Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vsattp (Cập nhật 2021)

logo accACC
adminaccgroup

Theo quy định tại Thông tư 58/2014/TT-BCT về quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương thì trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu phải có mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vsattp.

Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất là văn bản cho thấy thực trạng cơ sở vật chất của cơ sở kinh doanh thực phẩm. Thông qua đó, cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để xác định cơ sở này có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không.

Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vsattp
mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vsattp

Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vsattp vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhận thức được tầm quan trọng của bản thuyết minh này, chúng tôi xin cung cấp hai loại mẫu bản thuyết minh cơ sở vật chất vệ sinh an toàn thực phẩm đến quý bạn đọc.

1.1. Mẫu bản thuyết minh cơ sở, vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất đối với cơ sở sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

  1. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở: ………………………………………………………………………………………

– Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………………………

– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………………..

– Địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ kho: …………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………………

– Giấy phép kinh doanh số: ………….. Ngày cấp ………………… Nơi cấp ………….

– Mặt hàng sản xuất: ………………………………………………………………………..

– Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………

– Tổng số công nhân viên: ………………………………………………………………….

– Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………………………………………….

– Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: …….

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………………

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2.

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: …………………………………………………………

– Kết cấu nhà xưởng: ………………………………………………………………………

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ……………………………………………..

– Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: …………………………………..

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ……………………………………………………………

– Hệ thống xử lý môi trường: ………………………………………………………………

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ………………………………………………………

  1. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
TT Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng Năm sản xuất Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ Ghi chú
Tốt Trung bình kém
I Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất            
2 Dụng cụ bao gói sản phẩm            
3 Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm            
4 Thiết bị bảo quản thực phẩm            
5 Thiết bị khử trùng, thanh trùng            
6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ            
7 Thiết bị giám sát            
8 Phương tiện rửa và khử trùng tay            
9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu            
10 Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại            
11 Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm            
12 Hệ thống cung cấp khí nén            
13 Hệ thống, cung cấp hơi nước            
14 Hệ thống thông gió            
II Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung
1              
2              
3              
4              
5              

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

  1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.
  2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

  …….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 

1.2. Mẫu bản thuyết minh cơ sở, vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất đối với cơ sở kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM

  1. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở: ………………………………………………………………………………………

– Đại diện cơ sở: …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………

– Địa chỉ cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………………

– Giấy phép kinh doanh số: ………….. Ngày cấp ………………… Nơi cấp …………..

– Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………………………………………………

– Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ………………………………………

– Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………………

– Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: …………………………………………

– Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: …………………………………………………………………………………………………

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………………

  1. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
  2. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2, trong đó diện tích kho hàng…………. m2.

– Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………………

– Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: ……………………………………………

– Nguồn điện cung cấp: ………………………………..……………………………………

– Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: ………………………………….………………..

– Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: ………………………………………..

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ……………………………………………………….

  1. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh
TT Tên trang, thiết bị Số lượng Năm sản xuất Thực trạng hoạt động của trang thiết bị Ghi chú
Tốt Trung bình kém
I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm            
2 Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm            
3 Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm            
4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay            
5 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ            
6 Trang bị bảo hộ            
7 Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại            
8 Dụng cụ, thiết bị giám sát            
II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung
1              
2              
3              
4              
5              

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

  1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.
  2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

  …….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận