Review và báo giá phần mềm kế toán Vcs cập nhật 2021

Review và báo giá phần mềm kế toán Vcs
Review và báo giá phần mềm kế toán Vcs

Phần mềm kế toán Vcs là phần mềm kế toán khá phổ biến. Bài viết dưới đây review về phần mềm này.

1. Thông tin về phần mềm kế toán Vcs

Phần mềm kế toán Vcs được phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) – doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu giải pháp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin  vào quản lý kinh tế và quản lý các hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Trong lĩnh vực phần mềm kế toán, công ty hiện có những phần mềm sau:

 • Dành cho Hành chính sự nghiệp
 • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp VCS-ACS
 • Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã VCS-eBudget
 • Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp) VCS Invest A
 • Dành cho Doanh nghiệp
 • Phần mềm kế toán doanh nghiệp VCS-Enterprise
 • Phần mềm kế toán Hợp tác xã VCS-Paddy
 • Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư (áp dụng cho doanh nghiệp) VCS-Invest (E)

2. Tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Vcs

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp VCS-ACS

Phiên bản mới Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp (VCS – ACS 18.1) đã:

 • Đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;
 • Đáp ứng đầy đủ các chứng từ, mẫu biểu giao dịch với Kho bạc Nhà nước mới nhất theo Thông tư 77/2017/TT-BTC và Quyết định số 4377/2017/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước;
 • Cập nhật đầy đủ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC và hỗ trợ chuyển đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước từ Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung sang hệ thống mục lục ngân sách mới;
 • Hỗ trợ cập nhật, tạo lập số dư đầu năm 2018 của các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp theo chế độ kế toán mới;
 • Cập nhật nhiều tính năng, tiện ích mới hỗ trợ người sử dụng phiên bản này.

Phần mềm kế toán Ngân sách và tài chính xã VCS-eBudget

Phần mềm kế toán ngân sách xã VCS EBUDGET có các tính năng cơ bản sau:

 • Hỗ trợ thiết lập chứng từ kế toán, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ.
 • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của công tác theo dõi, phản ảnh các nghiệp vụ thu, chi ngân sách của ngân sách và hoạt động tài chính ở các xã, phường, thị trấn.
 • Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với đặc thù của công tác kế toán ở cấp xã.
 • Quản lý tài sản và hỗ trợ tính hao mòn tài sản cố định do xã quản lý theo quy định.
 • Cung cấp đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định và theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị.
 • Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán; kết chuyển số liệu kế toán;
 • Các tính năng, tiện ích khác:
 • Đáp ứng yêu cầu kế toán chủ của đầu tư trên cùng phần mềm;
 • Hỗ trợ phát hiện sai sót nghiệp vụ khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;
 • Hỗ trợ cơ chế an toàn dữ liệu;
 • Đáp ứng yêu cầu Quản lý người sử dụng và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu.

Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư (áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp) VCS Invest (A)

Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư VCS Invest (A) có những tính năng sau:

 • Quản lý người sử dụng chi tiết đến từng cá nhân và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu;
 • Hỗ trợ thiết lập in chứng từ kế toán, theo dõi thanh toán vốn đầu tư; tìm kiếm chứng từ nhanh chóng, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động đầu tư vào các tài khoản kế toán, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết; đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý nguồn vốn, chi phí đầu tư theo công trình, hạng mục công trình; chi phí đầu tư dở dang; chi phí đầu tư dự án hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán;
 • Đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm, chạy thử từ dự án đầu tư;
 • Quản lý tài sản, tính và phân bổ hao mòn tài sản cố định theo quy định;
 • Hỗ trợ lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định trong Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong khu vực hành chính sự nghiệp.
 • Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;
 • Hỗ trợ kết chuyển số dư các tài khoản khi có thông báo xét duyệt quyết toán vốn đầu tư của cơ quan cấp trên;
 • Các tính năng, tiện ích khác:
 • Đảm bảo thực hành chế độ kế toán chủ đầu tư trên hệ thống;
 • Chỉ dẫn, thông báo, nhắc nhở người sử dụng trách sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;
 • Đảm bảo an toàn dữ liệu bằng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu của phần mềm;
 • Các tính năng khác.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp VCS-Enterprise

 • Hỗ trợ công tác quản lý, thiết lập chứng từ kế toán, đáp ứng yêu cầu đặc thù của công tác theo dõi, phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản kế toán, đảm bảo tính thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết;                .
 • Quản lý tài sản và hỗ trợ tính khấu hao TSCĐ và phân bổ khấu hao tài sản cố định, tập hợp chí phí và tính giá thành;
 • Hỗ trợ tạo lập dữ liệu để thực hiện báo cáo kê khai thuế hàng tháng;
 • Cung cấp đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các yêu cầu theo dõi đặc thù của đơn vị.
 • Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;
 • Các tính năng, tiện ích khác:
 • Đảm bảo thực hiện công tác kế toán của đơn vị chủ đầu tư trên hệ thống;
 • Hỗ trợ phát hiện sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;
 • Hỗ trợ thực hiện cơ chế an toàn dữ liệu;
 • Quản lý người sử dụng và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu.

Phần mềm kế toán Hợp tác xã VCS-Paddy

Phiên bản mới Phần mềm Kế toán Hợp tác xã (VCS – PADDY 18.1) đã:

 • Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư (áp dụng cho doanh nghiệp) VCS- Đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư 24/2017/TT-BTC;
 • Hỗ trợ cập nhật, tạo lập số dư đầu năm 2018 của các Hợp tác xã theo chế độ kế toán mới;
 • Cập nhật nhiều tính năng, tiện ích mới hỗ trợ người sử dụng phiên bản này.

Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư (áp dụng cho doanh nghiệp) VCS-Invest (E)

 • Quản lý người sử dụng chi tiết đến từng cá nhân và thẩm quyền can thiệp vào dữ liệu;
 • Hỗ trợ thiết lập in chứng từ kế toán, theo dõi thanh toán vốn đầu tư; tìm kiếm chứng từ nhanh chóng, rất thuận tiện cho công tác nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động đầu tư vào các tài khoản kế toán, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết; đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý nguồn vốn, chi phí đầu tư theo công trình, hạng mục công trình; chi phí đầu tư dở dang; chi phí đầu tư dự án hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán;
 • Đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm, chạy thử từ dự án đầu tư;
 • Quản lý tài sản, tính và phân bổ khấu hao mòn tài sản cố định theo quy định;
 • Hỗ trợ lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định trong Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong khu vực doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khóa sổ kế toán cuối năm, mở sổ đầu năm khi kết thúc niên độ kế toán;
 • Hỗ trợ kết chuyển số dư các tài khoản kế toán khi có thông báo xét duyệt quyết toán đầu tư dự án;
 • Các tính năng, tiện ích khác:
 • Đảm bảo thực hành chế độ kế toán chủ đầu tư trên hệ thống;
 • Chỉ dẫn, thông báo, nhắc nhở người sử dụng trách sai sót khi thực hiện các thao tác trên phần mềm;
 • Đảm bảo an toàn dữ liệu bằng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu của phần mềm;
 • Các tính năng khác.

3. Ưu nhược điểm của phần mềm kế toán Vcs

Phần mềm kế toán Vcs có những ưu điểm sau:

 • Có những phần mềm riêng phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp hoặc doanh nghiệp thông thường)
 • Hỗ trợ đắc lực trong các nghiệp vụ kế toán
 • Cập nhật quy định của pháp luật hiện hành.

Phần mềm kế toán Vcs có những nhược điểm sau: Chưa có hướng dẫn sử dụng được công bố. Dù phát triển nhiều dòng sản phẩm tuy nhiên phần mềm kế toán cho doanh nghiệp chưa thật sự nổi bật.

4. Báo giá phần mềm kế toán Vcs

 • Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được báo giá phần mềm chính xác và nhanh chóng.
 • Lưu ý: Các thông tin về phần mềm do nhà cung cấp công bố.

Trên đây là một số thông tin review về phần mềm kế toán Vcs. Trước khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng cần tìm hiểu các thông tin có liên quan để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận