông
  Xã Văn Xuôi
 HUYỆN ĐĂK TÔ 
  Xã Đăk Rơ Nga
  Xã Đăk Trăm
  Xã Ngọc Tụ
  Xã Pô Kô
  Xã Văn Lem
 HUYỆN KON RẪY 
  Xã Đăk Kôi
  Xã Đăk Pne
  Xã Đăk Ruồng
  Xã Đăk Tờ Re
 HUYỆN KON PLONG 
  Xã Đắk Long
  Xã Đắk Nên
  Xã Đắk Ring
  Xã Đắk Tăng
  Xã Hiếu
  Xã Măng Bút
  Xã Măng Cành
  Xã Ngọc Tem
  Xã Pờ Ê
 HUYỆN ĐĂK HÀ 
  Xã Đăk Long
  Xã Đăk Ui
  Xã Đăk Pxi
  Xã Ngọc Réo
 HUYỆN SA THẦY 
  Xã Hơ Moong
  Xã Mô Rai
  Xã Rờ Kơi
  Xã Sa Bình
  Xã Ya Ly
  Xã Ya Tăng
  Xã Ya Xiêr
 HUYỆN IA H’DRAI 
  Xã la Đal
  Xã la Tơi
  Xã la Dom
 THÀNH PHỐ KON TUM 
  Xã Đăk Rơ Wa
32. TỈNH GIA LAI74
 HUYỆN CHƯ PRÔNG 
  Xã la Ga
  Xã la Mơ
  Xã la O
  Xã la Puch
 HUYỆN CHƯ PĂH 
  Xã Chư Đang Ya
  Xã Đăk TơVer
  Xã Hà Tây
  Xã la Kreng
 HUYỆN CHƯ SÊ 
  Xã Ayun
  Xã HBông
  Xã Kông Htok
 HUYỆN CHƯ PƯH 
  Xã Chư Don
  Xã la Dreng
  Xã Ia Hla
  Xã la Rong
 HUYỆN ĐAK ĐOA 
  Xã Hà Đông
  Xã Hnol
  Xã la Pết
  Xã Kon Gang
  Xã Trang
 HUYỆN ĐỨC CƠ 
  Xã la Nan
  Xã la Dơk
  Xã Ia Pnôn
 HUYỆN ĐAK PƠ 
  Xã Ya Hội
  Xã Yang Bắc
 HUYỆN PHÚ THIỆN 
  Xã Chư A Thai
  Xã la Yeng
 HUYỆN IA PA 
  Xã Chư Răng
  Xã la Broăi
  Xã la Kdăm
  Xã la Trok
  Xã la Tul
  Xã Kim Tân
  Xã Pờ Tó
 HUYỆN KBANG 
  Xã Đăk Rong
  Xã Kon Pne
  Xã Kông Bờ La
  Xã Kông Lơng Khơng
  Xã Krong
  Xã Lơ Ku
  Xã Sơn Lang
  Xã Tơ Tung
 HUYỆN KÔNG CHRO 
  Xã Chư Long
  Xã Chư Krey
  Xã Đăk Kơ Ning
  Xã Đăk PLing
  Xã Đăk Pơ Pho
  Xã Đăk Sông
  Xã Đăk Tơ Pang
  Xã Kông Yang
  Xã Sơ Ró
  Xã Ya Ma
  Xã Yang Nam
  Xã Yang Trung
 HUYỆN KRÔNG PA 
  Xã Chư Đrăng
  Xã Chư Gu
  Xã Chư Rcăm
  Xã Đất Bằng
  Xã la Dreh
  Xã la Rmok
  Xã la Rsai
  Xã la Rsươm
  Xã Krông Năng
  Xã Uar
 HUYỆN IA GRAI 
  Xã la Chiă
  Xã la Grăng
  Xã la Khai
  Xã la Krăi
  Xã Ia O
 HUYỆN MANG YANG 
  Xã Đak Jơ Ta
  Xã Đăk Trôi
  Xã Đê Ar
  Xã Kon Chiêng
  Xã Lơ Pang
33. TỈNH ĐẮK LẮK45
 HUYỆN EA KAR 
  Xã Cư Bông
  Xã Cư Elang
  Xã Cư Prông
  Xã Cư Yang
  Xã Ea Sô
 HUYỆN EA H’LEO 
  Xã Ea Tir
 HUYỆN CƯ M’GAR 
  Xã Ea Mdroh
 HUYỆN BUÔN ĐÔN 
  Xã Cuôr Knia
  Xã Ea Huar
  Xã Ea Nuôl
  Xã Ea Wer
  Xã Krông Na
 HUYỆN CƯ KUIN 
  Xã Cư Êwi
 HUYỆN LẮK 
  Xã Bông Krang
  Xã Đăk Nuê
  Xã Đăk Phơi
  Xã Ea R’bin
  Xã Krông Nô
  Xã Nam Ka
  Xã Yang Tao
 HUYỆN KRÔNG BÚK 
  Xã Ea Sin
 HUYỆN KRÔNG BÔNG 
  Xã Cư Drăm
  Xã Cư Pui
  Xã Dang Kang
  Xã Ea Trul
  Xã Yang Mao
  Xã Yang Reh
 HUYỆN KRÔNG PẮC 
  Xã Ea Uy
  Xã Ea Yiêng
  Xã Vụ Bổn
 HUYỆN M’ĐRẮK 
  Xã Cư Prao
  Xã Cư Mta
  Xã Cư San
  Xã Ea Trang
  Xã Krông Á
  Xã Krông Jing
 HUYỆN EA SÚP 
  Xã Ea Bung
  Xã Cư Kbang
  Xã la Jlơi
  Xã la Lốp
  Xã la Rvê
  Xã Ya Tờ Mốt
 HUYỆN KRÔNG NĂNG 
  Xã Cư Klông
  Xã Ea Dăh
  Xã Ea Púk
34. TỈNH ĐẮK NÔNG32
 HUYỆN ĐẮK R’LẤP 
  Xã Đăk Ru
  Xã Hưng Bình
 HUYỆN KRÔNG NÔ 
  Xã Quảng Phú
  Xã Buôn Choăh
  Xã Đăk Nang
  Xã Nậm Nung
  Xã Nam Xuân
  Xã Tân Thành
 HUYỆN ĐẮK GLONG 
  Xã Đăk Ha
  Xã Đăk Plao
  Xã Đăk R’măng
  Xã Đăk Som
  Xã Quảng Hòa
  Xã Quảng Sơn
  Xã Quảng Khê
 HUYỆN TUY ĐỨC 
  Xã Đăk Buk So
  Xã Đăk Ngo
  Xã Đăk R’tih
  Xã Quảng Tâm
  Xã Quảng Trực
 HUYỆN CƯ JÚT 
  Xã Đắk Wil
  Xã EaPô
 HUYỆN ĐẮK MIL 
  Xã Đăk Lao
  Xã Thuận An
  Xã Đăk Gằn
  Xã Long Sơn
 HUYỆN ĐẮK SONG 
  Xã Thuận Hà
  Xã Thuận Hạnh
  Xã Đăk Hòa
  Xã Đăk Môl
  Xã Đăk N’Drung
  Xã Trường Xuân
35. TỈNH LÂM ĐỒNG32
 HUYỆN LẠC DƯƠNG 
  Xã Đạ Chais
  Xã Đưng K’Nớh
  Xã Lát
 HUYỆN ĐỨC TRỌNG 
  Xã Đa Quyn
  Xã N’Thol Hạ
  Xã Tà Hine
  Xã Tà Năng
 HUYỆN LÂM HÀ 
  Xã Đan Phượng
  Xã Tân Thanh
 HUYỆN ĐAM RÔNG 
  Xã Đạ Long
  Xã Đạ M’Rông
  Xã Đạ R’sal
  Xã Đạ Tông
  Xã Liêng S’rônh
  Xã Phi Liêng
  Xã Rô Men
 HUYỆN DI LINH 
  Xã Gia Bắc
  Xã Sơn Điền
 HUYỆN BẢO LÂM 
  Xã B’Lá
  Xã Lộc Bảo
  Xã Lộc Bắc
  Xã Lộc Lâm
  Xã Lộc Nam
  Xã Lộc Phú
 HUYỆN ĐẠ HUOAI 
  Xã Đạ P’loa
  Xã Đoàn Kết
  Xã Phước Lộc
 HUYỆN ĐẠ TẺH 
  Xã Đạ Pal
  Xã Hương Lâm
 HUYỆN CÁT TIÊN 
  Xã Đồng Nai Thượng
  Xã Mỹ Lâm
  Xã Nam Ninh
36. TỈNH BÌNH PHƯỚC9
 HUYỆN BÙ ĐỐP 
  Xã Phước Thiện
 HUYỆN ĐỒNG PHÚ 
  Xã Đồng Tâm
  Xã Tân Lợi
 HUYỆN LỘC NINH 
  Xã Lộc Quang
  Xã Lộc Thành
 HUYỆN BÙ ĐĂNG 
  Xã Đak Nhau
  Xã Đường 10
 HUYỆN HỚN QUẢN 
  Xã An Khương
 HUYỆN BÙ GIA MẬP 
  Xã Đăk Ơ
37. TỈNH TÂY NINH20
 HUYỆN TÂN CHÂU 
  Xã Tân Đông
  Xã Tân Hòa
  Xã Suối Ngô
  Xã Tân Hà
 HUYỆN TÂN BIÊN 
  Xã Tân Bình
  Xã Hòa Hiệp
  Xã Tân Lập
 HUYỆN CHÂU THÀNH 
  Xã Biên Giới
  Xã Hòa Hội
  Xã Hòa Thạnh
  Xã Ninh Điền
  Xã Thành Long
  Xã Phước Vinh
 HUYỆN BẾN CẦU 
  Xã Long Phước
  Xã Long Khánh
  Xã Tiên Thuận
  Xã Lợi Thuận
  Xã Long Thuận
 HUYỆN TRẢNG BÀNG 
  Xã Phước Chỉ
  Xã Bình Thạnh
38. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU3
 HUYỆN XUYÊN MỘC 
  Xã Hòa Hiệp
 HUYỆN CHÂU ĐỨC 
  Xã Đá Bạc
  Xã Suối Rao
39. TỈNH TRÀ VINH22
 HUYỆN CHÂU THÀNH 
  Xã Đa Lộc
  Xã Hòa Lợi
  Xã Lương Hòa
  Xã Mỹ Chánh
  Xã Song Lộc
 HUYỆN CÀNG LONG 
  Xã Huyền Hội
 HUYỆN TRÀ CÚ 
  Xã An Quảng Hữu
  Xã Hàm Giang
  Xã Long Hiệp
  Xã Phước Hưng
  Xã Tân Hiệp
  Xã Thanh Sơn
 HUYỆN TIỂU CẦN 
  Xã Ngãi Hùng
  Xã Tân Hòa
 HUYỆN CẦU NGANG 
  Xã Long Sơn
  Xã Nhị Trường
  Xã Thạnh Hòa Sơn
  Xã Thuận Hòa
  Xã Trường Thọ
 HUYỆN DUYÊN HẢI 
  Xã Đôn Châu
  Xã Đôn Xuân
  Xã Ngũ Lạc
40. TỈNH VĨNH LONG1
 HUYỆN TRÀ ÔN 
  Xã Tân Mỹ
41. TỈNH AN GIANG16
 HUYỆN TRI TÔN 
  Xã Núi Tô
  Xã Lạc Quới
  Xã Vĩnh Gia
 HUYỆN TỊNH BIÊN 
  Xã An Nông
  Xã An Phú
  Xã Nhơn Hưng
  Xã Văn Giáo
 HUYỆN AN PHÚ 
  Xã Khánh Bình
  Xã Nhơn Hội
  Xã Phú Hội
  Xã Quốc Thái
  Xã Khánh An
  Xã Vĩnh Hội Đông
  Xã Phú Hữu
 THỊ XàTÂN CHÂU 
  Xã Vĩnh Xương
  Xã Phú Lộc
42. TỈNH KIÊN GIANG8
 HUYỆN GIỒNG RIỀNG 
  Xã Vĩnh Phú
 HUYỆN GIANG THÀNH 
  Xã Tân Khánh Hòa
  Xã Vĩnh Điều
  Xã Vĩnh Phú
  Xã Phú Mỹ
  Xã Phú Lợi
 HUYỆN U MINH THƯỢNG 
  Xã Thạnh Yên A
 HUYỆN AN BIÊN 
  Xã Nam Thái
43. TỈNH HẬU GIANG4
 HUYỆN PHỤNG HIỆP 
  Xã Hòa An
  Xã Tân Bình
 HUYỆN LONG MỸ 
  Xã Lương Nghĩa
  Xã Xà Phiên
44. TỈNH SÓC TRĂNG36
 HUYỆN CHÂU THÀNH 
  Xã An Hiệp
  Xã An Ninh
  Xã Phú Tâm
  Xã Thiện Mỹ
  Xã Thuận Hòa
 HUYỆN LONG PHÚ 
  Xã Long Phú
  Xã Tân Hưng
 HUYỆN TRẦN ĐỀ 
  Xã Liêu Tú
  Xã Tài Văn
  Xã Thanh Thới An
  Xã Viên An
 THỊ XàVĨNH CHÂU 
  Xã Lạc Hòa
  Xã Vĩnh Hiệp
  Xã Vĩnh Tân
 HUYỆN MỸ TÚ 
  Xã Mỹ Phước
  Xã Mỹ Thuận
  Xã Mỹ Tú
  Xã Phú Mỹ
  Xã Thuận Hưng
 HUYỆN THẠNH TRỊ 
  Xã Châu Hưng
  Xã Lâm Kiết
  Xã Thạnh Tân
  Xã Tuân Tức
 THỊ XàNGàNĂM 
  Xã Long Bình
  Xã Mỹ Bình
  Xã Vĩnh Qưới
 HUYỆN MỸ XUYÊN 
  Xã Tham Đôn
  Xã Thạnh Phú
  Xã Thạnh Qưới
 HUYỆN CÙ LAO DUNG 
  Xã An Thạnh 3
  Xã An Thạnh Đông
  Xã An Thạnh Nam
 HUYỆN KẾ SÁCH 
  Xã An Mỹ
  Xã Kế Thành
  Xã Thới An Hội
  Xã Trinh Phú
45. TỈNH BẠC LIÊU8
 HUYỆN HỒNG DÂN 
  Xã Ninh Qưới
  Xã Ninh Thạnh Lợi
 HUYỆN HÒA BÌNH 
  Xã Minh Diệu
  Xã Vĩnh Thịnh
 THỊ XàGIÁ RAI 
  Xã Phong Thạnh Đông
 HUYỆN ĐÔNG HẢI 
  Xã An Trạch A
  Xã Long Điền
  Xã Long Điền Đông A
46. TỈNH CÀ MAU11
 HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 
  Xã Khánh Bình Tây Bắc
  Xã Khánh Hưng
 HUYỆN U MINH 
  Xã Khánh Hòa
  Xã Khánh Lâm
  Xã Khánh Thuận
  Xã Nguyễn Phích
 HUYỆN ĐẦM DƠI 
  Xã Ngọc Chánh
  Xã Quách Phẩm Bắc
  Xã Tân Duyệt
  Xã Thanh Tùng
  Xã Trần Phán
47. TỈNH ĐỒNG THÁP8
 HUYỆN TÂN HỒNG 
  Xã Tân Hộ Cơ
  Xã Thông Bình
  Xã Bình Phú
 HUYỆN HỒNG NGỰ 
  Xã Thường Phước 1
  Xã Thường Thới Hậu A
  Xã Thường Thới Hậu B
 THỊ XÃ HỒNG NGỰ 
  Tân Hội
  Bình Thạnh
48. TỈNH LONG AN18
 HUYỆN TÂN HƯNG 
  Xã Hưng Hà
  Xã Hưng Điền B
  Xã Hưng Điền
 HUYỆN VĨNH HƯNG 
  Xã Hưng Điền A
  Xã Thái Trị
  Xã Thái Bình Trung
  Xã Tuyên Bình
 HUYỆN MỘC HÓA 
  Xã Bình Hòa Tây
  Xã Bình Thạnh
 THỊ XÃ KIẾN THƯỜNG 
  Xã Thạnh Trị
  Xã Bình Tân
 HUYỆN THẠNH HÓA 
  Xã Tân Hiệp
  Xã Thuận Bình
 HUYỆN ĐỨC HUỆ 
  Xã Mỹ Quý Đông
  Xã Mỹ Quý Tây
  Xã Mỹ Thạnh Tây
  Xã Bình Hòa Hưng
  Xã Mỹ Bình

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Quyết định 204/qđ-ttg mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận