Quy trình soạn thảo Hợp đồng mua bán bánh kẹo [Thủ tục 2024]

Hợp đồng mua bán bánh kẹo phát sinh nghĩa vụ khi hai bên xác nhận giao dịch theo thẩm quyền. Hợp đồng mua bán bánh kẹo về cơ bản được xây dựng và soạn thảo tương tự như các hợp đồng mua bán tài sản thông thường.

Khi mua bất kỳ một loại hàng hóa nào, đặc biệt với giá trị lớn, các bên nên soạn thảo một hợp đồng mua bán bằng văn bản để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

Đối với mặt hàng bánh kẹo cũng không phải ngoại lệ, dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo cơ bản nhất.

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bánh Kẹo
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bánh Kẹo

1. Mẫu Hợp đồng mua bán bánh kẹo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÁNH KẸO

Số: ………………….

 

Căn Cứ

-          Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, hiệu lực ngày 01/01/2017;

-          Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-          Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … tháng  …  năm …., tại …………………………….., chúng tôi gồm:

Bên Mua        : ……………………………………………

Địa chỉ             :

Điện thoại       :                                                Fax:

Mã số thuế      :

Số tài khoản    :

Mở tại             :

Đại diện          :

Chức vụ           :

(Sau đây gọi là bên A )

Bên Bán          : …………………………………………….

Địa chỉ             :

Điện thoại       :                                                Fax:

Mã số thuế      :

Số tài khoản    :

Mở tại             :

Đại diện          :

Chức vụ           :

(Sau đây gọi là bên B )

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán bánh kẹo với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1.                    ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên Bán đồng ý bán, Bên Mua đồng ý mua hàng hóa có chi tiết, quy cách, theo chủng loại, số lượng như sau:

STT TÊN HÀNG HÓA QUY CÁCH SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN GHI CHÚ

ĐIỀU 2.                    THANH TOÁN

2.1       Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo quy định sau:

Lần 1: ………………..

Lần 2: ………………..

2.2       Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác tùy theo thoả thuận của hai bên. Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ) theo hóa đơn tài chính.

ĐIỀU 3.                    GIAO NHẬN HÀNG HÓA

3.1       Địa điểm giao hàng do hai bên thoả thuận: …………….

Các chứng từ nộp kèm: …………………………………………

3.2               Thời hạn giao hàng: …………………………………….

ĐIỀU 4.                    TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN

4.1       Quyền và trách nhiệm của Bên Mua:

 1. Nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm, chủng loại và số lượng đã được quy định tại các điều khoản trong hợp đồng này.
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 nêu trên.
 3. Nếu Bên Mua đơn phương đình chỉ, chấm dứt Hợp Đồng này không có lý do chính đáng được Bên bán chấp thuận, Bên Mua sẽ bị phạt 08% (tám phần trăm) Giá Trị Hợp Đồng, đồng thời phải bồi thường cho Bên Bán toàn bộ thiệt hại mà Bên Bán phải gánh chịu do việc đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng của Bên Mua.
 4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

4.2       Quyền và trách nhiệm của Bên Bán:

 1. Giao hàng đúng hạn, đúng địa điểm, đúng chủng loại và số lượng cho Bên Mua.
 2. Nhận tiền thanh toán từ Bên Mua theo thời hạn được quy định tại Điều 2 nêu trên.
 3. Có quyền yêu cầu Bên Mua hỗ trợ, thực hiện đúng và đầy đủ theo thể lệ và thông báo do Bên Bán cung cấp khi có chương trình khuyến mại.
 4. Có quyền ngừng bán, ngừng giao hàng hoặc ngừng giao dịch khi Bên Mua chưa thanh toán bất kỳ hóa đơn nào đã đến hạn thanh toán. Trong trường hợp này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán theo thông báo của Bên Bán. Chỉ khi nào Bên Bán xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của Bên Mua thì hợp đồng này mới được tiếp tục thực hiện. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên Mua theo Hợp đồng này, Bên Bán đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại.
 5. Bên Bán sẽ không chịu bất cứ phạt vi phạm hợp đồng nào nếu các vi phạm có nguyên nhân từ việc chậm thanh toán của Bên Mua.

 

ĐIỀU 5.                    LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.1       Hợp đồng này, quyền và nghĩa vụ của Các Bên được điều chỉnh, giải thích và thi hành theo pháp luật Việt Nam.

5.2       Các Bên sẽ giải quyết một cách thiện chí thông qua thương lượng hòa giải tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết theo cách này, tranh chấp sẽ được một trong Các Bên đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

ĐIỀU 6.                    CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

6.1      Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

6.2      Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

6.3      Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

6.4      Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7.                    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được quy định trong hợp đồng này.

7.2       Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản để thực hiện.

BÊN MUA                                                                 BÊN BÁN

 

 

2. Lưu ý đối với hoạt động mua bán bánh kẹo là hàng hóa quốc tế

 • Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
 • Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 • Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 • Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.
 • Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam.
 • Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Câu hỏi thường gặp

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Công ty Luật ACC có hướng dẫn viết mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo cho khách hàng sử dụng dịch vụ không?

Là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Công ty Luật ACC với kinh nghiệm gặp gỡ, làm việc với cá nhân, doanh nghiệp luôn là sự lựa chọn chính xác cho những khách hàng cần tư vấn pháp lý. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công việc khách hàng yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả, chi phí phải chăng, đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của khách hàng.

Hợp đồng mua bán bánh kẹo là gì?

Hợp đồng mua bán bánh kẹo như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là bánh kẹo. Theo đó, bên bán thực hiện việc giao bánh kẹo cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (506 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo