Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại TP. HCM (2024)

Hiện nay, việc giết mổ gia súc, gia cầm ngày càng được pháp luật quy định với nhiều điều kiện chặt chẽ. Để thực hiện hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm đúng pháp luật, các cơ sở kinh doanh cần lưu ý về điều kiện, thủ mở cơ sở giết mổ cũng như các loại giấy phép cần thiết.
Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại TP. HCM
Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm Tại TP. HCM

          Theo Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ, trong đó bao gồm quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm, cụ thể quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm” thì điều kiện hoạt động kinh doanh của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nói chung và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau: Về địa điểm giết mổ:

 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;
 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

          Để hoạt động kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ cơ sở phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

          Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm) tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:

 Do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định dựa trên phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu;
  • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu.
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:
  • Thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong 07 (bảy) ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B);
  • Hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).
  • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Kết quả thực hiện:

 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.

          Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh nếu thực hiện giết mổ gia súc, gia cầm thuộc Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y thì cần phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở. Và phải có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

          Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (sau đây gọi là Giấy chứng nhận vệ sinh thú y)

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y:

 • Cục Thú y đối với cơ sở do Trung ương quản lý; các cơ sở phục vụ xuất, nhập khẩu và cơ sở hỗn hợp phục vụ xuất, nhập khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước;
 • Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh đối với cơ sở không thuộc thẩm quyền của Cục Thú Y và phục vụ tiêu dùng trong nước.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu;
 • Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y:

 • Chủ cơ sở nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
 • Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa;
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại đối với cơ sở.
 • Giấy chứng nhận vệ sinh thú y có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.

4. Các câu hỏi thường gặp.

Địa điểm giết mổ như thế nào?

 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;
 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Điều kiện cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ

 • Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
 •  Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật;
 •  Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật;
 •  Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 •  Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

Thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm như thế nào?

 • Để kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, quý khách hàng cần tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ tiến hành thủ tục bao gồm những gì?

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

✅ Kinh doanh: ⭕ Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1041 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo