Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế (Thủ tục 2021)

logo accACC
ACC Group
Xin Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thuộc Bộ Y Tế
                     Xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế

Bộ Y tế là một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy an toàn thực phẩm bộ y tế được quy định như thế nào? Ai phải xin giấy phép? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế? Cùng công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Cơ sở phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bộ y tế

Ai phải xin giấy phép an toàn thực phẩm bộ y tế?

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định thì các cơ sở kinh doanh phải xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế trừ các trường hợp sau:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
 • Như vậy, nếu như cơ sở kinh doanh của bạn không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn sẽ phải thực hiện thủ tục xin giấy phép an toàn thực phẩm bộ y tế.

2. Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Theo quy định về an toàn thực phẩm bộ y tế thì các nhóm thực phẩm, hàng hóa dưới đây thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế:

TT Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm Ghi chú
1 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Thực phẩm chức năng
3 Các vi chất bổ sung vào thực phẩm
4 Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
5 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó
6 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ theo quy định về an toàn thực phẩm bộ y tế tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định 15/018/NĐ-CP xác định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế gồm các giấy tờ dưới đây:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu an toàn thực phẩm bộ y tế;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp.
 • Danh sách người sản xuất thực phẩm đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

4. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bộ y tế

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinhan toàn thực phẩm bộ y tế có dạng như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………………………………..

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận:..……………………..….………………

..…………………………………………………………….……………..……………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất:……………………………………………….…..…..……………..

..……………………………………………..………………………………………………

..…………………………………………………………………………..…………………

Điện thoại:……………………………………Fax:…………………………………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):……………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………………………………………..

  CHỦ CƠ SỞ
(Ký & ghi rõ họ tên)

5. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trình tự xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế được thực hiện như sau:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục an toàn thực phẩm.

Bước 2:

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ an toàn thực phẩm bộ y tế.

Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

Trường hợp hồ sơ  đạt yêu cầu an toàn thực phẩm bộ y tế, Cục an toàn thực phẩm có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo mẫu kèm theo Nghị định này trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp uỷ quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền;

Đoàn thẩm định do cơ quan an toàn thực phẩm bộ y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập có từ 3 đến 5 người. Trong đó có ít nhất 02 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm định cơ sở).

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo mẫu.

Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương;

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

6. Phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bộ y tế

Phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bộ y tế được xác định:

Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000 đồng /lần/cơ sở

Đối với cơ sở sản xuất khác được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở

Lệ phí: không có

Trên đây là nội dung bài viết về các cơ sở phải xin giấy phép an toàn thực phẩm bộ y tế, danh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ; hồ sơ, trình tự thực hiện và hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp phép. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm Bộ Y tế nói chung và các loại giấy phép an toàn thực phẩm nói riêng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp giấy phép một cách nhanh chóng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: info@accgroup.vn để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận