Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

logo accACC
Nguyen Vi

Khoáng sản là một trong những nguyên liệu sử dụng mang lại hiệu quả lớn và lợi ích tuyệt vời trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân. Để hạn chế việc khai thác quá mức đối với khoáng sản, Luật khoáng sản ra đời làm căn cứ pháp lý về quản lý hoạt động khoáng sản, trong đó có các vấn đề liên quan đến điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Cụ thể ở những nội dung sau:

1. Cá nhân, tổ chức nào được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và chỉ những cá nhân, tổ chức đã đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản là mã: 0810, 0891, 0899 của Quyết định 27/2018/QĐ-TTg mới được phép xin giấy phép này, cụ thể là bao gồm:

– Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp với những loại hình công ty được quy định

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã hiện hành

– Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản chỉ được phép khai thác khoáng sản nhằm mục đích làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP

2. Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản được tiến hành khi nào?

Cá nhân, tổ chức được quy định tại Mục 01 được phép điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản nếu rơi vào một trong 04 trường hợp sau đây:

– Trữ lượng khoáng sản sau khi thăm dò nâng cấp trong khu vực khai thác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vượt quá mức độ tin cậy của các khối trữ lượng tương ứng đã được phê duyệt trước đó

– Khi tổ chức, cá nhân muốn nâng công suất khai thác quá 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản

– Khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

– Khi muốn thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác, trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác đã xác định trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ

Như vậy, các trường hợp được điều chỉnh thông thường sẽ là những trường hợp ảnh hưởng đến thông tin ghi trên Giấy phép khai thác khoáng sản. Do đó, họ phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh khai thác khoáng sản với các bước, trình tự thủ tục như dưới đây:

3. Thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, gồm các giấy tờ sau:

Bản chính đối với:

– Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản

– Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt

– Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Báo cáo ĐTM, báo cáo KBM)

– Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với:

– Bản thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức trong trường hợp khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong giấy phép khai thác khoáng sản

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đó:

– Cơ quan có thẩm quyền là Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan ra quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện

Lưu ý:

– Tổ chức, cá nhân khai thác loại khoáng sản nào thì nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác loại khoáng sản đó cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ

– Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu

– Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính

– Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Nhận giấy ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

– Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.

– Nếu như trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

– Nếu như trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Lưu ý: Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

– Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra, rà soát văn bản có trong hồ sơ, kể cả kiểm tra tại thực địa

– Trường hợp việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản do có thay đổi về trữ lượng khoáng sản được phép khai thác mà phải xác định và điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thời gian hoàn thành công việc này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Bước 5: Trình hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan được cấp phép, ra quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, cụ thể:

– Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép

– Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả là Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

– Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.

Lưu ý:

– Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Một số câu hỏi liên quan về vấn đề điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

4.1 Quy định về vấn đề điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản ở đâu?

Vấn đề về thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng được quy định tại:

– Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11;

– Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

– Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

4.2 Mã ngành khai thác khoáng sản gồm những mã ngành  nào?

– Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

– Mã ngành 0891: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

– Mã ngành 0899: Khai khoáng khác. Chi tiết:

+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự nhiên

+ Đá quý, bột thạch anh, mica

4.3 Khi xin giấy phép khai thác khoáng sản, cần phải lưu ý đến những loại giấy phép nào?

Bởi vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ảnh hưởng đến nhiều tài nguyên khác, do vậy, các loại giấy phép cần lưu ý khi xin giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

– Các giấy phép về đầu tư như” Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài)

4.4 Hộ kinh doanh muốn xin giấy phép khai thác khoáng sản phải đáp ứng các điều kiện nào?

Đối với hộ kinh doanh, chỉ được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và các điều kiện cần đáp ứng gồm:

– Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp

– Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

– Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận