Dịch vụ soản thảo hợp đồng cầm cố nhà ở 2024

Cầm cố là một biện pháp bảo đảm thường gặp trong các hợp đồng dân sự. Một trong số các tài sản là đối tượng của hợp đồng cầm cố tài sản là nhà ở. Bải viết dưới đây cung cấp thông tin về dịch vụ soạn thảo hợp đồng cầm cố nhà ở.
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Cầm Cố Nhà Ở
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Cầm Cố Nhà Ở

1. Hợp đồng cầm cố nhà ở là gì?

Để quyền dân sự của người có quyền được chắc chắn được thỏa mãn, các bên có thể thỏa thuận bên có nghĩa vụ giao cho bên có quyền một tài sản nhất định, khi đó, hợp đồng cầm cố tài sản được hình thành. Dựa trên khái niệm về hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng cầm cố nhà ở là hợp đồng mà theo đó bên cầm cố giao nhà ở là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

2. Điều kiện đối với nhà ở là đối tượng của hợp đồng cầm cố tài sản

Nhà ở phải có các đặc điểm sau:

 • Nhà ở phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố

Kể từ khi hợp đồng cầm cố nhà ở có hiệu lực, bên cầm cố bị hạn chế một số quyền năng đối với nhà ở là đối tượng của hợp đồng này. Và khi bên cầm cố không thực hiện hoặc thực hiện không đủ nghĩa vụ của mình, bên nhận cầm cố có quyền xử lý tài sản cầm cố theo thỏa thuận.

 • Nhà ở có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Đối với tài sản hình thành trong tương lai, bên cầm cố cần có các giấy tờ, tài liệu chứng minh tài sản chắc chắn sẽ hình thành trong tương lai.

 • Giá trị của nhà ở thường lớn hơn hoặc bằng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bên nhận cầm cố thường chỉ chấp nhận nhà ở trong trường hợp giá trị của tài sản lớn hơn hoặc bằng giá trị nghĩa vụ bảo đảm.

3. Hiệu lực của hợp đồng cầm cố nhà ở

Hợp đồng cầm cố nhà ở có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Cầm cố nhà ở có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ nhà ở.

4. Mẫu hợp đồng cầm cố nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ NHÀ Ở

Tại ……………………chúng tôi gồm có

Bên cầm cố (sau đây gọi là bên A):

Ông(Bà):.....................................................................………………………….…......……

Sinh ngày……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:...cấp ngày ....... tháng ....... năm ... tại ...

Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú): ................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại : ………………………………………………………………...……………

Bên nhận cầm cố (sau đây gọi là bên B):

Ông(Bà):.....................................................................…………………………….......……

Sinh ngày……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ... cấp ngày.......tháng ... năm ... tại ...

Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú): ...

Chỗ ở hiện tại : ………………………………………………………………………...……

Hai bên đồng ý thực hiện việc cầm cố tài sản với những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

 1. Bên A đồng ý cầm cố nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên B (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí).
 2. Số tiền mà bên B cho bên A vay là: ... VND (Bằng chữ: ... đồng).

Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.

ĐIỀU 2

TÀI SẢN CẦM CỐ

 1. Tài sản cầm cố là nhà ở...........................................,có đặc điểm như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn liền trên đất số……..

- Diện tích sử dụng………………………………………………………………………….

- Giáp:……………………………………………………………………………………….

 1. Theo ........................................………………..……………………………………….....

thì bên A là chủ sở hữu của nhà ở nêu trên.

 1. Hai bên thỏa thuận tài sản cầm cố sẽ do Bên …… giữ.

(Nếu hai bên thỏa thuận giao tài sản cầm cố cho người thứ ba giữ thì ghi rõ chi tiết về bên giữ tài sản)

…………………………………………………………………

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ

 1. Giá trị của nhà ở cầm cố nêu trên là: ... đ (bằng chữ:... đồng)
 2. Việc xác định giá trị của tài sản cầm cố nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Nghĩa vụ của bên A:

- Giao tài sản cầm cố nêu trên cho bên B theo đúng thoả thuận; nếu có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì phải giao cho bên B bản gốc giấy tờ đó, trõ trường hợp có thoả thuận khác;

- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có;

- Đăng ký việc cầm cố nều tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gỡn tài sản cầm cố, trõ trường hợp có thoả thuận khác;

- Trong trường hợp vẫn giữ tài sản cầm cố, thì phải bảo quản, khụng được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn và chỉ được sử dụng tài sản cầm cố, nếu được sự đồng ý của bên B; nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị, thì bên A khụng được tíêp tục sử dụng theo yêu cầu của bên B;

 1. Quyền của bên A

- Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm giá trị;

- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố hoàn trả tài sản cầm cố sau khi nghĩa vụ đó được thực hiện; nếu bên B chỉ nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì yờu cầu hoàn trả giấy tờ đó;

- Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố hoặc các giấy tờ về tài sản cầm cố.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Nghĩa vụ của bên B :

- Giữ gỡn, bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;

- Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

- Khụng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên A đồng ý;

- Trả lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên cho bên A khi nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

 1. Quyền của bên B

- Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố hoàn trả tài sản đó;

- Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc cầm cố, nếu tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đó thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ, nếu bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

- Được khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thoả thuận;

- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên A.

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Bên .................... chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng này.

ĐIỀU 7

XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

 1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với phương thức:

- Bán đấu giá tài sản cầm cố ( hoặc: Bên B nhận chính tài sản cầm cố để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, hoặc: Bên B được nhận trực tiếp các khoản tiền hoặc tài sản từ bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản cho bên A)

 1. Việc xử lý tài sản cầm cố nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã trõ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân và về tài sản cầm cốđã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. Tài sản cầm cố nêu trên không có tranh chấp;
 4. Tài sản cầm cố không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 5. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 7. Các cam đoan khác…
 8. Bên B cam đoan:
 9. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 10. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản cầm cố nêu trên và các giấy tờ về tài sản cầm cố, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;
 11. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 12. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 13. Các cam đoan khác…

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng.
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ..................................
Bên A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cầm cố nhà ở tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ x soạn thảo hợp đồng cầm cố nhà ở. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hợp đồng.
 • ACC tiến hành soạn hợp đồng khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp
 • Trao đổi với khách hàng những thông tin cần lưu ý trong hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng cho khách hàng
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ soạn thảo hợp đồng cầm cố nhà ở. Để sử dụng dịch vụ này, hãy liên hệ với các công ty dịch vụ chuyên nghiệp để được tư vấn kỹ lưỡng và có một bản hợp đồng ưng ý nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (456 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo