Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng (Cập nhật 2023)

Thủ tục xin gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng

 

Mỗi công trình xây dựng khi được cấp giấy phép đều có quy định cụ thể về thời hạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc thực hiện cũng được triển khai theo đúng tiến độ, bởi vậy, chủ đầu tư có thể xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định. Cùng công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết các quy định gia hạn giấy phép xây dựng qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Gia hạn giấy phép xây dựng là gì?

Gia  hạn giấy phép xây dựng được hiểu như thế nào? Trước khi tìm hiểu khái niệm của gia hạn giấy phép xây dựng chúng ta cần làm rõ các thuật ngữ có liên quan bao gồm: giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn.

Căn cứ theo khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định như sau: “Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình”.

Khi nói đến gia hạn giấy phép xây dựng chúng ta hiểu rằng chỉ gia hạn đối với giấy phép có thời hạn. Theo khoản 18 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn như sau: “Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.”.

Xin giấy phép xây dựng ở đâu? Cần chuẩn bị giấy tờ gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục xin giấy phép xây dựng

2. Gia hạn giấy phép xây dựng khi nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 về gia hạn giấy phép xây dựng thì: Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

Như vậy, việc gia hạn giấy phép xây dựng phải được tiến hành trước khi giấy phép đó hết hiệu lực cho việc xây dựng công trình nhà cửa và công trình chưa dược khởi công.

Điều kiện, thủ tục và lệ phí cấp phép chững chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

3. Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?

Gia hạn giấy phép xây dựng được gia hạn theo số lần quy định của pháp luật.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định như sau: Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. 

Trong trường hợp đã gia hạn giấy phép xây dựng 02 lần mà vẫn chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

4. Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020; khoản 3 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và khoản 2 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD thì hồ sơ để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Trong đó, mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng có dạng như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ……………………

 1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………………

- Người đại diện: ………………………………..Chức vụ: …………………………………..

- Địa chỉ liên hệ:

Số nhà: ………………….đường (phố)……………….. phường (xã) ………………….

quận (huyện) … ………………… tỉnh, thành phố: .............................................

- Số điện thoại: …………………………………..…………………………………..……………

 1. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: …………………………………..Diện tích………………………………….. m2.

Tại: ………………………………….. đường: …………………………………..

phường (xã) ………………………………….. quận (huyện) …………………………………..

tỉnh, thành phố: …………………………………..…………………………………..

 1. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

- …………………………………..…………………………………..…………………………….

 1. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

…………………………………..…………………………………..………………………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ………..tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

…………, ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

 

5. Thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng là người thực hiện xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. (Tùy thuộc vào loại giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó)

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan có thẩm quyền theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

6. Cách thức thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng

Nộp trực tiếp tại Cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng: 02 bộ hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng

Thời gian giải quyết gia hạn giấy phép xây dựng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: Chủ đầu tư nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo quy định khi có yêu cầu gia hạn giấy phép xây dựng.

Kết quả gia hạn giấy phép xây dựng:

Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng.

7. Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng do mình cấp:

 • Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng nêu trên
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng.

8. Một số điểm cần lưu ý khi xin gia hạn giấy phép xây dựng

Thứ nhất, gia hạn giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 (hai) lần, mỗi lần không quá 12 (mười hai) tháng. Do đó, cần lưu ý về hồ sơ cũng như tiến độ thực hiện để đảm bảo thời gian xây dựng và hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng cho phù hợp với quy định cấp phép.

Thứ hai, thực hiện xin gia hạn giấy phép xây dựng trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực, trường hợp không tuân thủ điều kiện này thì chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép xây dựng

Thứ ba, về cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng: cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng do mình đã cấp.

9. Dịch vụ gia hạn giấy phép xây dựng của ACC Group 

Công ty Luật ACC là đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến gia hạn giấy phép xây dựng trên toàn quốc. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, vững chắc về kiến thức chuyên môn cùng sự tận tâm, nhiệt thành cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ pháp lý tốt nhất.

ACC cam kết:

- Thời gian tư vấn: ACC luôn sẵn sàng và tư vấn 24/24 cho khách hàng nhằm giải đáp nhanh chóng mọi vướng mắc của khách hàng.

- Tiết kiệm thời gian: ACC quan niệm không câu kéo thời gian của khách hàng mà tôn chỉ của chúng tôi là lắng nghe và giải quyết nhanh gọn, chính xác vấn đề khách hàng đang gặp phải.

- Bảo mật thông tin tuyệt đối: Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân khách hàng nên ACC luôn bảo mật dữ liệu khách hàng tốt nhất và không để rò rỉ ra bên ngoài.

- Chất lượng dịch vụ uy tín - chuyên nghiệp - hiệu quả: Với hệ thống đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên sâu, thái độ tận tâm, nhiệt tình chúng tôi mong muốn khách hàng được sử dụng gói dịch vụ tốt nhất.

- Chi phí dịch vụ phù hợp: Với mong muốn hỗ trợ pháp lý cho người dân ACC đặt ra nhiều gói dịch vụ khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn theo khả năng tài chính của mình.

Trình tự ACC thực hiện như sau:

- Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

- ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

- Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;

- Bàn giao kết quả.

10. Những câu hỏi thường gặp

Xử lý, xem xét hồ sơ trong bao lâu?

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Khi nào phải gia hạn giấy phép xây dựng?

- Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

- Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần.

Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng?

Theo khoản 4 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng do mình cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng?

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 như sau:

- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn gia hạn giấy phép xây dựng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

 

68

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo