Lịch nộp báo cáo thuế theo quý tháng chi tiết năm 2021

logo accACC
Danh Phạm

Mỗi một doanh nghiệp dù có phát sinh trong kỳ hay không phát sinh trong kỳ đều phải nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng cho cơ quan thuế. Vậy lịch nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng là vào thời gian nào? Các kế toán cần nắm rõ kỳ hạn nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng để tránh gặp phải trường hợp nộp chậm và bị nộp phạt.

Sau đây là quy về lịch nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng, thời hạn nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng, thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, hạn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân, …..

1. Lịch nộp báo cáo thuế theo quý chi tiết năm 2021

Một năm có 4 quý các doanh nghiệp cần nắm rõ lịch nộp báo cáo thuế theo quý để nộp tờ khai đúng thời gian quy định.

 1. Tờ khai quý 1/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế phát sinh là 30/4/2021, nhưng ngày 30/4/2021 và ngày 01/05/2021 là ngày lễ nên được dời lịch nộp báo cáo thuế theo quý chính thức là ngày 04/05/2021.
 • Tờ khai thuế GTGT quý 01/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý 01/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 01/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 01/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền quý 01/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT quý 01/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 30/09/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 01/2021 thì hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 31/07/2021.
 1. Tờ khai quý 02/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong kỳ là 31/07/2021, Vì ngày 31/07/2021 và ngày 01/08/2021 trùng vào ngày cuối tuần nên được dời lịch nộp báo cáo thuế theo quý chính thức được dời ngày 02/08/2021
 • Tờ khai thuế GTGT quý 02/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý 02/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 02/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 02/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền quý 02/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT quý 02/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 31/12/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 02/2021 thì hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 31/10/2021.
 1. Tờ khai quý 03/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong kỳ là 31/10/2021, Vì ngày 31/10/2021 trùng vào ngày cuối tuần nên dời lịch nộp báo cáo thuế theo quý chính thức được dời ngày 01/11/2021
 • Tờ khai thuế GTGT quý 03/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý 03/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 03/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 03/2021
 1. Tờ khai quý 04/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong kỳ là 31/01/2022
 • Tờ khai thuế GTGT quý 04/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý 04/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 04/2021
 • Tiền thuế TNDN tạm tính quý 04/2021

2. Lịch báo cáo thuế theo tháng chi tiết 2021

 1. Tờ khai thuế tháng 04/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/05/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 04/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 04/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền tháng 04/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT tháng 04/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 20/10/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 05/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/06/2021 vì 20/06/2021 là ngày cuối tuần nên lịch khai báo thuế chính thức là ngày 21/06/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 05/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 05/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền tháng 05/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT tháng 05/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 20/11/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 06/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/07/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 06/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 06/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền tháng 06/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT tháng 06/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 20/12/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 07/2021 thời hạn khai báo thuế và  nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/08/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 07/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 07/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền tháng 07/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT tháng 07/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 20/12/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 08/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/09/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 08/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 08/2021

Đối với những doanh nghiệp nằm trong diện được gia hạn thời gian nộp tiền thuế GTGT,TNCN, TNDN theo nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền tháng 08/2021 được quy định như sau:

 • Tiền thuế GTGT tháng 08/2021 hạn nộp tiền thuế chậm nhất là vào ngày 20/12/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 09/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/10/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 09/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 09/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 10/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/11/2021, vì ngày 20/11/2021 trùng với ngày cuối tuần nên lịch khai báo thuế chính thức là ngày 22/11/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 10/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 10/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 11/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/12/2021
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 11/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 11/2021
 1. Tờ khai thuế tháng 12/2021 thời hạn nộp tờ khai thuế và hạn nộp tiền thuế phát sinh trong tháng là vào ngày 20/01/2022
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tháng 12/2021
 • Các tờ khai khác theo quy định của tháng 12/2021

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng chi tiết năm 2021, các doanh nghiệp cần nắm rõ thời gian báo cáo thuế theo quý theo tháng, nếu doanh nghiệp không nắm rõ lịch nộp báo cáo thuế theo quý theo tháng chính xác sẽ dẫn tới việc nộp chậm và bị phạt. 

Để hiểu rõ hơn về các loại giấy tờ, hồ sơ và lịch khai báo thuế 2021 liên hệ ngay Công ty luật ACC  để được tư vấn và giải đáp thêm nhé.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận