Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Cập nhật 2021

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một trong những giấy phép quan trọng, đặc thù trong kinh doanh ăn uống. Nội dung của giấy bao gồm các tiêu chí dưới đây!

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giành cho ai?

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ bắt buộc được nhắc đến trong hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo đó, đơn đề nghị này được giành cho:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp ngoại lệ sau nhưng vẫn phải tuân theo các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

  •       Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
  •   Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
  •       Sơ chế nhỏ lẻ
  •       Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
  •       Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
  •   Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
  •       Nhà hàng trong khách sạn
  •       Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
  •       Kinh doanh thức ăn đường phố
  •       Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

2. Các nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hiện nay, đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bao gồm:

– Kính gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

– Thông tin của bên kinh doanh, sản xuất thực phẩm ăn uống

– Thông tin của chủ cơ sở kinh doanh

– Chữ ký của chủ cơ sở

3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hiện hành

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

…………….., ngày…….. tháng…….. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….

Họ và tên chủ cơ sở: …………………………………………………………………………….

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): ……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………….Fax:……………………………………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) ………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………….Fax:……………………………………………………….

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

..……………………………………………………………………………….

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/lần phục vụ):…… ………………….

..……………………………………………………………………………….

Số lượng người lao động:………………….(trực tiếp:………..; gián tiếp:……………)

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

………..……………………………………………………………………………….

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)

Như vậy, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những loại giấy phép con quan trọng và bắt buộc đối với hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong cuộc sống hiện nay. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và là căn cứ để chủ cơ sở thực hiện nghĩa vụ của mình, ACC chúng tôi có cung cấp dịch vụ làm giấy phép về an toàn thực phẩm trên thực tế, với chi phi thuận lợi, nhanh chóng nhất!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận